Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9889
Title: Bazı önemli üzüm çeşitlerinin soğukta muhafazasında uygulanan farklı fümigasyon yöntemleri sonrasında meyve suyundaki SO2 içeriklerinin saptanması üzerine bir araştırma
Other Titles: A research on the determination of SO2 content in fruit juice after different fumigation methods applied in cold storage of some important grape varieties
Authors: Türk, Rahmi
Doruk, Yılmaz
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Bahçe bitkileri
Horticultural crops
Fumigasyon
Fumigation
Kükürt dioksit
Sulfur dioxide
Soğuk depolama
Cold storage
Üzüm
Grape
Issue Date: 29-Jan-1992
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Doruk, Y. (1992). Bazı önemli üzüm çeşitlerinin soğukta muhafazasında uygulanan farklı fümigasyon yöntemleri sonrasında meyve suyundaki SO2 içeriklerinin saptanması üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma Ekim 1990-Şubat 1991 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümünde yapılmıştır. Çalışma Müşküle ve Sultani çekirdeksiz üzüm çeşitleri ile gerçekleştirilmiş olup amacını bölgemizde uygulanan yaygın muhafaza koşullarında, muhafaza süresince başta kükürtdioksit (SO2) kalıntı miktarı olmak üzere bazı kalite özelliklerinin incelenmesi oluşturmuştur. Araştırmadan elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenebilir: A deposundaki Müşküle üzüm çeşidinde genel SO2 kalıntı miktarı bakımından başlangıçtaki değere göre depolamanın 46,53, 60 ve 88. gününde bir artma ve 109. gününde ise azalma meydana gelmiş, bunun dışındaki zaman zarfında ise istatistik! açıdan önemli bir değişim olmamıştır. B deposundaki Müşküle'de ise genel SO2 kalıntı miktarında, özellikle ;muhafaza süresi sonuna doğru önemli bir artış meydana gelmiştir. Sultani çekirdeksiz'de ise genel SO2 kalıntı T.miktan , depolamanın 17. günündeki artış dışında, genel olarak muhafazam süresince azalmıştır. Serbest SO2 kalıntı miktarı ise her iki üzüm çeşidinde de (Sultani çekirdeksiz'de depolamanın 17.günündeki artış dışında) genel Dİarak muhafaza süresince azalmıştır. Bağlı SOg kalıntı miktarı ise Müşküle'de A deposunda, geneli olarak muhafaza süresince artmış, B deposunda ise başlangıçta önemli bir değişim olmamış fakat depolamanın sonuna-doğru önemli bir artış meydana gelmiştir. Sultani çekirdeksiz' de ise genel olarak muhafaza süresince bir azalma meydana gelmiştir. Her iki üzüm çeşidinde de özellikle genel SO2 kalıntı miktarları üzümlerdeki 10 ppm'lik kalıntı tolerans sınırının çok Suda eriyebilir kuru madde ve titre edilebilir asit miktarı her iki üzüm çeşidinde de genel alarak muhafaza süresince azalmıştır. Ayrıca, özellikle sıvılaştırılmış SO2 gazı ile yapılan fümigasyan uygulamasının titre edilebilir eşitliği azalttığı saptanmıştır. Suda eriyebilir kuru madde/titre edilebilir asit oranı bakımından Müşküle'de, fümigasyandan sonraki dönemde, her iki depada da genelde bir azalma, Sultani çekirdeksiz'de ise bir artma gözlenmiştir. Ayrıca sıvılaştırılmış SO2 gazı ile yapılan fümigasyon uygulamalarında kontrole göre daha yüksek sonuçlar elde edilmiştir. Solunum hızı Müşküle'de her iki depoda da, genel olarak muhafaza süresince azalmıştır.Fakat depolama boyunca büyük bir zaman zarfında değişim istatistik! açıdan önemsiz olmuştur. Sultani çekirdeksiz'de ise solunum hızı muhafaza süresince artmış fakat bu düzenli bir artış olmamıştır. Özellikle sıvılaştırılmış SO2 gazı ile yapılan fümigasyon uygulamasının Müşküle'de solunum hızını önemli ölçüde azalttığı tespit edilmiştir. Şöyleki; fümigasyon dönemlerinin ortalaması dikkate alındığında Müşküle üzüm çeşidinin solunum hızı A deposunda fümigaayondan sonraki dönemde kontrole göre % 8.8, B deposunda ise yine kontrole göre % 9.9 daha düşük bulunmuştur. pH'nın ise genel olarak muhafaza süresince, her iki üzüm çeşidinde de arttığı tespit edilmiştir.
A research onthe determination af SO2 cantents in the juices af some important grape cultivars after dlfferent fumigation methods applied during cold starage. This study uas conduced betueen October 1990 and February 1991 at Uludağ University Faculty of Agriculture,Department of Harticulture. The study was achieved using Müşküle and Thompson seedless grape cultivars uıith the aim of investigating some quality characteristics, primarily Bulphur dioxide residue guantity during storage under the common storage conditions used in dut region.The reaults obtained from the study can be summarized as falloujs: When Müşküle grape cultivar in A store is considered,an increase in the overall S02 residue quantity compared with the ini-tial value occurred on the 46th, 53rd, 60th and 88th day of storage and a reduction on the 109th day of storage; no significant difference occurred uithin the time other than these. Idith Müşküle grapes in B store, an important increase occurred in overall SO2 residue quantity especially touards the end of the storage period. The overall SO2 residue quantity an the Thompson seedless grapes generallyvdecreased during the storage period except an increase on the 17th day of the storage. The free SO2 residue gusntity generally decreased during the storage period in both grape cultivars (except the increase on the 17th day in Thompson seedless). The bound S02 residue quantity on Müşküle grapes in A store generally increased during storage, uhereas in S store a significant change did not occur at the beginning but a significant increase occurred'tomards the end of the storage period. With Thompson seed- in both grape cultivars, eapecially the averally SO2 residue quantities mere found much higher than the toleratable 10 ppm limit. The quantities of total sduble solids and titratable acidity uere generally decreased during the storage period in both grape cultivars. On the other hand, especially the fumigation treatment mith liquifled SO2 gas reduced the titratable acidity. With respect to the ratio of total soluble solids to titratable acidity, a reduction mas obaerved after post-fumigation period in Müşküle in both Stores mhile an increase mas determined in Thompson seedless. Moreover, higher results mere obtained in the fumigation applications mith llquifled SO2 gas, compared mith control. The reapiration rate of Müşküle generally decreased during the storage period in both stores. But, the change mithin a long time during the Btorage period mas not statistically significant. With Thompson Seedless, the reapiration rate increased throughout the storage period but this mas not a regular increase. Especlally the fumigation treatment mith liquifled SO2 gas mas determined to reduce the rate of respiration in Müşküle significantly. Thus, considering the average of fumigation periods, the respiration rate of Müşküle grape cultlvar mas found 8.8 % ji lomer in A store and 9.9 % lower in B store compared mith control in the postfumigation period. pH mas determined to increase generally in both grape cultivars during storage.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9889
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
023735.pdf
  Until 2099-12-31
3.95 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons