Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/9737
Başlık: İşletmelerde staj yapan teknik ve Anadolu teknik lisesi bilgisayar (Yazılım-donanım) bölümü öğrencilerinin staj çalışmalarının değerlendirilmesi (Bursa ili örneği)
Diğer Başlıklar: Evaluation of training works of Anatolian technical high school computer department (Hardware-software) students (City of Bursa example)
Yazarlar: Gökçe, Feyyat
Aydın, Ayşen
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Anadolu teknik liseleri
Bilgisayar eğitimi
Bursa
Mesleki eğitim
Program değerlendirme
Staj
Staj programı
Yazılım
İşletmeler
Anatolia technical high schools
Computer education
Vocational education
Program evaluation
Training
Training program
Software
Businesses
Yayın Tarihi: 2004
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Aydın, A. (2004). İşletmelerde staj yapan teknik ve Anadolu teknik lisesi bilgisayar (Yazılım-donanım) bölümü öğrencilerinin staj çalışmalarının değerlendirilmesi (Bursa ili örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Bu araştırma işletmelerde staj yapan teknik ve anadolu teknik lisesi bilgisayar (yazılım donanım) bölümü öğrencilerinin staj çalışmalarının öğrenci,öğretmen ve işletme tarafından değerlendirilmesi ve öğretim programının geçerliliğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın birinci bölümünde; mesleki ve teknik eğitimin tanımı, gelişimi, Türkiye'de mesleki ve teknik eğitimin "Cumhuriyet öncesi" ve "Cumhuriyet sonrası" tarihi ve bu süreç içindeki gelişimi, mesleki ve teknik eğitim erkek teknik öğretim genel müdürlüğü kapsamındaki okullarda uygulanan program türleri, anadolu teknik lise ve teknik lise bilgisayar bölümü meslek dersleri öğretim programlan, yurtdışında bilgisayar kullanımı ve eğitimdeki gelişmeler, staj çalışması ve esasları, problem cümlesi, alt problemler, sayıtlılar ve sınırlılıklara yer verilmiştir. Araştırmanın ikinci bölümünde, meslek eğitimi uygulamasına yönelik bazı ülkelerdeki örnekler, meslek eğitimi ve okul sanayi ilişkileri konusundaki yurtiçi ve yurtdışında yapılan proje ve araştırmalar yer almıştır. Araştırmanın üçüncü bölümünde yöntem, evren ve örneklem, veri toplama aracının hazırlanması, verilerin toplanması, verilerin analizi ile ilgili bilgiler yer almıştır. Araştırmanın verileri alan ile ilgili literatür taraması ve uzman görüşüne dayalı olarak hazırlanmış ve uygulanmıştır. Anket katılımcıların genel özelliklerinin belirlendiği ilk bölüm, anket katılımcılarının yasal düzenlemeler ve staj koşullarına ilişkin görüşlerinin belirlendiği ikinci bölüm ve öğretim programın değerlendirildiği üçüncü bölüm olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Araştırmanın dördüncü bölümünde, ankette elde edilen bulgular, frekanslar ve yüzdelik değerler kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin algılarına göre; yazalım alam öğretim programının güncellenmesi ve donanım alam öğretim programının ise tamamen bilgisayar dalından uzak olduğudur. Öğretmen görüşlerine göre bakıldığında bölüm öğretmenleri tarafından 2 yıl önce Tophane Endüstri Meslek Lisesi, geçen yıl Demirtaşpaşa Endüstri Meslek Lisesi ve bu yıl Coşkunöz Anadolu Teknik Lisesi Donanım alanından yazılım alanına geçmiştir.
This research aims to assess the suitability of the cirriculum of Technical and Anatolian Technical High Schools in computer discipline (both software and hardware) with the aid of evaluating the training works of students by teachers, organizations and students themselves. In the first part of this study, the definition of vocational education, the evolution of vocational education in Turkey before and after the Republic, cirriculum applied in vocational education, computer usage in other countries and developments in educational technologies, training principles, problem statement and sub-problems along with constraints are discussed. Vocational education examples from other countries, projects and researches conducted on vocational education, vocational education and industry relations in Turkey and abroad is presented in the second part of the study. In the next part, information regarding the applied method, problem domain, problem model, preparation of the data acquisition tool, collection of data and the analysis of data is delivered. A detailed field survey has been conducted and opinions of field experts consulted in preparation of the questionnaire. The questionnaire consists of three parts. First part aims to gather information about the general characteristics of the participants. The second part is used to gather information about the legal regulations and training conditions and the final part is used to evaluate the cirriculum. Finally, survey findings are analysed using frequencies and percentages in the fourth part. According to the studenti'^/as opinion, software curriculum needs to be updated whereas hardware curriculum is totally irrelevant to computer discipline. Teacher's results indicate that subject field in schools has been substituted from hardware to software. Specifically, Tophane Industrial Vocational High School two years ago, Demirtas Industrial Vocational High School last year and Coskunoz Anatolian Technical High School this year has transferred their subject field to software.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9737
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
148044.pdf24.08 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons