Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9781
Title: Bursa ve çevresinde dut bakteriyel yanıklığı etmeni (pseudomonas syrinqae pv. mori)'nin tanımı, hastalığın oranı ve bazı çeşitlerinin reaksiyonlarının saptanması üzerinde araştırmalar
Other Titles: Research on the definition of bacterial blight factor (pseudomonas syrinqae pv. Mori) in Bursa and its surroundings, the rate of the disease and the detection of reactions of some varieties
Authors: Baykal, Hülya
Birinci, Hülya
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı.
Keywords: Bitki hastalıkları
Plant diseases
Bitki koruma
Plant protection
Bursa
Dut
Mulberry
Issue Date: 17-Mar-1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Birinci, H. (1995). Bursa ve çevresinde dut bakteriyel yanıklığı etmeni (pseudomonas syrinqae pv. mori)'nin tanımı, hastalığın oranı ve bazı çeşitlerinin reaksiyonlarının saptanması üzerinde araştırmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bursa ve Çevresinde Dut Bakteriyel Yanıklığı Hastalığının varlığını incelemek amacıyla yaz başlangıcında dut alanları incelenmiştir. Bu çalışmada 1993 yılının yaz aylan sonunda değiştirilmiş ıskala yardımıyla Hastalık Oram saptanmıştır. Hastalığın Bursa'da % 30 oranında yaygm olduğu bulunmuştur. Yaz başlangıcında yapılan surveyde alman örneklerde yapılan I. izolasyonda % 65,22 oranında saf halde bakteri kültürleri elde edilmişken, II. surveydeki ilk izolasyon başarısı % 33,80 olmuştur. Büyük ve küçük yuvarlak nekrotik leke ve lekedklerden iki dönemde de izolasyonda başan az olmuştur. Sürveyler sırasında simptomlarda varyasyon tespit edilmiştir. Yapraklarda ilk oiarak haleli büyük yuvarlak nekrotik lekeler oluşmaktadır ki bunlar "Halo Streyn" belirtilerine benzemektedir. İkinci tip belirti yaprakta köşeli nekrotik leke oluşumu, yaprak sapı ve daman infeksiyonu ile buna ek olarak sürgünde yanıklık ve odun dokusunda kanser oluşumu ve gözde yanıklıktır. Bu belirtiler de "Ordinary Streyri'i ifade etmektedir. Üçüncü tip belirti, yaprakta küçük yuvarlak nekrotik lekeciklerdir. Tespit edilen bir diğer simptom ise yaprakta dairesel hale içermeyen büyük nekrotik lekelerdir. Sürveyler sonucunda elde edilen izolatlara LOPAT tanılama testleri yaranda kültürel, biyokimyasal testler, patojenisite testleri yapılmıştır. İzolatlar arasında varyasyon saptanmıştır. P.ş. pv mori'nin könukçulan arasında olduğu kayıtlı olan fasulyede suni inokulasyonla biri dışında diğerleri tamamiyle pozitif reaksiyon vermiştir. Üç farklı dut çeşidi (duyarlı Sanaşı, dayanıldı Ichinosa, Kokuso, 27) 7 farklı bakteri izolatıyla testlenmiştir. Dut çeşitleri, izolatlara karşı farklı tipte reaksiyon vermişlerdir.
In the early summer mulberry orchards was investigated in order to examine the occurance of the mulberry bacterial blight. Disease rate % tooke count for by a modified ıscale at the end of the summer-1993. The prevalance of disease is 30 % in Bursa. While first isolation made from samples gathered in the early summer was obtained the success in the rate of 65,22 % as a püre bacterial cultures, the success of the first isolation made from diseased samples taken during the second survey’was calculated as a 33,80 %. The success of the isolation made from both sircular large necrotic spots and sircular small necrotic spots in two period were also not enough. Simptomatological variation was determined during surveys. On the leaves necrotic sircular halo-and non-halo spots occurs that these were the same as the simptoms of the expressed halo stm. Second type symptom was occumng angular necrotic spot on the leaves, infection of petiole vein-of leaves and also occumng of shoot blight and trunk cancer. The ranges of these symptoms were the same as ordinary stm. descreibed on the literatüre. Third type symptom was on the leaves extremly small sircular necrotic spots, In addition the other simptom examined on the leaves was sircular non-halo large necrotic spots. Bacterial cultures isolâted during the survey were identified by the schemes of LOPAT Identification, and also cultural, biochemical tests, patojenisite tests. It was determined variation between them. Artificial inoculation was made on the bean varieties recorded among hoşt of P. s. pv mori examined and one out of them gave negative reaction, but others were positive. Three different mulberry varieties (susceptible Sanaşı, resistant Ichinosa. and Kokuso 27) were tested by seven different bacterial stm. Mulberry varieties gave differently reaction to these strain.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9781
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
045307.pdf
  Until 2099-12-31
9.43 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons