Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9904
Title: Şeftali ağaçlarında görülen demir klorozunun değerlendirilmesinde çeşitli analiz yöntemlerinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of various analysis methods in the evaluation of iron chlorosis in peach trees
Authors: Özgümüş, Ahmet
Başar, Haluk
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Anabilim Dalı.
Keywords: Demir
Iron
Toprak
Soil
Şeftali ağacı
Peach tree
Issue Date: 22-Mar-1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Başar, H. (1995). Şeftali ağaçlarında görülen demir klorozunun değerlendirilmesinde çeşitli analiz yöntemlerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma, Bursa yöresi şeftali ağaçlarında görülen demir klorozunun belirlenmesinde kullanılmak üzere en uygun aktif demir analiz yöntemlerinin araştırılması amacıyla yapılmıştır. Araştırma, Bursa’ nın Merkez ve Gürsu ilçelerine bağlı Çağlayan köy, Barakfaki, Karabalçık ve Dereçavuş yörelerinde seçilen ve sırasıyla Diksiret, Early red, Redhaven ve J.H.Hale çeşitlerinden kurulu 4 adet bahçede 1990 - 1991 yıllarında yürütülmüştür. Aynı bahçedeki kloroz dereceleri farklı ağaçların ilkbahar sürgünler inin orta ( dipten itibaren 5,6 ve 7. yaprak ) ve tepe ( uçtan itibaren 1,2,3 ve 4. yaprak ) konumlarından alınan yaprak örnekleri ve her ağacın taç izdüşümünden 0 - 30 ve 30 - 60 cm, derinliklerden alınan toprak örnekleri araştırma materyelini oluşturmuştur. Araştırmada demir analiz yöntemleri olarak, taze yaprak örneklerinde 1 N HCI, '/. 1.5’ luk o-fenantrol i n, 1 N Oksalik asit ve 0.1 N HCI, kuru yaprak örneklerinde ise 1 N HCI, 1 N Oksalik asit 0.1 N HCI ve Toplam demir yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; araştırmada kullanılan 8 yöntem içerisinde, yaprakların kloroz düzeyleri ve klorofil içerikleri ile olan ilişkilerine göre taze örneklerde 1 N HCI ve o-fenantrolin, kuru örneklerde ise 1 N HCI’ in en etkin yöntemler olduğu görüşüne varılmıştır. Kuru örneklerde, çalışmanın pratik de sağlayacağı avantajlar da düşünülerek, şeftali ağaçlarının demirle beslenme düzeylerinin iyi bir göstergesi olarak, kuru örneklerde 1 N HCI yönteminin uygulanmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir. Yaprakların demir içeriklerinin kloroz düzeyleri ve klorofil konsantrasyonları ile olan ilişkileri her iki yaprak alma pozisyonunda da benzer bulunmuştur.
This study was implemented to determine the most appropriate methods to be used in evaluation o-F iron chlorosis in peach trees The Research was conducted in 4 different orchards located in Caglayan köy, Barak Faki, Karaballık and Dereçavus distincts at Bursa province in 1990 - 1991. The Peach cultivars were; Dixiret, Earlyred, Redhaven and J.H.Hale, respectively. Leaf samples were collected from 2 different leafpositions, first position and top leaves of second position on annual shoots oftrees. Soil samples were taken -From drop fail of the crown of each tree at 2 different dephts (0 - 30 and 30 - 60 cm) in the growing season. 1 N HCI, 1.5 " . o-phenanthrol i ne, 1 N alic acid and 0.1 N HCI methods in presin leaf samples, 1 N HCI, 1 N Dxalic acid, 0.1 N HCI and Total iron methods in dry samples were used for iron analysis. According to the results obtained -From the experiment 1 N HCI and 1.5 7. o phenanthrol i ne in -Presin leaves and 1 N HCI in dry leaves «ere very well related to degree o-F chlorosis and chloro phyll contents o-F the leaves as compared with other methods. 1 N HCI method seemed to be advisable method as suitable a good index off fe status of plants due to easiness in handling with dry samples in practice. Variation o-firon contents in the leaves related to degree of chlorosis were pound to be similar in both leaves positions.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9904
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
045310.pdf
  Until 2099-12-31
6.72 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons