Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/9847
Başlık: Köpeklerde halotan,izofloran ve sevofloran'ın spontan ve mekanik ventilasyonda fizyolojik, bazı kan biyokimyasal parametreleri ve tidal volüm sonu CO2 oranına etkileri
Diğer Başlıklar: The effects of halothane,isoflurane and sevoflurane on the pysiological, some blood biochemical parameters and end tidal CO2 during sponthane and mechanical ventilation in dogs
Yazarlar: Topal, Ayşe
Çeçen, Göksen
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Cerrahi Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Halotan-izofloran-sevofloran
Mekanik ventilasyon
Biyokimyasal parametreler
ETCO2
Köpek
Halothane-isoflurane-sevoflurane
Mechanic ventilation
Biochemical parameters
Dog
Yayın Tarihi: 3-Ağu-2004
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Çeçen, G. (2004). Köpeklerde halotan,izofloran ve sevofloran'ın spontan ve mekanik ventilasyonda fizyolojik, bazı kan biyokimyasal parametreleri ve tidal volüm sonu CO2 oranına etkileri. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada üç farklı volatil anestezik madde kullanılarak, bunların spontan ve mekanik ventilasyon yoluyla köpeklere uygulanmasının, fiziki, bazı kan biyokimyasal parametreleri ve tidal volüm sonu karbondioksit oranı üzerine etkilerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmanın materyalini farklı ırk, cinsiyet ve canlı ağırlıktaki 60 köpek oluşturdu. Çalışma öncesinde her köpeğin sağlık kontrolleri yapıldı ve tüm köpeklerin sağlıklı oldukları belirlendi. Öncelikle halotan, izofloran ve sevofloran çalışma grubu olmak üzere köpekler 3 eşit gruba ayrıldı ( n=20). Takiben her grup kendi içinde eşit olacak şekilde spontan ve mekanik ventilasyon alt gruplarına ayrılarak, anestezi prosedürü uygulandı. Fizyolojik parametreler; kalp atım hızı (HR), solunum sayısı (RR), beden ısısı (T), mukoz membran rengi, kapillar dolma zamanı (CFT) ve kan biyokimyasal parametrelerinden; Alanin Aminotransferaz (ALT), Aspartat Aminotransferaz (AST), Gama-Glutamil Transferaz (GGT), Kan Üre-Nitrojen (BUN), Kreatinin ve Glukoz ölçümleri premedikasyon uygulaması öncesinde yapıldı. Xylazine HC1 ile premedikasyonu takiben, anestezi Thiopental sodyum ile uygulandı ve yukarıda belirtilen parametrelerle birlikte ortalama arteriyel kan basına (MAP), arteriyel kan gazlan analizi ([hidrojen iyon konsantrasyonu (pH)], [arteriyel karbondioksit basıncı (PaCCfe)], [arteriyel oksijen basıncı (PaOî)]) ve santral venöz basmç (CVP) ölçümleri yapıldı. Pulse oksimetre cihazı İle oksijen saturasyonu değeri (SpÛ2 ) ve kapnograf cihazı aracılığı ile de tidal volüm sonu karbondioksit değeri (ETCO2) tespit edilerek kaydedildi. înhalasyon anesteziği olarak halotan, izofloran ve sevofloran kullanıldı. Her bir anestezik madde, hem spontan ventilasyon, hem de mekanik ventilasyon ile uygulandı. Spontan ventilasyon uygulanan grupta hayvanların kendi kendilerine solumalarına izin verildi. Mekanik ventilasyon uygulanan grupta ise, tidal volüm 10-20 ml/kg, solunum sayısı dakikada 12-14 ve inspirasyon-ekspirasyon oranı (İ:E) 1:2 olmak üzere mekanik ventilasyon gerçekleştirildi. IIFizyolojik parametrelerin ölçümü 0., 15., 30., 45., 60., ve 90. dakikalarda yapıldı. Kan biyokimyasal parametrelerin ölçümü ise premedikasyon uygulaması öncesinde ve anestezinin 30., 60. ve 90. dakikalarında yapıldı. Çalışma sonrasında tüm hayvanların anesteziden çıkması ve normal yaşamlarına dönmeleri sağlandı. Çalışma bulguları istatistiksel olarak değerlendirildi. Çalışmanın sonucunda; anestezi sırasındaki solunum fonksiyonlarının yeterli düzeyde sürdürülmesi ve dengeli bir genel anestezi sağlamak için mekanik ventilasyon kullanımının gerekli olduğu kanısına varıldı. Kullanılan tüm anestezik maddeler dikkate alındığında, sevofloran hepatik, renal, kardiyovasküler ve solunum sistemlerine minimal depresif etkilerinden dolayı, anestezik ajan olarak öncelikle tercih edilmelidir. Ayrıca ventilasyonun yeterliliği hakkında önemli bilgiler sağlaması ve anestezi sırasında karşılaşılabilecek komplikasyonlann erken dönemde tanısı için kapnografı cihazının rutin kullanımının çok önemli olduğu düşünülmektedir.
In this study, it was aimed to compare the effects of three different volatile anaesthetic agents on physiological, some biochemical parameters and end-tidal CO2 (ETCO2 ) parameters during spontaneous and mechanical ventilation in the dogs. Sixty dogs, which in dirferents breeds, sex and weight were used as material in this study. Before the study, health control of each dog was performed and it was determined that all dogs were healthy. Firstly the dogs were divided into three equal group as halothane, isoflurane and sevoflurane groups (n=20). Each group, included 20 dogs, was subdivided into spontaneous and mechanical ventilation groups and procedure of anaesthesia was applied. Physiological parameters, heart rate (HR), respiration rate (RR), temperature (T), mucous membrane colour, capillar filling time (CFT) and blood biochemical parameters Alanine Aminotransferase (ALT), Aspartate Aminotransferase (AST), Gamma-Glutamyl Transferase (GGT), Blood Urea-Nitrogen (BUN), Creatin, Glucose were measured before premedication. Following premedication with Xylazine HC1, anaesthesia was induced with Thiopenthal sodium and beside of above mentioned parameters, mean arterial pressure (MAP), arterial blood gases ([hydrogen ion concentration (pH)], [arterial carbon dioxide pressure (PaCCh)], [arterial oxygen pressure (PaOî)]) and central venous pressure (CVP) were measured. Then inhalation anaesthesia was applied. Oxygen saturation (Sp02 ) was measured by pulse oxymetry and ETCO2 was measured by capnography and values were recorded. Halothane, isoflurane and sevoflurane were used as inhalation anaesthetic agent. Each of the anaesthetic agent was applied both by spontaneous ventilation and also mechanical ventilation. In the spontane ventilation group, animals were allowed to breath IVspontaneously. In the mechanical ventilation group, mechanical ventilation was applied by adjusting tidal volüm 10-20 ml/kg, respiration rate 12-14 per minute and inspiration- expiration rate (I:E) 1 :2. Physiological parameters were measured at 0., 15., 30., 45., 60. and 90. minutes. Blood biochemical parameters were measured prior from premedication and 30., 60. and 90. minutes during anaesthesia. After study, all animals were recoverd from anaesthesia and returned their normal lives. Workfile has been evaluated as statistically. As a result, it was determined that mechanical ventilation is necessary for maintanance of respiration functions during anaesthesia and to provide stable anaesthesia. When we considered all anaesthetic agents, we used, because sevoflurane has positive effects on hepatic, renal, cardiovascular and respiratory systems, it should be chosen with a priority as an anaesthetic agent. And also, it was concluded that routin usage of capnography is very important in the early detection of complications related to anaesthesia and to asses the adequacy of ventilation.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9847
Koleksiyonlarda Görünür:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
156649.pdf5.15 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons