Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/996
Title: 6222 sayılı kanunun bursa ilinde sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesindeki etkisinin incelenmesi
Other Titles: An investigation of the effects of the law numbered 6222 on the prevention of violence and irregularity in sports in Bursa
Authors: Acar, Zaim Alparslan
Uğur, Erkalan
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
Keywords: Sporda şiddet
Yasalar
6222 sayılı kanun
Emniyet müdürlüğü
Violence in sports
Laws
Law numbered 6222
Police department
Issue Date: 6-Jun-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Erkalan U. (2018) 6222 sayılı kanunun bursa ilinde sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesindeki etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Sporda rekabet beraberinde sporcular, yöneticiler, taraftarlar arası kutuplaşma ve gerilimlere yol açmaktadır. Yaşanan kutuplaşma ve gerilimler beraberinde şiddet ve saldırganlık eğilimini arttırmıştır. Şiddet aşırı duygu durumunu, öfkeyi, kaba kuvveti, bireye ve topluma zarar veren saldırgan davranışları içerir. Bu olayların önüne geçmek adına, 6222 sayılı "Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun" 31.03.2011 tarihinde kabul edilmiş, 14.04.2011 tarihinde ise resmi gazetede ilan edilmiş ve yürürlüğe konmuştur. Araştırmanın amacı; Bursa ilinde, 2012-2016 yılları arasında düzenlenen tüm spor organizasyonlarında yaşanan düzensizlik ve şiddet olaylarını farklı değişkenler çerçevesinde; 6222 Sayılı kanun kapsamında emniyetçe kayıtlara geçirilen istatistik verilerle sporda şiddet genel durumunu belirlemektir. Araştırmada geçmişe dönük veri tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evreni Bursa ilinde yaşanan ve emniyete yansıyan şiddet ve düzensizlik olaylarıdır. Örneklem grubu; 2012-2016 yılları arasında Bursa ilinde gerçekleştirilen spor organizasyonlarında ortaya çıkan şiddet ve düzensizlik olaylarıdır. Araştırmada kullanılan veriler Bursa Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesinden dilekçe usulü talep edilmiştir. Araştırmanın genel amacı ve ana problemi çerçevesinde toplanan verilerin istatistiksel çözümleri için Excel programından yararlanılmıştır. Olayların %99' u (n=602) erkekler tarafından, %1' i (n=6) ise kadınlar tarafından gerçekleştirildiği kayıtlarda belirtilmiştir. Mesleklere göre suç işleyenlere baktığımızda %40 oranla işçiler en çok olaya karışanlar iken; %0,2 oranla antrenörler en az suç işleyenlerdir. İşçilerin ardından 2. sırada %31,6 oranı ile öğrencilerdir. En çok yaşanan olay türü %19,4 oranıyla spor alanlarında taşkınlık yapmak iken; elektronik kartını başkasına kullandırma suçu %0,5 ile en az yaşanan olaydır. Yükseköğretim öğrencilerinin %8,2' lik değeri karşısında ilköğretim ve ortaöğretim mezunlarının %91,3 gibi yüksek değerde olması şiddet ve saldırganlık eylemlerini sergilemede eğitimin ne denli önem arz ettiğini göstermektedir. Kişilerin desteklediği takımlara ait sonuçlara göre Bursaspor taraftarı %74,8 oranıyla en çok suç işleyen taraftardır. Araştırma sonuçlarına göre 359 kişi ile toplam suç işleyenlerin yarısından fazla olan, genç kuşak olarak tanımladığımız 18-30 yaş aralığındaki kişiler en çok suç işleyenlerdir. Yaş arttıkça suç işleyenlerin sayısında büyük ölçüde azalma tespit edilmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlar, ilerleyen sezonlarda kayıtlara yansıyan suç miktarında giderek azalmayı göstermektedir. Anahtar sözcükler: Sporda Şiddet, Yasalar, 6222 Sayılı Kanun, Emniyet Müdürlüğü.
Competition in sports also leads to polarization and tension between sportsmen, managers and supporters. The polarities and tensions that have taken place have increased the tendency towards violence and aggression. Violence includes an excessive mood, anger, brute force, aggressive behavior that damages both the individual and the community. In order to prevent these incidents, "The Law Numbered 6222 On The Preventıon Of Violence And Irregularity In Sports" was accepted in 31.03.2011 and in 14.04.2011 it was declared in the official newspaper and put into effect. Purpose of the research; irregularities and violence incidents that occurred in all sports organizations held between 2012-2016 in Bursa City, are within the different variables; to specify the general condition of violence by using the statistical data passed to the statutory records by the sports police department under Law Number 6222. Retrospective data scanning method was used in the research. The universe of this research is the incidents of violence and irregularity that are occured in the city of Bursa that recorded by the sports police department. The sample groups are irregularities and violent incidents that occurred in the sport events of the years 2012-2016 in the province of Bursa. The data used in the research were requested by petition from Bursa Police Department Sport Security Branch. The Excel program was used for the statistical analysis of the data collected in the framework of the general purpose and main problem of the research. It was noted in records that %99 (n = 602) of the events were performed by men and %1 (n = 6) by women. According to the professions, when we look at the offenders, workers are the most involved with %40; at %0.2, coaches are the least criminal. Students are second with %31.6 after the workers. While the most frequent type of incident is running riot in sports areas with a rate of %19.4, it is the least that letting somebody to use an electronic card which belongs another person with %0.5. It shows the importance of education in exhibiting violence and aggression behaviors, which is high value of %91.3 of elementary and secondary education graduates compared to %8.2 of higher education students. According to the results of the teams supported by the people, Bursaspor supporters are the most criminal side with %74.8.As results of the research, more than half of the total crime operatives by 359 people of 18-30 age group, which we define as the younger generation is the most criminal group. As the age increases, the number of crime offenders has been found to decrease greatly. The results of the research indicate a gradual decline in the amount of crime records in the coming seasons. Keywords: Violence in Sports, Laws, Law Numbered 6222, Police Department.
URI: http://hdl.handle.net/11452/996
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
529440.pdf1.82 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons