Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9780
Title: Arpa ve buğday ağırlıklı rasyonlara katılan (Beta) B-glukanaz ve arabinoksilanaz enzimlerinin etlik piliçlerin performansları ile bazı kan parametrelerine etkileri
Other Titles: The effect of B-glucanase and arabinoxylanase enzyme suplementation to broiler feeds, based on barley and wheat, on broiler performance and some blood parameters
Authors: Yavuz, Melih
Kardeş, Serdar
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Broyler
Broiler
Yem katkıları
Feed additives
Yem enzimleri
Feed enzymes
Performans
Performance
Barsak içeriği viskozitesi
Intestinal viscosity
Issue Date: 1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kardeş, S. (1996). Arpa ve buğday ağırlıklı rasyonlara katılan (Beta) B-glukanaz ve arabinoksilanaz enzimlerinin etlik piliçlerin performansları ile bazı kan parametrelerine etkileri. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma, mısır yerine arpa veya buğday ağırlıklı olarak hazırlanan rasyonlara farklı karma enzim preparatlan katılmasının etlik piliçlerin performansı, barsak içeriği viskozitesi, yapışkan dışkı oranı ve bazı kan parametreleri üzerine etkilerinin saptanması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Denemede toplam 896 adet 1 günlük yaşta Avian Farm broyler civcivler kullanılmıştır. Hayvanlar 7 temel deneme grubuna ayrılmış ve herbir deneme grubu 4 tekrar grubuna ayrılarak bu gruplara 16 erkek 16 dişi olacak şekilde 32 adet civciv yerleştirilmiştir. Araştırmayı oluşturan temel rasyonlardan biri kontrol rasyonu olarak mısır ağırlıklı, deneme rasyonları ise enzimli ve enzimsiz olarak arpa, buğday ve buğday+arpa ağırlıklı hazırlanmıştır. Enzim katkılı arpa ağırlıklı rasyona {3-glukanaz 100 U/kg, Ksilanaz 300 U/kg, Proteaz 800 U/kg, buğday ağırlıklı rasyona Ksilanaz 2500 U/kg, Proteaz 800 U/kg ve buğday+arpa ağırlıklı rasyona ise pVglukanaz 100 U/kg, Ksilanaz 2500 U/kg, Proteaz 800 U/kg enzim aktivitesine sahip karma enzim preparatlan katılmıştır. Grupların ortalama ağırlık kazançları haftalık olarak yapılan tarumlarla belirlenmiştir. Barsak içeriği viskoziteleri araştırmanın 20. gününde her deneme grubundan 8 hayvan kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Denemenin sonunda arpa ve buğday ağırlıklı rasyonlara enzim katılması canlı ağırlık kazançlarım enzimsiz gruplara göre sırasıyla % 3.7 ve % 4.8 oranında arttırmıştır (PO.05). Ancak arpa+buğday ağırlıklı enzimli ve enzimsiz rasyonlarla beslenen hayvanlar arasında canlı ağırlık kazancı bakımından istatistiki bir farklılık belirlenememiştir. Yemden yararlanma oranlan enzimkatkılarıyla arpa, buğday ve arpa+buğday ağırlıklı rasyonlarla beslenen hayvanlarda enzimsiz olanlarına göre sırasıyla % 3.2, % 2.5 ve % 4.1 oranında iyileşmiş olmasına karşın gruplar arasında istatistik bir farklılık belirlenememiştir. Barsak içeriği viskoziteleri enzim katkılarıyla arpa ağırlıklı rasyonla beslenen hayvanlarda istatistik olarak önemli düzeyde, buğday ve arpa+buğday ağırlıklı beslenen hayvanlarda ise rakamsal düzeyde azalmıştır. Araştırmanın 20. gününde, buğday ağırlıklı enzimli rasyonla beslenen hayvanlarda serum total protein oranının enzimsiz gruba göre önemli düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir (P<0.05). Arpa, buğday ve arpa+buğday ağırlıklı rasyonlara enzim katılması serum kolestrol düzeyini rakamsal olarak yükseltmiştir (P>0.05). Total lipid düzeyleri ise buğday ağırlıklı enzimli rasyonlarla beslenen hayvanlarda rakamsal, arpa+buğday ağırlıklı enzimli rasyonlarla beslenen hayvanlarda ise önemli düzeyde yüksek bulunmuştur (P<0.05). Bu araştırmanın sonucunda, arpa, buğday ve arpa+buğday ağırlıklı olarak hazırlanan rasyonlara enzim katılmasının broylerlerin performanslarım iyileştirdiği ve bu tahılların rasyonlarda mısır yerine kullanılma olanağı sağlayabileceği kanısına varılmıştır.
The objective of this study was to investigate the effects of 3 different mix enzyme supplementation to broiler feeds, based on barley and wheat instead of corn on broiler performance, digesta viscosity, percentage of sticky droppings and some blood parameters. In the experiment, a total of 896 cloacal sexed 1 day old Avian Farm broiler chickens were used. 7 treatment groups were assigned and also chicks in the each treatment group divided into 4 replicate of 32 chicks. Each replicate group contained 16 males and 16 females. Control group (Treatment 1) was given the diets based on corn without enzymes. Treatments 3, 5 and 7 were fed on the diets based on barley, wheat and barley+wheat without enzyme, also treatment 2, 4 and 6 were fed same diets added 3 different enzymes. Diets of the treatment 2, 4 and 6 had Enzymes 1 containing P-glucanase 100 U/kg, Xylanase 300 U/kg, Protease 800 U/kg, Enzyme 2 containing Xylanase 2500 U/kg, Protease 800 U/kg and Enzyme 3 containing (3-glucanase 100 U/kg, Xylanase 2500 U/kg, Protease 800 U/kg, respectively. Body weights of groups were registered weekly. Feed conversion ratios were calculated on a weight gain basis. Intestinal viscosity was examined in 8 birds from each treatment groups at 20 th day old. All parameters are reported on a per bird basis.At the result of the experiment, adding enzyme to the diet significantly increased body weight gain of chicks fed on diets based on barley (3.7 %) or wheat (4.8 %) (PO.05) but not barley+wheat at 40 th day. Enzyme addition improved feed conversion ratios for chicks fed based on barley (3.2 %), wheat (2.5 %) and barley+wheat (4.1 %) diets. But it's not found statistical differences among groups. Enzyme supplementation significantly decreased digesta viscosity for chicks fed barley based diets (P<0.05), while only numeratically decreased for chicks fed wheat and barley+wheat based diets at 20 th day. Enzyme supplementation to wheat based diet resulted in increase of serum total protein levels at 20 th day (PO.05). Enzymes addition increased serum cholesterol levels for chicks fed on barley, wheat and barley+wheat based diets. But there were no statistically important differences. Total lipid levels were slightly increased with enzyme supplementation for chicks fed wheat based diets, but significantly increased for chicks fed barley+wheat based diets (P<0.05). As a result, it was concluded that addition of enzymes to diets based on barley, wheat and barley+wheat improves performance of the broilers and these grains can be used instead of corn in the broiler diets.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9780
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
048787.pdf
  Until 2099-12-31
3.51 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons