Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9763
Title: İki ortalama farkına ilişkin hipotezlerin z ve t testi ile kontrolünde, verilen kararların doğruluk dereceleri
Other Titles: In the control of hypotheses about two mean differences with z and t test, the degree of accuracy of the decisions made
Authors: Kan, İsmet
Ediz, Bülent
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı/Biyoistatistik Bilim Dalı.
Keywords: Biyoistatistik
Bioistatistic
Hipotez
Hypotheses
Z testi
T testi
Z test
T test
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ediz, B. (1991). İki ortalama farkına ilişkin hipotezlerin z ve t testi ile kontrolünde, verilen kararların doğruluk dereceleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Biyoistatistikte, kurulan hipotezlerin kontrolü toplum yapısı, örneklemlerdeki birim sayıları ve toplumlara ilişkin variyansların bilinip, bilinmemelerine göre değişik yollarla yapılmaktadır. Bu çalışmada, yapay olarak oluşturulan parametreleri p=50, 0=10 ve N=2996 olan normal ve u=48.734, o=11.36, Çx=0.1533, Km=-0.136 ve N=3000 olan anormal toplumdan nx,ny (nx ve ny 5'den 50'ye kadar 5 ve 5'in katlarını alacak şekil de) birimli 100'er örneklem rastgele seçilerek toplam 10000 örneklem incelendi. Her iki toplumda, Ho hipotezinin x=0.05 düzeyinde z ve t'ye göre red oranları, nx ve ny'nin değişik kombinasyon gruplarında hesaplanıp birbirleriyle karşılaştırıldılar. Normal toplumda o bilinmediği zaman, nx, ny230 durumun da, z ve t arasındaki hipotezi red oranları bakımından bir fark (% 5.76-% 6.28) gözlenmekte olup durum t'nin lehinedir. nxe, ny<50 durumunda t için oran (% 5.01) a=0.05 düzeyine yakın bulunurken, z (% 7.15) için önemli artış olmaktadır. z için red oranı ancak nx, ny250 için normal düzeye inmektedir. 50 birim sayısı için z ve t farkı ortadan kalkmaktadır. Normal toplumda, o belli olduğu zaman, örneklerden biri 50 ve diğeri 5 birimli iken z ve t'nin her ikisi için red oranları % 4 düzeyindedir. Bu gibi durumlarda her iki test de kullanılabilir. Örneklerin her ikisi 50 ve daha yukarı oldu ğunda, z ve t arasındaki fark kalkmaktadır. nx, ny<50 için z'deki hata (% 4.58) normal değere yaklaşırken, t'deki hata (% 6.04) önemli derecede yüksek olmaktadır. Normal toplumda, nx,ny<50 durumunda, S kullanılarak yapılan z testindeki hata (% 7.16) oldukça yüksek bulunmuş tur. Birim sayısı 50 ve daha yukarı olduğu zaman hata normal düzeye inmektedir(% 5). Normal toplumda, o yerine s konularak yapılan z testin de nx, ny<50 durumunda I. tip hata (% 7.16) önemli derecede yüksek olurken, örnek birimi 50 ve daha yukarı olduğu zaman normal düzeyine (% 5) inmektedir. Bu toplumlarda, her örnek biriminde, en uygun testin o kullanılarak yapılan z testi olduğu görülmüştür. Anormal toplumda, her gruptaki I.tip hata oranları normal topluma göre daha yüksektir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9763
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
010414.pdf
  Until 2099-12-31
2.35 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons