Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9718
Title: The use of the mother tongue in the beginner adult EFL class
Other Titles: Yeni başlayan yetişkin EFL sınıfında anadil kullanımı
Authors: Babaoğlu, İsmet
Öztürk, İsmet
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı.
Keywords: Anadil
Mother tongue
Yabancı dil öğretimi
Foreign language teaching
İngilizce
English
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Öztürk, İ. (1991). The use of the mother tongue in the beginner adult EFL class. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: The use of the learners' mother tongue in foreign language teaching has been one of the most controversial issues. Some researches and language teachers have claimed that it should be used in teaching foreign languages in order to make the teaching and learning more effective. Others have opposed to this idea, and insisted that it has no place in the foreign language class. In 1960s, a number of educators claimed that in order to make the foreign language teaching more effective the learners' mother tongue should be used in the teaching process. Contrarily, in 1970s it was argued that in teach ing foreign languages the foreign language only should be used. These two contradictory approaches to foreign lan guage teaching have caused some problems in practice among the language teachers. It has led to confusion whether to use the learners' mother tongue in the EFL class or not. At the end of 1970s, the communicative approach to language teaching was introduced to the field of foreign language teaching. It had great impact on this field. The advocates of this approach claimed that the mother tongue cannot be banished from the foreign language teach ing, and that it could be used for the following purposes: 1 To compare or contrast communicative and gram matical expressions in the mother and the foreign languages, to explain those elements in the social situation that may require a more formal or informal variety of the languages to clarify instructions; and above all, to help learners retain their pride in their mother tongue and culture.' At present, the arguments on the use of the mother in foreign language teaching are still continuing, and therefore, most of the language teachers apply their indi vidual approaches, which cause some problems in practice. These debates on the use of the mother tongue ia foreign language teaching has been the starting point in64 the preparation of this thesis. The researcher has aimed to enlighten the debates by answering the following question: * Is English taught more effectively to beginner adult EEL learners when their mother tongue is used as a reference system, or when English only is used in the teach ing process?' The research was limited to complete beginner adult EFL learners, and was experimental. The experiment was applied to two groups of adult learners learning English at a private language school. One of the groups consisted of sixteen learners, and was the experimental group; the other group consisted of seventeen learners, and was the control group. The teacher of the experimental group was a Turkish teacher; the teacher of the control group was a native English teacher. The teacher of the experimental group used the learners' mother tongue in the class for the fol lowing purposes: ' To compare or contrast communicative and gram matical expressions in the mother and foreign languages; to clarify instructions; to explain those elements in the social situation that may require a more formal or informal variety of the language.' The teacher of the control group used English only in the class since he did not know Turkish at all. The observation technique was used in the drawing out of the groups. The researcher observed the classes in the language school, and tried to draw out the most sui table two groups from the point of age, education, and number. Attention was paid to the teaching techniques and experiences of the teachers of the groups as well. In the experiment, achievement tests were used. These were the standard tests used in the examinations of the language school. They were designed by the test de signers of the language school where the experiment was applied. In the preparation of the tests, the textbook, 1 The Cambridge English Course' was taken as a basis.65 The tests consisted of two sections - the communicative section and the grammatical section. The total teaching period was fifteen weeks. By the end of the course the learners studied fifteen units, that is, half of the text book. It took five weeks to teach each five units. The learners were given a test after the each five units of the textbook. Therefore, they were given three tests during the experiment. The tests were marked not by the teachers of the two groups or the researcher, but by another native English teacher. In the evaluation, the acceptibility of the an swers by a native English speaker was taken into conside ration. As a statistical test the ' T-test1 was applied since the data gathered during the experiment was more sui table for its application than the others. The 'T-test1 was applied to each achievement test and its communicative and grammatical sections. The aim was to compare the per formances of the two groups in each test and their com municative and grammatical sections, and to determine whether there was a significant difference between the performances of the groups. The data gathered from the first test revealed that there was not any significant difference between the per formances of the groups in the test as a whole, and its communicative and grammatical sections. However, the data gathered from the two following tests revealed that the performance of the group where the mother tongue was used was superior to the group where English only was used in these two tests and their grammatical sections. There was not any significant difference between the performances of the two groups in the communicative sections of the tests. This demonstrated that the superiority of the experimental group in the second and the third tests resulted from their superiority in the grammatical sections of the tests.66 When the 't-values' were examined, it was noticed that the superiority of the group where the mother tongue was used was increasing in parallel with the complexity öf the grammatical structures to be taught. In the light of these findings, the following gen eralizations can be made: 1. When the learners' mother tongue is used in the adult BFL class to compare or contrast the communicative and grammatical expressions in the mother and the foreign lan guages, the learners learn the foreign language more ef fectively - especially the grammatical structures and their usage. 2. The use of the mother tongue in the beginner adult EFL class does not make any difference in the communicative performance of the learners. 3. The further implication of the experiment can be that adults apply academic approaches in learning foreign lan guages. They regard the foreign language as an entity with rules to be learned.
Yabancı dil öğretimi alanında, en;.çök tartışılan konulardan birisi öğrencinin anadilinin dil öğretim aşamasında kullanılıp kullanılamayacağıdır. Bazı araştırmacılar ve dil öğretmenleri öğrencilerin anadilinin, yabancı dil öğretiminde kullanılması gerektiğini savunmuşlar, bazıları ise buna karşı çıkmış ve anadilin yabancı dil öğretiminde yeri olamayacağını savunmuşlardır, I960 lı yıllarda eğitimciler, yabancı dil öğretiminin daha etkili olabilmesi için öğrencinin anadilinin kul lanılması gerektiğini savunmuşlardır. Buna karşın 1970 li yıllarda buna karşı çıkılmış ve yabancı dil öğretiminde sadece yabancı dilin kullanılması gerektiği savunulmuştur. Bu iki zıt yaklaşım, pratikte bazı karışıklıklara yol açmış ve dil öğretmenlere arasında, yabancı dil öğretiminde anadili kullanıp kullanmama konusunda bazı tereddütlere neden olmuştur. 1970 li yılların sonlarına doğru, iletişimsel dil öğretim yaklaşımının (Communicative approach to language teaching) ortaya çıkmasıyla, öğrencilerin anadilinin var lığının inkar edilemeyeceği ve bundan yararlanmak gerek tiği iddia edilmiştir. Bu görüşü savunanlar, anadilin aşağıda belirtilen amaçlarla kullanılabileceğini savun muşlardır; "Anadil ile yabancı dil arasındaki dilbilgisel ve iletişimsel (communicative) ifadeleri karşılaştırmak; daha formal veya informal bir ifadenin kullanılmasını gerektirecek sosyal durumları açıklamak; öğrencilerin ken di kültür ve dilleriyle gurur duymalarını sağlamak ve bu şekilde motivasyonlarını yüksek tutmak". Buna rağmen, dil sınıfında anadilin kullanılması veya kullanılmaması konusunda yabancı dil öğretmenleri arasında kesin bir birlik hala sağlanamamıştır. Öğretmenlerin çoğu kendi kişisel yaklaşımlarına göre hareket etmektedir.68 Yabancı dil öğretiminde, öğrencilerin anadilinin kullanılıp kullanılmaması konusundaki bu tartışmalar, bu tezin hazırlanmasında başlangıç noktası olmuştur. Araş tırmacı bu konudaki tartışmalara deney yoluyla ışık tut mayı amaç edinmiştir. Araştırma sonunda, aşağıda belirti len genel soruna bir cevap bulunmaya çalışılacaktır: "Başlangıç düzeyindeki yetişkinler yabancı dil sını fında anadil bir 'başvuru sistemi' (reference system; ola rak kullanılırsa mı yoksa sadece ingilizce mi kullanılırsa daha etkili İngilizce öğretilir?" Araştırma, kursa başlamadan ince, hiç İngilizce bilmeyen başlangıç düzeyindeki yetişkinlerle sınırlıdır. Araştırmanın modeli deneyseldir. Deney, özel bir dil kurumunda ingilizce öğrenen başlangıç düzeyindeki iki grup yetişkine uygulanmıştır. Bu gruplardan birincisi, deney grubuydu ve onaltı öğrenaiden oluşuyordu, diğeri onyedi öğrenciden oluşuyordu ve kontrol grubuydu. Deney grubunun öğretmeni bir Türk, kontrol grubunun öğretmeni ise bir îngilizdi. Türk öğretmen, öğrencilerin anadilini şu amaç larla kullanıyordu: "Anadil ve yabancı dil arasındaki dilbilgisel ve iletişimsel ifadeleri açıklamak ve karşılaştırmak; daha formal veya informal bir ifadenin kullanılmasını gerektirecek sosyal durumları açıklamak. İngiliz öğretmen ise Türkçe bilmediği için sadece ingilizceyi kullanıyordu." Grupların belirlenmesinde, gözlem tekniği kullanıldı. Çeşitli grupların dersleri izlenerek,': birbirine yaş, eğitim ve sayı bakımından en uygun iki grubun seçilmesine çalışıldı, öğretmenlerin öğretme yöntemleri, tecrübeleri ve becerilerinin de birbirine yakın olmasına dikkat edildi. Araştırmada, gelişim (achievement) testleri kulla nıldı. Bu testler, dil kurumunun sınavlarda kullandığı standart testlerdi ve kurumun test yazarları tarafından hazırlandı. Testlerin hazırlanmasında, kurumun kullandığı "The Cambridge English Course" kitabı esas alındı. Test iki bölümden oluşuyordu iletişimsel bölüm ve dilbilgisel 69 bölüm. öğrenciler onbeş hafta süren, bir kurs dönemi boyun ca belirli aralıklarla sınava tabi tutuldu, öğrencilere, kitabın her beş ünitesinden sonra bir test verildi. Beş ünitenin işlenmesi, beş hafta sürdü. Toplam olarak üç test verildi. Testler, tarafsız bir İngiliz öğretmen tarafından değerlendirildi. Değerlendirmede, cevapların bir İngiliz tarafından kabul edilebilirliği dikkate alındı. İstatistiksel yöntem olarak "t-testi" kullanıldı, çünkü verilerin niteliklerine en uygun istatistiksel test buydu. Testlerin herbirine ayrı ayrı "t-testleri" uygulan- di. Amaç, iki grubun önce testin tamamında gösterdikleri performansları kıyaslamak, daha sonra da grupların her testin iletişimsel ve dilbilgisel bölümleri arasında anlamlı bir farkın bulunup bulunmadığını tespit etmekti. Bulgular, birinci testin sonunda iki grubun testin tamamındaki, iletişimsel ve dilbilgisel bölümlerdeki performansları arasında anlamlı bir farkın bulunmadığını gösterdi. Bununla birlikte, daha sonraki iki testten elde edilen bulgular, anadilin kullanıldığı gruptaki öğrenciler in testlerin tamamı ve dilbilgisel bölümlerinde diğer gruba oranla daha başarılı olduklarını gösterdi. Fakat grupların testlerin iletişimsel bölümlerinde gösterdikleri performans ları arasında anlamlı bir farkın bulunmadığı görüldü. Bu da, anadilin kullanıldığı grubun ikinci ve üçüncü testteki üstünlüklerinin, dilbilgisel bölümdeki üstünlüklerinden kaynaklandığını gösteriyordu. Ayrıca birinci, ikinci ve üçüncü testlerden elde edilen "t-değerleri" dikkate alınır sa, ana dilin kullanıldığı grubun başarısının öğretilen yapıların zorluğuna paralel olarak arttığı görülür. Bunun nedeninin deney grubunda anadilin kullanılmasının olduğu söylenebilir, çünkü Türk öğretmen diller arasındaki dilbilgisel farklılıkları açıklamak ve dilbilgisel yapıların kullanımlarını göstermek için Türkçe açıklamalarda bulu nuyordu.70 Bu bulguların ışığında aşağıdaki genellemelere gidi lebilir. 1. Başlangıç düzeyindeki yetişkin yabancı dil sınıfın da öğrencilerin anadili, diller arasındaki dilbilgisel ve iletişimsel farklılıkları açıklamak amacıyla kullanılırsa öğrenme daha etkili oluyor - özellikle dilbilgisel yönden. 2. Anadilin veya yabancı dilin kullanılması öğrencileren iletişimsel (communicative) performanslarında bir farklılığa yol açmıyor. 3. Anadilin kullanıldığı gruptaki öğrencilerin diğer gruptakilere oranla daha başarılı olması, yetişkinlerin yabancı dili öğrenirken "akademik" bir yaklaşım izledikleri yani dili öğrenilmesi gereken kuralları buluna bir varlık olarak kabul ettikleri söylenebilir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9718
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
014523.pdf3.82 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons