Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/988
Title: İleri düzey badmintoncularda mental rotasyon, reaksiyon zamanı ve dinamik denge testleri başarı düzeylerinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of mental rotation, reaction time and dynamic stability tests achievement levels on advanced badminton players
Authors: Şahin, Şenay
Kandemir, Cem
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
Keywords: Badminton
Mental rotasyon
Reaksiyon zamanı
Dinamik denge
Mental rotation
Reaction time
Dynamic balance
Issue Date: 2-Jun-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Kandemir C. (2018) İleri düzey badmintoncularda mental rotasyon, reaksiyon zamanı ve dinamik denge testleri başarı düzeylerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın amacı, ileri düzey badminton sporcularının mental rotasyon, reaksiyon zamanı ve dinamik denge parametrelerinin karşılaştırılmasıdır. Çalışmaya, Bursa Osmangazi Spor Kulübünde, Bursa Yıldırım Belediyesi Spor Kulübünde ve İstanbul Gaziosmanpaşa Spor Kulübünde ileri düzeyde badminton oynayan 28 kadın 37 erkek toplam 65 gönüllü sporcu katılmıştır. Çalışmada mental rotasyon testi, ''Mental Rotation Stimulus Library'' kütüphanesine ait görüntü dosyaları kullanılarak bilgisayar tabanlı yapılmış olup, reaksiyon zamanı ölçümleri MP36 (Biopac System,USA) cihazı ile, dinamik denge ölçümü Prokin PK200 WL Dinamik Denge Ölçüm Sistemi aleti kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde SPSS 24.0 paket programı kullanılmıştır. Sürekli değişkenlerin gruplar arası karşılaştırılmasında Mann-Whitney U testi, Sürekli değişkenler arasında ilişki olup olmadığı Pearson sıra korelasyon katsayıları ile incelenmiştir ve p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Badmintoncuların cinsiyet değişkenine göre yapılan karşılaştırmada; BMI değerleri, mental rotasyon, reaksiyon zamanı ve dinamik denge değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark tespit edilmemiştir (p>0.05). Reaksiyon zamanı ile dinamik denge ve mental rotasyon değerleri arasında anlamlı düzeyde ilişki bulunmuştur (p>0.05). Ancak dinamik denge ve mental rotasyon değerleri arasında anlamlı düzeyde ilişki bulunmamıştır (p>0.05). Yaş ile reaksiyon zamanı ve dinamik denge değerleri arasında da anlamlı düzeyde bir ilişki bulunmuştur (p>0.05). Sonuç olarak çalışmamızda, ileri düzey badminton sporcularının reaksiyon zamanı ile dinamik denge ve mental rotasyon değerleri arasında, yaş ile reaksiyon zamanı ve dinamik denge değerleri arasında ilişki olduğu tespit edilmiştir.
The aim of this study to compare the mental rotation, the time of reaction and dynamic balance parameters of advanced badminton players. The subjects of the study consists of total 65 (37 men, 28 women) advenced badminton players who are associated to the Bursa Osmangazi Sports Club, Bursa Yıldırım Belediyesi Sports Club and Istanbul Gaziosmanpaşa Sports Club. In the study, the computer-based mental rotation test was applied through using image files of "Mental Rotation Stimulus Library"; the time of reaction was measured through the MP36 (Biopac System, USA) device and the dynamic balance was measured through PK200 WL Dynamic Balance Measurement System. SPSS 24.0 packaged software was used for statistical analysis. The Mann-Whitney U test was applied to compare continuous variables and Pearson Correlation Analysis was applied to determine the level of relationships among the parameters. p <0.05 were used for the statistical confidence interval. Any remarkable statistical differences between values of mental rotation, the time of reaction, dynamic balance and the gender of the advanced badminton players and their BMI were not determined (p>0.05). There is a significant relationship between the time of reaction and the values of dynamic balance and mental rotation (p>0.05). However there is not a significant relationship between the values of mental rotation and dynamic balance (p>0.05). There is a significant relationship between the age and the values of the time of reaction and dynamic balance (p>0.05). In conclusion, our study have shown there is a significant relationship between the time of reaction and the values of dynamic balance and mental rotation, the age and the values of the time of reaction and dynamic balance of the advanced badminton players.
URI: http://hdl.handle.net/11452/988
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
529409.pdf6.19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons