Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/976
Title: Graves oftalmopati tanılı olguların üç farklı radyoterapi tekniği kullanılarak elde edilen retro-orbital radyoterapi planlarının retrospektif olarak karşılaştırılması
Other Titles: Retrospective comparasion of retro-orbital radiotherapy plans obtained by using three different radiotherapy techniques of graves ophthalmopthy diagnosed cases
Authors: Çetintaş, Sibel Kakraman
Bolat, Duygu
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.
Keywords: Graves oftalmopatisi
Üç boyutlu konformal radyoterapi
Volumetrik ark terapi
Yoğunluk ayarlı radyoterapi
Graves ophthalmopthy
Intensity modulated radiation therapy
Three dimensional conformal radiotherapy
Volumetric modulated arc therapy
Issue Date: 12-Jul-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Bolat D. (2018) Graves oftalmopati tanılı olguların üç farklı radyoterapi tekniği kullanılarak elde edilen retro-orbital radyoterapi planlarının retrospektif olarak karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Çalışmamızda Graves Oftalmopatili (GO) olguların radyoterapi (RT) ile tedavisinde; karşılıklı lateral üç boyutlu konformal radyoterapi (3BKRT), 7 alan yoğunluk ayarlı radyoterapi (YART) ve volümetrik ark terapi (VMAT) teknikleri kullanılarak hedef hacmin ve riskli organların aldığı dozların karşılaştırılması hedeflenmiştir. Çalışmaya; 2013 ile 2017 yılları arasında orbital RT görmüş 15 hasta dahil edildi. Fraksiyon dozu 2 Gy, toplam doz 20 Gy olacak şekilde 3BKRT, YART ve VMAT tedavi planları oluşturuldu. 3BKRT tedavi planları lens dozundan kaçabilme amaçlı 80o-90o ve 270o-280o karşılıklı lateral açılarıyla; YART tedavi planları tümör yerleşimine bağlı olarak oluşturulan 0o, 40o, 80o, 110o, 250o, 280o, 320o açılarıyla ve VMAT tedavi planları saat yönünde (CW) 180o-225o, CW 35o-145o iki kısmi ark ile 90o'lik masa açısıyla CW 340o-45o olacak şekilde 6 MV foton enerjisiyle Monaco 5.1 Tedavi Planlama Sistemi ile oluşturuldu. Planlanan tekniklerde; planlanan tümör hacmi (PTV), gözyaşı bezi, lens, göz, beyin sapı, hipofiz bezi ve optik kiazmanın aldığı doz değerleri karşılaştırıldı. Homojenite indeksi (HI), konformite indeksi (CI) değerleri hesaplanıp Monitor Unit (MU) değerlerine bakıldı. PTV doz sarımı ve doz homojenliği açısından YART ve ya VMAT tekniğinin 3BKRT'ye göre daha üstün olduğu; doz konformalliği ve MU değeri için ise 3BKRT'nin üstünlüğü saptandı. Riskli organlar açısından bakıldığında; gözyaşı bezleri ile orbitaların haricinde diğer tüm organlarda 3BKRT tekniğinin üstünlüğü görülür. Sonuç olarak; GO RT'sinde tedavi planları arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklar olsa da, olgunun durumuna göre her üç teknik de kabul edilir sınırlar içerisindedir ve tedavide kullanılabilir.
In this study, we aimed to compare the doses of target volume and critical organs by using the methods of lateral Three Dimensional Conformal Radiotherapy (3DCRT), 7 field Intensity Modulated Radiation Therapy (IMRT) and Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT) in the treatment of Graves Ophthalmopthy (GO) patients with radiotherapy (RT). The study included 15 patients with orbital RT between 2013 and 2017. 3DCRT, IMRT and VMAT treatment plans were created with fractions dose of 2 Gy, a total dose of 20 Gy. 3DCRT plans were created by the opposed lateral angles that the gantry angles of 80o-90o and 270o-280o degrees to be able to avoid from the dose of the lens, IMRT treatment plans were generated depending or the location of the tumor that the angles of 0o, 40o, 80o, 110o, 250o, 280o, 320o, VMAT treatment plans were created by the angles of clockwise (CW) 180o-225o, CW 35o-145o two partial arcs and 90o of couch angles CW 340o-45o that VMAT and IMRT plans were created by 6 MV photon energies at Monaco 5.1. Treatment Planning System (TPS). In the planned techniques, the dose values of planned treatment volume (PTV), lacrimal gland, lens, eye, brain stem, pituitary gland and optic chiasm were compared. Homogenity index (HI), conformity index (CI) values were calculated and Monitor Unit (MU) values were evaluated. In terms of PTV dose covarage and dose homogeneity, IMRT and VMAT techniques were superior to 3DCRT and for dose conformation and MU values, 3DCRT technique was superior. In terms of critical organs, the superiority of 3DCRT technique is seen in all other organs except the lacrimal gland and the orbitals. As a result, although there are statistically significant differences between treatment plans in GO RT, all techniques are within acceptable limits and can be used in treatment.
URI: http://hdl.handle.net/11452/976
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
529083.pdf5.77 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons