Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9939
Title: Organize sanayi bölgeleri atıksu arıtma tesisi çıkış sularının geri kullanımının araştırılması
Other Titles: Evaluation of the recycling of organised industrial estate wastewater treatment plant effluent
Authors: Yonar, Taner
Arık, Kerime Seda
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Ters osmoz
Ultrafiltrasyon
Filtrat
İletkenlik
Renk
Reverse osmosis
Ultrafiltration
Agricultural irrigation purposes
Conductivity
Color
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Arık, K. S. (2012). Organize sanayi bölgeleri atıksu arıtma tesisi çıkış sularının geri kullanımının araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), ekonomik açıdan bölgelerin dengeli kalkınmasını sağlayan, aynı zamanda sanayi kaynaklı oluşan çevresel problemlerinin azaltılmasını ve ortadan kaldırılmasına yardımcı olan bir uygulamadır. Bu çalışmada Bursa ilinde kurulu bulunan bir OSB'den kaynaklanan atıksuların, mevcut arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra yeniden kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bu kapsamda atıksu ozonlama, basınçlı kumfiltresi, ultrafiltrasyon, ters osmoz (TO) ve iyon değişimi proseslerine tabi tutulmuştur. Bu proseslerin çeşitli kombinasyonlarının uygulanmasıyla, renkli atıksuyun ileri derecede arıtılarak başta tarımsal kullanım olmak üzere çeşitli amaçlarla kullanımı araştırılmıştır. İlk arıtma basamağı olan ozonlama prosesinde % 80 renk, %30 Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOI), %10 Askıda Katı Madde (AKM) giderim verimi gözlenmiştir. Basınçlı kum filtresi-ultrafiltrasyon proseslerinde % 10 renk, %80 KOİ ve % 95 AKM giderimi gözlenmiş fakat bu prosesler sonunda Toplam Çözünmüş Madde (TÇM) ve iletkenlik parametrelerinde istenen giderim verimleri elde edilememiştir. Son olarak uygulanan TO prosesi sonrasında iletkenlikte %97, TÇM ve renk gideriminde sırasıyla %95 ve %90 giderim verimleri sağlanırken, aynı zamanda Na+ parametresinde de % 99 giderim verimi elde edilmiştir. Katyonik ve anyonik kolonların kullanıldığı İyon değiştirme prosesinde de benzer sonuçlar elde edilmiştir. Çalışma neticesinde, atıksuyun kalitesinin II. Sınıf TASS kalitesine ulaştığı ve tekrar kullanılabilirliğinin mümkün olduğu görülmüştür. TO'dan elde edilen filtrat suyunun endüstrilerde kullanılabilir özellikte olduğu tespit edilmiştir.
Organised Industrial Estate (OIE), provides the regular development of industries as well as purpose to minimize and to solve environmental problems that originated from industries. This research was carried out to determine recycling opportunities of wastewater, originated from an Organized Industrial Estate in Bursa city on exiting treatment plant effluent. At this context ozonation, pressured sand filter, ultrafiltration, reverse osmosis (RO), ion exchange processes was applied to physically and biologically treated wastewater. Combinations of all these advanced treatment processes applied to treat the coloured wastewater and investigated the use of it in various places especially for agricultural irrigation purposes. About 80% color, 30% Chemical Oxygen Demand (COD), 10% Suspended Solids (SS) removal was achieved with ozonation process which was the first treatment stage in the current work. While 10% color, 80% COD and 95% SS removal efficiencies were determined at microfiltration-ultrafiltrasyon processes. On the other hand, Total Dissolved Solids (TDS) and conductivity were not be able to be removed. Avarage removal efficiency for conductivity, TDS and color was obtained as 97%, 90% and 95%, respectively. Additionally, 99% Na+ removal was achieved with same system. Similar consequences were obtained with ion exchange process which used the cationic and anionic resins. As a result of study it was determined that the wastewater was reached to Class II agricultural irrigation purposes quality and filtrate of RO process was also possible to use in industries.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9939
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307019.pdf1.21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons