Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9826
Title: Fen bilimleri öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının STEM hakkındaki görüşleri ve STEM uygulamalarına yönelik ihtiyaç analizi
Other Titles: The oppinion of science teachers and science teacher candidates about stem and needs analysis about stem applications
Authors: Uz, Rüçhan
Kaya, Gülüzar
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı.
Keywords: Science teachers
Fen bilimleri öğretmenleri
Needs analysis
Teachers candidates
STEM
İhtiyaç analizi
Öğretmen adayları
Issue Date: 27-Aug-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Kaya, G. (2019). Fen bilimleri öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının STEM hakkındaki görüşleri ve STEM uygulamalarına yönelik ihtiyaç analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın amacı, fen bilimleri öğretmenleri ve öğretmen adaylarının STEM hakkındaki görüşlerini belirlemek ve STEM uygulamalarına yönelik ihtiyaç analizi yapmaktır. Çalışma grubunu Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olan ve izin alınan ortaokullarda görev yapan fen bilimleri öğretmenleri ve 2018-2019 güz döneminde Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören son sınıftaki fen bilimleri öğretmen adayları oluşturmuştur. Araştırmada ‘ STEM Öğretmen İhtiyaç Belirleme Formu ve Öğretmen Adayı İhtiyaç Belirleme Formu’ olmak üzere iki anket formu kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilecek olan veriler frekans, yüzde kullanılarak analiz edilmiştir. vii Araştırmaya göre öğretmenler ve öğretmen adayları STEM’ i, STEM’ in öğrencilere katkısını, STEM ile ilgili kendilerini ve STEM için gerekli fiziki koşulları değerlendirmişlerdir. Sonuç olarak hem öğretmen hem de öğretmen adayları birbirlerine yakın cevaplar vermiştir. Her iki çalışma grubu da STEM’ in olumlu yönlerinin fazla olduğunu, öğrenciler için bir ihtiyaç olduğunu, STEM ile ilgili kendilerinin bazı eksikliklerinin olduğunu ve STEM için gerekli fiziki koşulların neler olduğunu ifade etmişlerdir.
The aim of this study is to determine the ideas of science teachers and teacher candidates about STEM and to do need anylysis according to STEM practices.Science teachers who work in secondary schools bound to Provincial Directorate of National Education and got authorization and science teacher candidates who educate in Uludağ University Education Faculty form the study. ‘STEM Determining Need of Teacher Form and Determining Need of Teacher Candidate Form’ as two questionnaires are used.The data that will be provide from the research is analysed by using percent. ix According to the research, teacher and teacher candidates evoulated.STEM, the aid of STEM to the students, theirselves about STEM and essential physical conditionsfor STEM. In conclusion, both teachers and teacher candidates had similar answers.Both groubs expressed that there are a lot of positive aspects, students need it, they have some lacks and what the physical conditions are essential.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9826
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GÜLÜZAR_KAYA.pdf2.44 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons