Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9824
Title: Bazı di ve triarilimidazolin-3-oksitlerin maleat ve maleimidler ile halkakatılma reaksiyonlarının araştırılması
Other Titles: An investigation of the cycloaddition reactions of some di and triarylimidazoline-3-oxides with maleate and maleimides
Authors: Arıkan, Nevin
Mert, Habibe
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
Keywords: Siklik nitronlar
1,3-dipolar halkakatılma reaksiyonları
3- imidazolin 3-oksitler
Sec-amin katalizli halkaaçılma
3-imidazolin, izoksazolin
Cyclic nitrone
1,3-dipolar cycloaddition
3-imidazoline 3-oxides
Sec-amine induced ring-opening
3-imidazoline, isoxazoline
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Mert, H. (2006). Bazı di ve triarilimidazolin-3-oksitlerin maleat ve maleimidler ile halkakatılma reaksiyonlarının araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: 1,4-Diarilimidazolin 3-oksitlerin N-aril maleimidlerle benzen içinde reaksiyonu ile karşılık gelen endo katılma ürünleri baskın olarak elde edilmiştir. Kiral imidazolin 3-oksitlerin diastereospesifik (tetrahidroimidazo halkasının cis konfigürasyonu) vediastereoseçici olarak reaksiyona girmesiyle cis-endo katılma ürünleri meydana gelmiştir. Maleimidin aromatik halkası üzerindeki sübstitüent etkisi araştırılmıştır. Elektron çekici vesalıcı gruplar toplam verim üzerinde önemsiz etki göstermiş fakat ekzo ve endodiastereomerlerin oranı üzerindeki etkisinin daha belirgin olduğu gözlenmiştir. Katılma ürünleri sekonder aminler varlığında, beklenen çifte-cis eliminasyon ürünü yerine, ilginç veb eklenmeyen halka açılma reaksiyonları ile deoksijenlenmiş 3-imidazolin 3-oksitleri vermiştir. 3-imidazolin 3-oksitler 1a-d ve dimetil maleat 6 benzen içinde kaynatıldığında 1,3-dipolar halkakatılma reaksiyonu sonucunda ekzo 7 ve endo 8 hekzahidroimidazo[1,5-b]izoksazol-2,3-dikarboksilat katılma ürünleri elde edilmiştir.
1,4-Diarylimidazoline 3-oxides react with N-arylmaleimides in benzene to givepredominantly the corresponding endo adducts. Chiral imidazoline 3-oxides reactdiastereospecifically (cis configuration of the tetrahydroimidazo ring) and diastereoselectivelyto give cis-endo adducts. The effect of substituents on the aromatic ring of the maleimide wasinvestigated. The presence of electron-withdrawing or releasing groups have minor effect onthe total yields but more pronounced is the effect on the ratio of exo and endo diastereomers.The adducts undergo an interesting and unprecedented ring-opening in the presence ofsecondary amines to give deoxygenated 3-imidazoline 3-oxides instead of the expecteddouble cis elimination products.Tretiary amines did not induce any reaction.3The same -imidazoline 3-oxides underwent 1,3-dipolar cycloaddition with dimethylmaleate 6 in benzene at reflux to give exo and endo hexahydroimidazo[1,5-b]isoxazole-2,3-dicarboxylates 7 and 8.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9824
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
183804.pdf2.25 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons