Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/971
Title: Nesfatin nöronlarının besin alımını baskılayıcı işlevi üzerine gonadal steroid hormonların etkisinin immünohistokimyasal olarak araştırılması
Other Titles: Immunohistochemical assessment of the effect of gonadal steroid hormones on the food intake suppressive function of nesfatin neurons
Authors: Ersoy, Semiha
Oy, Ceren
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Besin alımı
Nesfatin-1
Östrojen
Östrojen reseptör alfa
Östrojen reseptör beta
Food intake
Nesfatin-1
Estrogen
Estrogen receptor alpha
Estrogen receptor beta
Issue Date: 14-Sep-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Oy, C. (2018). Nesfatin nöronlarının besin alımını baskılayıcı işlevi üzerine gonadal steroid hormonların etkisinin immünohistokimyasal olarak araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Gonadal hormonlar, özellikle östrojen, metabolizma ve enerji homeostazında önemli bir rol oynar. Östrojenin besin alımını baskıladığı bilinmektedir. Östrojen hormonları etkilerini reseptörleri üzerinden gösterirler. Östrojen reseptör alfa ve beta (ER-⍺ ve ER-β) hipotalamus da dahil olmak üzere vücut ağırlığı ve besin alımı kontrolüyle ilişkili beyin alanlarında eksprese edilen nükleer reseptörlerdir. Nesfatin- 1 homeostatik besin alımını düzenleyen anoreksijenik bir peptitdir. Beyinde nesfatin- 1 eksprese eden nöronlar etkilerini başlıca hipotalamusta gösterirler. Literatürde nesfatin-1 nöronlarında ER-⍺ ekspresyonunu gösteren bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada, nesfatin-1'in merkezi anoreksijenik etkilerinin nesfatin-1 nöronlarında eksprese edilen ER-⍺ ve/veya ER-β üzerinden östrojen aracılığıyla direkt olarak gerçekleşip gerçekleşmediğinin ve bu ekspresyonda cinsiyetler arası olası farklılıkların belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, hipotalamik nöronlarda nesfatin-1 ile ER-⍺, ER-β ko-lokalizasyonu, yüzen kesitlerde ikili immünohistokimyasal yöntem kullanılarak araştırılmıştır. Çalışmada erişkin Sprague Dawley türü sıçanlar kullanılmıştır. ER-⍺-ve ER-β pozitif olan ikili işaretlenmiş nesfatin-1 nöronlarının tüm nesfatin-1 nöronları içerisindeki oranı hesaplanmıştır. Arkuat nukleusda ER-⍺ eksprese eden nesfatin-1 nöronlarının oranı dişilerde %29, erkeklerde %40 olarak hesaplanmıştır. Erkek sıçanlarda daha yüksek oranda gözlenen ER-⍺ ekspresyonu, istatistiksel olarak da anlamlı bulunmuştur. Nesfatin-1 nöronlarında ER-⍺ immünoreaktivitesi periventriküler nukleusda dişi ve erkeklerde %27 oranında hesaplanmıştır ve iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Paraventriküler nukleusda ER-β eksprese eden nesfatin-1 nöronlarının oranı ise dişilerde %63 ve erkeklerde %58 olarak hesaplanmıştır ve cinsiyetler arasında istatistiksel değerlendirme sonucunda anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Sonuç olarak bu çalışma ile nesfatin-1 nöronlarında ER-⍺ ve ER-β ekspresyonunun varlığı literatürde ilk defa gösterilmiş olup, bunun östrojenin ER-⍺ veya ER-β aracılığıyla nesfatin-1 nöronlarının aktivitesini etkiliyor olabileceği düşünülmüştür.
Gonadal hormones especially estrogens play a key role in metabolism and energy homeostasis. It's known that estrogens decrease food intake. Estrogens show their effects via binding to their receptors. Estrogen receptor alpha and beta (ER-⍺ ve ER-β) are nuclear receptors which expressed in varied brain areas associated with body weight and food intake control, including the hypothalamus. Nesfatin-1 is an anorexigenic peptide which regulate homeostatic feeding. In the brain nesfatin-1 expressing neurons perform their actions mainly in the hypothalamus. In the literature, there is no study showing the relationship between estrogen and nesfatin-1 neurons. In this study, we aimed to investigate whether central anorexigenic effect of nesfatin-1 through estrogen by directly ER-⍺ and/or ER-β which expressed in nesfatin-1 neurons or not and any possible gender difference in this expression. For this aim, nesfatin-1 and ER-⍺ or ER-β co-localization was investigated in the hypothalamic neurons by using dual-immunohistochemical technique on free-floating, brain sections. In this study, adult Sprague-Dawley rats were used. The ratio of ER-⍺ and ER-β positive nesfatin-1 neurons to all nesfatin-1 neurons was calculated. In arcuate nucleus the percentage of nesfatin-1 neurons expressing ER-⍺ was 29% in female rats and 40% in male rats. The percentage of ER-⍺ expression in male rats was higher and it was found statistically significant, too. ER-⍺ immunoreactivity in nesfatin-1 neurons was determined as 27% in female and male rats in periventricular nucleus and there wasn't a significant difference between two groups. The percentage of nesfatin-1 neurons expressing ER-β was determined in paraventricular nucleus and it was 63% in female rats and 58% in male rats and as a result of statistical analyses there wasn't any significant difference between genders. As a result co-localization of ER-⍺ and ER-β in nesfatin-1 neurons is detected for the first time with this study. And it is suggested that estrogens may mediate activity of nesfatin-1 neurons through ER-⍺ and ER-β.
URI: http://hdl.handle.net/11452/971
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
537993.pdf2.6 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons