Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9843
Title: Muhammed B. El-Hasan El-Muini'nin Levamiu'l-Burhan ve Kavatiu'l-Beyan fi Meani'l-Kur'an adlı eserin tahlil ve tahkiki
Other Titles: Critical edition and Study of Muhammed B. El-Hasan El-Muini's Levamiu'l-Burhan ve Kavatiu'l-Beyan fi Meani'l-Kur'an
Authors: Çetin, Abdurrahman
Hassanov, Sefer
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.
Keywords: Kur’ân
Me‘âni’l-Kur’ân
el-Mu‘înî
Tahkîk
Tefsîr
Quran
Critical edition
Maani al-Quran
Tafsir
Exegesis
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Hassanov, S. (2006). Muhammed B. El-Hasan El-Muini'nin Levamiu'l-Burhan ve Kavatiu'l-Beyan fi Meani'l-Kur'an adlı eserin tahlil ve tahkiki. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Çalışma, tahlîl ve tahkîk olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Tahlîl kısmı, bir giriş ve iki kısımdan meydana gelmiştir. Levâmi‘u’l-burhân dil ağırlıklı bir tefsîr çalışması olduğundan, giriş bölümünde bu tür tefsîr çalışmalarının ortaya çıkışı ve el-Mu‘înî’nin yaşadığı 6. hicrî asrın sonuna kadarki tarihî seyri ele alınmıştır. Birinci bölümde, müellifin yaşadığı asır ve ilmî muhiti, hayatı ve Levâmi‘u’lburhân adlı eserinin ismi, müellife nisbeti, yazmalarının tavsifi ve metin tahkîkinde takip edilen metot gibi konular ortaya konmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde eser; kaynakları, tefsîrin rivâyet yönü ile, Kur‘ân ilimleri, fıkıh, kelâm, tasavvuf, Arap filolojisi gibi yönlerden tahlîl edilmiş, ayrıca tefsîrin kendisinden sonraki eserlere tesiri araştırılmıştır. Tahkîk kısmı üç yazma nüsha karşılaştırmak suretiyle meydana gelmiştir. Tahkîkli metinde, karşılaştırılmış üç nüshanın sayfa sonları rumuzlarla gösterilmiştir. Metinden istifâdeyi kolaylaştırmak için, çalışmanın sonuna âyet, hadis, şahıs isimleri, şiir, emsâl ve muhteva fihristleri ilave edilmiştir.
This work consists of two main parts: study and critical edition. The study has an introduction and two parts. For that the edited book is mainly a philological exegesis of the Holy Quran the introduction searchs the appearance of the philological exegesis and its development up to the end of the 6 th century after Hijrah/12 th century A.C. In the first part of the Study the time of the author, the scientific enviorenment, the life of the author, the book’s name, its belonging to the author, the description of the manuscript copies and the method applied during the critical edition are searched. The second part studies the book from different aspects such as: its references, Kelamic issues, Quranic studies, Islamic jurispridence, Sufism and Arabic philology. It also tries to show its influence on other exegesis books. The critical edition has been based on the oldest manuscript being comparised with other two manuscript copies. In the edited text the ends of the three manuscript copies have been shown by little signs. The original sources of the hadiths and poetical verses have been shown in the footnotes of the edited text in order to help the reader . In the end of the text indexes of the hadiths, the poetical verses and the people’s names have been attached.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9843
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
187497.pdf7.64 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons