Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9803
Title: Atopik dermatitisli köpeklerin tanısında intradermal deri testleri ile allerjen spesifik Ig E düzeylerinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of intradermal skin tests with allergen specific Ig E levels in the diagnosis of dogs with atopic dermatitis
Authors: Aytuğ, Nilüfer
Temizel, Ethem Mutlu
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Allerji ve immünoloji
Veteriner hekimliği
Allergy and immunology
Veterinary medicine
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Temizel, E.M. (2005). Atopik dermatitisli köpeklerin tanısında intradermal deri testleri ile allerjen spesifik Ig E düzeylerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma, kaşıntı şikayeti ile getirilen, klinik olarak atopi şüpheli olan köpeklerde klinik tablonun, ntradermal deri testi ( DDT) ve Enzyme Linked Immunosorbent Assay(ELISA) testi uygulanarak Bursa bölgesinde atopiye neden olan allerjenlerin belirlenmesi,ELISA testi ile elde edilen sonuçların intradermal deri testi sonuçları ile karşılaştırılarak sensitivite-spesifitesi değerlendirilerek, bu testlerin tanıda kullanılabilirliklerinin belirlenmesi amacı ile yapıldı.Çalışmanın materyalini, değişik ırk ve yaş, 26 erkek, 24 dişi olmak üzere toplam 50 köpek oluşturmuştur. Atopi şüpheli köpeklerin klinik muayenelerinin yapılması ve spesifiktanısal testler temelinde olası hastalıklar (piyoderma, uyuz, dermatomikoz ve gıda alerjisi v.b)elimine edildi. Allerjenler, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Allerji Bilim Dalının önerileri doğrultusunda ve daha önce Bursa bölgesinde köpekler üzerinde yapılan bir çalışma temelinde belirlendi. Bu çalışmada kullanılan allerjen ekstraktları toplam 18 allerjen (Çayırotu, söğüt, ısırgan otu, kayın, meşe, çınar, ot miks, pire, köpek epiteli, kedi epiteli, insanepiteli, kümes hayvanları, Aspergillus fumigatus, Penicillum notatum, ev tozu akarları, küfmiks, koyun yünü, pamuk) ile bir pozitif kontrol ve bir negatif kontrol solusyonunu içeriyordu.Serum örneklerinden, ELISA testi ile allerjen spesifik Ig E tayinleri yapıldı.Çalışmada kullanılan tüm köpeklerin intradermal deri testinde kullanılan allerjenler denen az birine veya daha fazlasına pozitif reaksiyon verdikleri saptandı. Çalışmada koyun epiteline % 70 (n:35), ev tozu akarlarına % 66 (n: 33), pireye % 48 (n:24), pamuğa % 46 (n:23), insan epiteline % 32 (n: 16), küf mikse % 24 (n: 12), Penicillum notatum'a % 24 (n: 12),köpek epiteline % 18 (n: 9), meşeye % 14 (n: 7), söğüt ağacına % 12 (n: 6), kedi epiteline %10 (n:5), Aspergillus fumigatus'a % 8 (n: 4), çınar ağacına % 6 (n: 3), ısırgan otuna % 6 (n:3), kanatlı tüy mikse % 6 (n: 3), çayır otuna % 6 (n: 3) ve ot miske karşı % 2 (n: 1) oranındapozitif reaksiyon tespit edildi. DDT sonuçlarına göre kayın ağacına karşı hiç pozitifreaksiyon elde edilmedi.Bu çalışmada, in vitro test sonuçları sırası ile ev tozu akarına % 72 (n: 36), koyun yününe % 32 (n: 16), pamuğa % 16 (n: 8), küf mikse % 16 (n: 8), meşe ağacına % 8 (n: 4), otmikse % 6 (n: 3), söğüt ağacına % 6 (n: 3), , kayın ağacına % 6 (n: 3), pireye % 6 (n: 3), insanepiteline karşı % 4 (n: 2), çınar ağacına % 2 (n: 1), ısırgan otuna % 2 (n: 1), çayır otuna % 2(n: 1), köpek epiteline % 2 (n: 1) ve oranlarında pozitif yanıt alınmıştır. Aspergillusfumigatus, Penicillum notatum, kanatlı tüy miks ve kedi epiteline karşı ELISA test sonuçlarına göre negatif sonuç alınmıştır. ntradermal deri testi sonuçları ile karşılaştırılarak, serolojik monoklonal Ig E testininsensitivite ve spesifitesinin sırası ile % 0-82 ve % 29-100 olduğu belirlendi.Sonuç olarak atopi şüpheli olguların tanısında anamnez ve klinik bulgularla birleştirildiğinde, Willemse'nin kriterlerinin klinik açıdan yadsınamayacak bir öneme sahip olduğu, intradermal deri testinin hala altın standart olarak değerlendirilmesi gerektiği,ELISA testi sensitivite ve spesifitesinin ise ev tozu akarları açısından yüksek olduğu ancak genel olarak irdelendiğinde bu iki test arasındaki korelasyonun oldukça düşük olduğu belirlenmiştir.
The aim of the study was to evaluate the clinical features of atopy ; the prevalance ofcausative allergens in Bursa region with Intradermal skin test and ELISA in pruritic dogssuspected with atopy. Sensitivity and spesifity of ELISA test results determinated bycomparing these results with the results obtained by the intradermal skin test (IDST) as aresult the role of these tests in the diagnosis of atopy was evaluated.A total of 50 dogs in different breeds, ages and sexes (26 male and 24 female) were usedas material. After clinical examination and ruling out other differentials (e.g.; pyoderma ,scabies, dermatomycosis and food allergy) based on diagnostic work-up, intradermal skintests were performed on the dogs suspected of atopy.Allergens were selected based on the recommendation of Department of Allergy ofFaculty of Medicine, Uludağ University and a previous study on dogs in Bursa region. In thestudy, 18 allergens (timoty, willow, stinging nettle, beech, oak, plane tree, grass mix, flea, dogepithelium, cat epithelium, human epithelium, poultry mix, Aspergillus fumigatus, Penicillumnotatum, house dust mite, mould mix, sheep wool, and cotton) with one positive control andone negative control were used.Allergen specific Ig E levels were determined by ELISA from sera samples.It was determined that all the dogs in the study had one or more positive reaction forselected allergens used in IDST. In the study, positive reaction ratios were; 70 % (n:35) forsheep wool, 66 % (n: 33) for house dust mites, 46 % (n: 23) for cotton, 48 % (n:24) for flea,32 % (n: 16) for human epithelium, 24 % (n: 12) for mould mix, 24 % (n: 12) for Penicillumnotatuma, 14 % (n: 7) for oak, 8 % (n: 4) for Aspergillus fumigatus, 12 % (n: 6) for willow,10 % (n:5) for cat epithelium, 18 % (n: 9) for dog epithelium, 6 % (n: 3) for plane tree, 6 %(n: 3) for stinging nettle, 6 % (n: 3) for poultry mix, 6 % (n: 3) for timoty and 2 % (n: 1) forgrass mix. According to IDST, positive reaction was not determined for beech.In the study, the ratio of positive responses in in-vitro tests were; 2 % (n: 1) for timoty, 6% (n: 3) for grass mix, 2 % (n: 1) for stinging nettle, 6 % (n: 3) for willow, 2 % (n: 1) forplane tree, 8 % (n: 4) for oak, 6 % (n: 3) for beech, 16 % (n: 8) for mould mix, 6 % (n: 3) forflea, 72 % (n: 36) for house dust mite, 32 % (n: 16) for sheep wool, 16 % (n: 8) for cotton, 2II% (n: 1) for dog epithelium and 4 % (n: 2) for human epithelium. According to the results ofELISA test, Aspergillus fumigatus, Penicillum notatum, poultry mix and cat epithelium werefound as negative.Sensitivity and specifity of serologic monoclonal Ig E test were 0-82 % and 29-100 %respectively based on the IDST results.As a result, it was determinated that criterias of Willemse correlated with history andclinical findings are clinically important in the diagnosis of cases with suspected atopy, IDSTresults should be considered as the sole gold standard in diagnosis of atopy. Even thoughthe sensitivity and the specifity of ELISA test were higher for house dust mite, in general, itwas concluded that the correlation between these two tests were very low.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9803
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
192164.pdf316.52 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons