Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9833
Title: Akut bakteriyel, tüberküloz ve viral menenjitlerde beyin omurilik sıvısında interlökin-1 beta (IL-1B) ve tümör nekrozis faktör-alfa (TNF-a) düzeyleri
Other Titles: Interleukin-1 beta (IL-1B) and tumor necrosis factor-alpha (TNF-a) levels in cerebrospinal fluid in acute bacterial, tuberculosis and viral meningitis
Authors: Akalın, Halis
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Menenjit-bakteriyel
Menenjit-viral
Serebrospinal sıvı
Tüberküloz-meningeal
Tümör nekroz faktörleri
İmmünoenzim teknikleri
İnterleukin 1
Meningitis-bacterial
Meningitis-viral
Cerebrospinal fluid
Tuberculosis-meningeal
Tumor necrosis factors
Immunoenzyme technics
Issue Date: 1994
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akalın, H. (1994). Akut bakteriyel, tüberküloz ve viral menenjitlerde beyin omurilik sıvısında interlökin-1 beta (IL-1B) ve tümör nekrozis faktör-alfa (TNF-a) düzeyleri . Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmamızda akut bakteriyel, viral ve tüberküloz menenjitli olguların beyin omurilik sıvılarında (BOS) EIA ile TNF-cc ve IL-İJ3 düzeyleri ölçüldü. Akut bakteriyel menenjiti i 22 olgunun 20 'sinde (%91) TNF-cc düzeyleri 1044+131 pg/ml (25-1950), IL-İJ3 ise 19 olgunun tümünde (%100) 767±110 pg/ml (10-2000) olarak saptandı. Viral menenjitlerde TNF-oc saptanmazken, IL-1B düzeyleri 257±10 pg/ml (20-700) olarak saptandı. Tüberküloz menenjiti i 19 olgunun 8'inde(%42) 61±23 pg/ml (25-300) TNF-cc ve 15 olgunun tümünde (%100) 345+43 pg/ml (50- 670) IL-1B saptandı. Klinik ve laboratuvar takiplerinde MSS enflamasyonu saptanmayan kontrol grubunda TNF-cc saptanmazken, IL-lfi 37+4 pg/ml (20-50) olarak saptandı. BOS sitokin düzeyleri ile MSS enflamasyonu ve prognoz arasında ilişki saptanmadı (p>0. 05). BOS ' ta TNF-cc düzeyleri her 3 menenjit grubu arasında ayırt edici olarak anlamlı farklı bulundu (p<0.001). IL-1J3 düzeyleri ise akut bakteriyel menenjitlerde, viral ve tüberküloz menenjitlere göre farklı ve anlamlı bulundu (p<0.001. p<0.01). Deneysel menenjitlerde bakteriyel hücre duvarı komponentlerinin BOS'da enflamatuvar sitokinlerin üretimini uyardığı ve enflamasyona yol açtığı gösterilmiştir. Deneysel ve klinik çalışmalarda antibiyoterapiye ilave olarak steroid verilmesinin BOS'da sitokin düzeylerinienflamasyonu ve nörolojik sekel oranını azalttığı da gösteri lmistir. Pediatrik akut bakteriyel menenjit olgularında rutin olarak uygulanan kortikosteroid tedavisi. BOS sitokin düzeyleri ile subaraknoid boşluktaki enflamasyon ve prognoz arasında anlamlı ilişki saptamamamıza ragmen, immun yetmezi iki i ve nötropenili olgular dışındaki yetişkin akut bakteriyel menenjitlerinde subaraknoid boşluktaki enf lamasyonun şiddetli olduğu durumlarda hastaya göre karar vermekle birlikte düşünülebilir. Ayrıca sitokin düzeylerini ölçebilen daha ucuz ve kolay metodların geliştirilmesi ayırıcı tanıda kullanılma olanağı sağlayacaktır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9833
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
031205.pdf
  Until 2099-12-31
2.55 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons