Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9964
Title: Bir yönetim modeli önerisi: Toplam entropi yönetimi
Other Titles: Suggestion of a management model: Total entropy management
Authors: Efil, İsmail
Alpan, Göksel
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Yönetimi Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
Keywords: Entropi
Entropi yönetimi
Toplam entropi yönetimi
İşletme yönetimi
Yeşil ekonomi
Enerji
Ekoloji çevre
Entropy
Entropy management
Total entropy management
Energy
Green economy
Business management environment
Ecology
Issue Date: 14-Jan-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Alpan, G. (2011). Bir yönetim modeli önerisi: Toplam entropi yönetimi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Tezin amacı; evrendeki düzensizliğin, belirsizliğin, bilgi eksikliğinin ve kullanılamaz hale gelmiş enerjinin bir ölçüsü olarak tanımlanabilecek entropi kavramını metafor olarak kullanarak, tüm entropi kaynaklarını daha etkin bir şekilde yönetmeyi hedefleyen, Toplam Entropi Yönetimi olarak adlandırılacak bir yönetim modelinin oluşturulmasıdır. Çalışma niteliksel araştırma yöntemleri kullanılarak, çok disiplinli ve bütünsel bir yaklaşımla yürütülmüştür. Çalışmada entropi kavramının; uygarlık tarihi, sosyoloji, ekonomi, siyaset bilimi, ekoloji, çevre etiği, klasik fizik, kuantum fiziği, nanoteknoloji, genetik bilimi, moleküler biyoloji, bilgi teorisi, ağ bilimi, sistem kuramı, işletme yönetimi, yönetim felsefesi gibi bir çok disiplinle olan ilişkisi incelenmiş, bu disiplinlerde yazılmış eserler ve yapılmış araştırmalar gözden geçirilmiş, küresel ölçekte güncel, politik, ekonomik, ekolojik ve sosyal olaylar gözlemlenmiş, yapılan değerlendirmeler sonucunda yeni bir yönetim modelinin kavramsal temelleri oluşturulmuştur. Çalışmanın birinci bölümünde ?entropi? kavramı tanımlanmış ve bu kavramla ilgili sosyal entropi, bilgi entropisi, negatif entropi, ısı ölümü, madde kaosu, teknolojik entropi, doğal entropi, entropik verimlilik gibi kavramlar açıklanmıştır. İkinci bölümde günümüzde yaşanan ekonomik, politik, ekolojik ve sosyal sorunlar ile entropi kavramı arasındaki ilişkiler kurulmuş ve önemli küresel entropi kaynakları incelenmiştir. Üçüncü bölümde entropi kavramının; yönetim tarihi, stratejik yönetim, yalın yönetim, öğrenen organizasyonlar, değişim yönetimi, toplam kalite yönetimi, bilgi yönetimi, kaos ve karmaşıklık yönetimi, kuantum yönetimi, yeşil yönetim gibi model ve kavramlarla ilişkisi kurulmuş ve önemi vurgulanmıştır. Dördüncü bölümde; kamu kuruluşları, kar amacı gütmeyen organizasyonlar ve işletmelerde uygulanabilecek, Toplam Entropi Yönetimi adlı yeni bir yönetim modelinin kavramsal temelleri oluşturulmuştur. Sonuç bölümünde ise, ilk dört bölümde açıklanan kavramlar çerçevesinde mevcut üretim, tüketim ve yönetim kavramlarının genel bir değerlendirmesi ve eleştirisi yapılarak çözüm önerileri özetlenmiştir.
Entropy can be defined as the measure of disorder, uncertainty and consumed energy in a system or in the Universe. In the study, entropy concept is used as metaphor and it is aimed to construct a management model which can be utilized to manage all entropy sources effectively and called as Total Entropy Management. The study is conveyed with a multidisciplinary and holistic approach and by the use of qualitative research techniques. In the study, it is examined the relations of the entropy concept with different disciplines like civilization history, sociology, economy, political sciences, ecology, environmental ethics, classical physics, quantum physics, nanotechnology, genetic science, information theory, network science, system theory, business management etc., reviewed the related literature and researches, observed actual political, economical, ecological, social events and after the evaluation of the findings it is constructed the conceptual basis of a new management model. In the first section, entropy concept is defined in detail and related concepts like social entropy, information entropy, negative entropy, heat death, matter chaos, technological entropy, natural entropy, entropic efficiency are explained. In the second section, the relations of entropy concept with actual political, economical, ecological and social problems are explained and important entropy sources are examined. In the third section, relations of the entropy concept with managerial models and concepts like management history, strategic management, lean production, learning organizations, change management, total quality management, knowledge management, chaos and complexity management, quantum management, green management are explained and the importance is emphasized. In the fourth section, a new management model named Total Entropy Management, which can be applied to governmental organizations, non profit organizations and business enterprises, is constructed. In the conclusion section, current consumption and management patterns are reviewed and recommended solutions are summarized.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9964
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
311102.pdf913.76 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons