Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9877
Title: İnsan kaynakları süreçlerinin yeniden yapılandırılması: Bursa'da faaliyette bulunan büyük ölçekli işletmelere yönelik görgül bir çalışma
Other Titles: Reengineering of human resources processes: A study regarding the large scale establishments functioning in Bursa
Authors: Tak, Bilçin
Kızıldağ, Duygu
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
Keywords: İnsan kaynakları yönetimi
Kariyer planlama
İnsan kaynakları fonksiyonları
Yeniden yapılanma
İş analizi
Yetkinlik
Eğitim yönetimi
Performans yönetimi
Human resources management
Carrier planning
Human resources functions
Reengineering
Job analysis
Competency
Training management
Performance management
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kızıldağ, D. (2006). İnsan kaynakları süreçlerinin yeniden yapılandırılması: Bursa'da faaliyette bulunan büyük ölçekli işletmelere yönelik görgül bir çalışma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Globalleşme sürecinde insan kaynaklarının önemi giderek artmakta; yoğun rekabet ortamında insan kaynakları, şirketleri birbirinden ayıran kaynak olarak belirleyici rol oynamaktadır. Şirketlerin sahip oldukları insan kaynağını en etkin şekilde değerlendirebilmek için öncelikle sahip olduğu insan kaynakları yapısının güçlü ve zayıf yönlerini belirlemeleri, şirket politikaları ve hedeflerini de dikkate alarak klasik insan kaynakları yönetimi uygulamalarından, modern insan kaynakları yönetimi uygulamalarına geçmeleri gerekmektedir. Bu süreç içerisinde insan kaynakları departmanı; belirlenmiş hedefler doğrultusunda insan kaynakları politikalarına yön vermekten, etkin programlar oluşturmaya kadar, çözüme odaklanmış ve etkileri uzun döneme yayılmış pek çok yeni görevi de üstlenmektedir. Stratejik iş planlarına uygun insan kaynağının planlanması, seçme ve yerleştirme, eğitim, geliştirme, performans ve ücret yönetimi gibi pek çok fonksiyonu da içine alan insan kaynakları yönetimi uygulamalarının standart hale gelmesi, birbiri ile uyumlu bir şekilde işlemesi, şirket stratejisi ve insan kaynakları yönetiminin bütünleştirilmesi ile mümkün olmaktadır. Bütünleşmenin sağlanmasında ise modern insan kaynakları sistemlerinin temelini oluşturan yetkinlikler ön plana çıkmaktadır. Bir işte üstün performans gösterebilmek için ihtiyaç duyulan bilgi, beceri ve özelliklerin tanımlandığı ve bunların insan kaynakları uygulamalarına entegre III edildiği yetkinlik bazlı insan kaynakları yönetimi uygulamalarında; planlama, seçme ve yerleştirme, eğitim, performans ve ücret yönetimi gibi fonksiyonlar yetkinlik temelli bir hale getirilmiştir. Yetkinlik bazlı insan kaynakları yönetimi uygulamalarının şirket performansına olumlu yönde katkı yaptığı, yetkinlik bazlı bu sistemlerin çalışanların yetenek, beceri ve bilgilerini geliştirdiği, motivasyonu, iş tatminini ve dolayısıyla performansı artırdığı görülmüştür. Bu durum, yetkinliklerin ve yetkinlik bazlı insan kaynakları uygulamalarının işletmelerin başarısında önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Bu nedenle işletmelerin yetkinliklerinin belirlenmesinin ve insan kaynakları süreçlerinde uygulanmasının, stratejik yönetim sürecinde de dikkate alınması gereken çok önemli bir faktör olduğu ortaya çıkmaktadır. Değer yaratmanın temelinin insan kaynaklarına dayandığı günümüz rekabet şartlarında yetkinlik bazlı insan kaynakları stratejilerinin belirlenerek, bu stratejilerin katma değer yaratacak şekilde uygulamaya konulması büyük önem taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı, Bursa'da faaliyet gösteren Türkiye'nin ilk 500 sanayi şirketi arasında yer alan, çok uluslu bir işletmenin yetkinliklerinin tespit edilerek, mevcut insan kaynakları süreçlerini belirlenen yetkinlikleri baz alarak yeniden yapılandırmaktır. Araştırmanın uygulama bölümünde de araştırmaya konu olan işletmede yetkinlikleri belirlemek amacıyla yapılan iş analizi, iş tanımları çalışmalarına detaylı olarak değinilmiş ve bu çalışmaların sonunda işletmenin eğitim, performans değerlendirme ve kariyer planlama süreçlerinde nasıl bir yeniden yapılanma çalışması yürütüldüğü anlatılmıştır.
During the globalization process the importance of human resources has been increasing, and it has been taking a distinctive role as the most important resource seperating the companies from eachother. In order for the companies to effectively utilize their potential human resource, first of all they need to identify the strengths and weaknesses of the human resources structure, and shift to the modern human resources applications from the conventional human resources management, by taking into account the company policies and goals. During this process the human resources department assumes a series of new tasks focused on solutions with the long-run impacts, starting from orienting the human resources policies parallel to the goals to establishing effective programs. The standardization of human resources management, which includes various functions like planning the human resources according to the strategic business plans, selection and relocation, training, development, performance and fee management, the harmony in their functioning is possible with the integration of company strategy and human resources management. In providing this integrity, the competencies which form the base of modern human resources systems stand in the forefront. The defined knowledge, skills and qualifications needed for excellent performation and in the competency based human resources management applications where these are integrated to the human resources applications, functions like planning, selection and relocation, training, performance and payment management are competency based. It's been observed that, the competency based human resources management applications add value to the company performance, the competency based systems develop the skills and knowledge of the staff, increase motivation, job satisfaction and performance, in return. Hence, it shows that the competencies and competency based human resources applications play an important role in a company's success. Consequently, it's been seen that identifying the competencies of establishments and implementing them during the human resources processes is an important factor that has to be taken into consideration in the strategic management process. In today's competitive world, where the base of adding value bears on human resources, determining the competency based human resources strategies and implementing them in a manner to add value, is of great importance. The goal of this research is to determine the competencies of a multi national company functioning in Bursa, which is amongst the first 500 industrial companies, and to reengineering the present human resources processes by basing them on the determined competencies. In the practice section of the research, the job analysis, job description studies that aim to determine the competencies in the subject establishment are mentioned in detail, and explained the type of restructuring process to be implemented during the training, performance evaluation and career planning processes.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9877
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
187789.pdf2.48 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons