Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9949
Title: Karaciğer transplantasyonu uygulanan hastalarda serum albumin değerlerinin postoperatif mortalite ve morbidite üzerine etkilerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi
Other Titles: A retrospective evaluation of effects of serum albumin levels on postoperative mortality and morbidity i̇n patients who undergone liver transplantation
Authors: Gurbet, Alp
Yılmaz, Nezir
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Albumin
Karaciğer transplantasyonu
Mortalite
Albumin
Liver transplantation
Mortality
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmaz, N. (2017). Karaciğer transplantasyonu uygulanan hastalarda serum albumin değerlerinin postoperatif mortalite ve morbidite üzerine etkilerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Albumin, karaciğerde sentezlenen vücutta birçok fizyolojik fonksiyonu olan bir plazma proteini olmakla birlikte; serum albumin düzeyinin birçok klinik patoloji ve cerrahilerde mortalite ve prognozu belirleyebileceği ortaya konmuştur. Çalışmamızda hipoalbuminemi ile seyreden son dönem karaciğer yetmezliği ile takipli karaciğer nakil cerrahisine alınan hastalarda serum albumin düzeyinin postoperatif mortalite ve morbidite üzerine etkisini retrospektif olarak incelemeyi amaçladık. Etik kurul onayı alındıktan sonra Nisan 2011 – Eylül 2016 tarihleri arasında karaciğer nakil cerrahisine alınan 18 yaş üstü ve preoperatif dönemde yoğun bakım yatışı olmayan hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastalar grup I: preoperatif serum albumin düzeyi 3.0 gr/dLʼin altında olanlar ve grup II: preoperatif serum albumin düzeyi 3.0 gr/dL'in üzerinde olanlar olmak üzere iki gruba ayrıldı. Hastaların dermografik özellikleri, preoperaif ve postoperatif arteryal kan gazları, postoperatif dönemde çekilen posteroanterior akciğer grafileri, postoperatif dönemde alınmış trakeal aspirat kültürleri, preoperatif ve postoperatif serum kreatinin düzeyleri, mekanik ventilasyon ve yoğun bakım yatış süreleri, kan ve kan ürünlerinin transfüzyonu ve postoperatif erken dönemde (30 gün) görülen komplikasyonlar retrospektif olarak tespit edilerek kaydedildi. Yaş, cinsiyet ve MELD (Model For End-Stage Liver Disease) skorları gruplar arasında anlamlı farklılık göstermemiştir. Albumin düzeyi düşük olan grupta mekanik ventilasyon, yoğun bakım yatış ve taburculuk sürelerinin daha yüksek olduğu görülmüştür (p˂0.05). Albumin düzeyi düşük olan grupta daha fazla kan ve kan ürünleri kullanılmıştır (p˂0.05). Gruplar arasında arteryal kan gazları açısından anlamlı farklılık gözlenmemiştir. Postoperatif pulmoner komplikasyonlar ve akut böbrek hasarı, albumin düzeyi düşük grupta daha çok görülmüştür (p˂0.05). Postoperatif erken dönemde görülen komplikasyonlar albumin düzeyi düşük olan grupta daha fazla görülmüştür. Sonuç olarak preoperatif serum albumin düzeyinin karaciğer transplant alıcılarında peroperatif ve postoperatif komplikasyonların tespitinde yönlendirici ve postoperatif takipte değerli bir parametre olarak kullanılabileceği kanısına vardık.
Albumin, a plasma protein produced in liver and has many physiological functions, is demonstrated to be deterministic of mortality and prognosis for many clinical and surgical patologies. In our study, we evaluated the relation between levels of serum albumin and postoperative mortality and morbidity in patients with end stage liver disease undergoing liver transplantation. After approval from Ethics Committee, patients aged above 18 and undergone liver transplantation between April 2011 – September 2016 and were not admitted to ICU (Intensive Care Unite) preoperatively were included in the study. Patients were divided into two groups: Patients in group 1 had serum albumin level below 3 gr/dl and patients in group 2 had serum albumin level below 3 gr/dl. Demographic characteristics, preoperative and postoperative arterial blood gas results, results of postero-anterior chest x-ray and tracheal aspirate cultures in postoperative period, serum creatinine levels before and after the operation, mechanic ventilation parameters and duration of stay in ICU, transfused blood and blood products and complications in the early postoperative period (first 30 days) were recorded. There was no statistically significant difference for age, sex and MELD (Model For End-Stage Liver Disease) scores between groups. Duration of mechanic ventilation, ICU stay and time to externation was found longer for patients with low albumin levels (p<0.05). Patients with lower albumin levels were transfused with more blood and blood products (p<0.05). Arterial blood sample results were not statistically different between groups. Postoperative pulmonary complications and acute renal injury were higher in patients with lower albumin levels (p<0.05). Early postoperative complications were higher in patients with lower albumin levels. In conclusion, preoperative serum albumin level is a valuable parameter in the postoperative follow up of patients who will undergo liver transplantation and in the detection of preoperative and postoperative complications.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9949
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
471481.pdf1.48 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons