Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/994
Title: Yatırım carilerinin Türkiye'nin küresel rekabet gücü üzerindeki etkileri
Other Titles: The effects of human capital investments on Turkey's global competitiveness
Authors: Çetinkaya, Özhan
Işık, Serkan
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Bütçe ve Mali Planlama Bilim Dalı.
Keywords: Kamu harcamaları
Yatırım carileri
Küresel rekabet gücü
Parametrik olmayan regresyon analizi
Public expenditures
Human capital investments
Global competitiveness
Non-parametric regression analysis
Issue Date: 7-Sep-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Işık, S. (2018). Yatırım carilerinin Türkiye'nin küresel rekabet gücü üzerindeki etkileri. Yayınlanmamış doktora tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Dünyada özellikle gelişmiş ekonomilerde devletin ekonomideki payının yüksek olduğu ve kamu harcamalarının arttığı görülmektedir. Belirlenen politik hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için kullanılan en önemli araçlardan biri kamu harcamalarıdır. Özellikle yatırım carileri adı verilen eğitim ve sağlık harcamaları bu anlamda çok önemli bir paya sahiptir. Ekonomik anlamda en önemli kavramlardan olan ve önemi gittikçe artan "küresel rekabet gücü", Dünya Ekonomik Forumu tarafından ölçülmekte Küresel Rekabet Raporu adıyla her yıl yayımlanmaktadır. Bu raporlarda ülkelerin rekabet güçleri, oniki temel başlık altında yer alan yüzden fazla göstergeyle sayısal olarak bir endeksle ortaya konmaktadır. Raporlarda ülkeler, bu endeks sonuçlarına göre sıralanmaktadır. Ülkelerin diğer ülkeler karşısında durumunu pek çok gösterge bazında ortaya koyan Küresel Rekabet Raporları, mali ve mali olmayan politika sonuçlarını gösteren önemli belgelerdir. Bu çalışmada dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde kamu harcamaları ve yatırım carileri kuramsal olarak ortaya konarak eğitim ve sağlık kavramlarının maliye ile ilişkisi kamusal mallar ve dışsallık teorileri yardımıyla gösterilmiştir. İkinci bölümde eğitim ve sağlık harcamaları karşılaştırmalı olarak gösterilerek harcamalar sonucu eğitim ve sağlık sisteminin değerlendirmesi objektif ölçeklerle anlatılmıştır. Üçüncü bölümde, küresel rekabet gücünün ölçülmesinde kullanılan endeks ve bu endeksin yapısı ortaya konarak, Türkiye'nin küresel rekabet raporlarındaki durumu yıllar itibariyle analiz edilmiştir. Son bölümde ise yatırım carilerinin küresel rekabet endeksi üzerindeki etkilerinin ekonometrik değerlendirmesi, Türkiye verileri üzerinden parametrik olmayan regresyon analizi yoluyla yapılmıştır.
It is seen that the state has a high share of the economy in the developed economies especially in the world and the public expenditures are increased. Public spending is one of the most important means of achieving the stated political goals. Especially education and health expenditures, which are called investment carries, have a very important share in this sense. The "global competitiveness", which is one of the most important concepts in the economic sense and increasing in importance, is published each year under the name of the Global Competitiveness Report, measured by the World Economic Forum. In these reports, the competitiveness of countries is revealed by a numerical index of more than one hundred indicators under twelve basic headings. In the reports, countries are ranked according to the results of this index. The Global Competitiveness Reports, which set out countries on many indicators versus other countries, are important documents showing financial and non-financial policy outcomes. This study consists of four parts. In the first part, public expenditures and investment figures are put forward theoretically and the relation of education and health concepts to finance is shown with the help of public goods and externalities theories. In the second chapter, education and health expenditures are presented comparatively and evaluation of expenditure endorsement education and health system is explained with objective scales. In the third section, used for measuring global competitiveness index and index structure by presenting the situation of the year in Turkey's global competitiveness report has been analyzed by nature. econometric assessment of the impact on the global competitiveness index of current investment in the last chapter, Turkey has been through nonparametric regression analysis on the data.
URI: http://hdl.handle.net/11452/994
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
521215.pdf2.49 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons