Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9705
Title: Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı`nda yetiştirilen Türk çoban köpeği ve Alman çoban köpeğinin başlıca morfolojik özellikleri ile bu genotiplerin karşılaştırmalı eğitim performansları
Other Titles: The Morphologic characteristics of Turkish shephard dog and German shephard dog bred at military veterinary school in Gemlik and Training performances of these genotypes
Authors: Uludağ, Nevzat
Gönül, Nurettin
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
Keywords: Köpek
Dog
Östrus
Doğum
Büyüme
Eğitim
Oestrus
Birth
Growth
Training
Issue Date: 1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gönül, N. (1996). Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda yetiştirilen Türk çoban köpeği ve Alman çoban köpeğinin başlıca morfolojik özellikleri ile bu genotiplerin karşılaştırmalı eğitim performansları. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada Türk Çoban Köpeği (TÇK) ve Alman Çoban Köpeği (AÇK) ırk gruplarının eş çevre koşullarında yapısal ve fizyolojik özellikleri ile eğitime uyumululukları incelenmiştir. Her iki grubunda tüm aylara dağılan östrus en düşük aralık ayında TÇK'de % 1.94 ve AÇK'de % 2.64 en yoğun ise TÇK'de % 21.93 ile nisanda, AÇK'de % 14.03’le temmuzda gözlenmiştir. Gebelik ve doğum oranlan gruplarda sırasıyla; % 96.29 ve % 95.98 bulunmuştur. Doğum ağırlık ortalamalan TÇK erkekte 550.56, dişide 521.78 g, AÇK'de sırasıyla 441.20, 428.84 g hesaplanırken ırk ve cinsiyet ortalamalan arası fark önemli bulunmuştur (p<0.01). Büyüme yaşlanna göre beden ağırlık ortalamaları 2, 3, 6, 12 ve 18 aylık yaşlarda erkek ve dişilerde sırasıyla; TÇK 5.615, 5.311; 7.919, 7.300; 18.672 18.507; 35.977, 31.040; 36.075, 31.823 AÇK 5.004, 4.904; 6.302, 5.746; 15.500 14.531; 26.227, 22.053; 27.091, 22.220 kg hesaplanmıştır. Irk ve cinsiyet ortalamalan arası farklar önemli bulunmuştur (P< 0.01). Gruplarda 2-8 yaş ergin çağ beden özellikleri sırasıyla; Beden ağırlığı (kg) Erkek Dişi TÇK: 37.80- 56.35 34.29- 39.70 AÇK: 30.80-33.56 24.18- 30.98 Cidogo yüksekliği (cm) TÇK : 67.20-69.80 57.10- 63.94 AÇK 54.76- 57.20 52.60- 57.11 Beden uzunluğu (cm) TÇK 71.50- 78.80 62.23 - 74.86 AÇK: 61.90- 62.51 61.68-64.08 Cidago yüksekliğinin beden uzunluğuna oranı TÇK: 8.6:10-9.4:10 8.1:10-9.0:10 AÇK: 8.8.10-9.2:10 8.4:10-8.9:10 Göğüs çevresi (cm) TÇK: 82.18- 85.83 73.97- 80.19 AÇK: 75.97- 73.30 66.33 -70.38 Göğüs genişliği (cm) TÇK: 17.50-24.18 18.59-23.42 AÇK: 16.10- 17.09 16.48- 17.62 Sağ ön in cik çevresi (cm) TÇK: 13.53 - 14.80 12.12- 14.34 AÇK: 12.46- 13.20 11.53 - 12.30 hesaplanmıştır. Irk ve cinsiyetler arası farklar önemli bulunmuştur. (p<0.01). İki, üç yaşlı gruplarda eğitim performansları; a. Eğiticinin sol yanında duran köpeğin komutlara uyumu (sn) Erkek Dişi TÇK: 2.44-2.81 2.32-2.88 AÇK: 1.36-2.07 1.42- 1.87 b. Eğiticinin karşısında oturan köpeğin komutlara uyumu (sn) TÇK: 3.11-3.21 3.70-3.71 AÇK: 1.91 -2.05 1.80- 1.90 c. Yüzon metrelik parkuru tamamlama süresi (sn) TÇK : 41.20 42.69 AÇK : 38.28 34.06 hesaplanmıştır. Eğitimin komutlarına uyumda ırk (p< 0.01) ve cinsiyet (p< 0.05) ortalamaları arası farklar önemli bulunmuştur. Irk ve cinsiyetlere ilişkin gruplarda parkur tamamlama süre ortalamaları arası farklarda önemli bulunmuştur (p<0.01).
In this study, physical and physilogical characteristics of Turkish Shepherd Dog (TSD) and German Shepherd Dog (GSD) breeds have been observed at similar environmental conditions as well as their adaptability to training. Oestruses of both breeds were distributed över ali the months and the lowest interval was 1.94 % for TSD and 2.64 % for GSD; the densest interval was 21.93 % in April for TSD and 14.03 % in July for GSD. Pregnancy and birth rates of the groups were respectively 96.29 % and 95.98 %. Average birth weight of male TSD was 550.56 g. while that of female TSD was 521.78 g of male GSD was 441.20 g while of female GSD was 428.84 g. However, there were sıgnificiant differences between two breeds and sexes averages (P< 0.01). Average body weights in 2, 3, 6, 12 and 18 monts for the male and the female been respectively calculated; TSD : 5.615, 5.311; 7.919, 7.300; 18.672 18.507; 35.977, 31.040; 36.075, 31.823 GSD: 5.004, 4.904; 6.302, 5.746; 15.500 14.531; 26.227, 22.053; 27.091, 22.220 kg Differences between breeds and sexes averages were found significant (p<0.01). Physical characterics of the group at adult ages, 2-8 have been respectively found out; Body weight (kg) Male Female TSD : 37.80- 56.35 34.29-39.70 GSD : 30.80-33.56 24.18 -30.98 Height at tvidhers (cm) TSD : 67.20-69.80 57.10- 63.94 GSD: 54.76- 57.20 52.60- 57.11 Body length (cm) TSD: 71.50-78.80 62.23 - 74.86 GSD: 61.90- 62.51 61.68- 64.08 The proportion of height at nidhers to body length TSD: 8.6:10-9.4:10 8.1:10-9.0:10 GSD: 8.8.10-9.2:10 8.4:10-8.9:10 Chest circumference (cm) TSD : 82.18- 85.83 73.97- 80.19 GSD: 72.97- 75.30 66.33 - 70.38 Chest width (cm) TSD : 17.50-24.18 18.59-23.42 GSD: 16.10-17.09 16.48-17.62 JVrist circumference (cm) TSD: 13.53 - 14.80 12.12-14.34 GSD: 12.46- 13.20 11.53 -12.30 Differences between breeds and sexes were found significant (P< 0.01). Training Performances of 2-3 years old groups; a. The response of the dog standing on the left of the trainer to commands (second) Male Female TSD : 2.44-2.81 2.32-2.88 GSD: 1.36-2.07 1.42- 1.87 b. The response of the dog sitting opposite the trainer to commands (second) TSD. 3.11-3.21 3.70-3.71 GSD 1.91-2.05 1.80-1.90 c. Completing one hundred and ten meter running - track (second) TSD : 41.20 42.69 GSD : 38.28 34.06 Important differences were found between the breeds (P< 0.01) and sexes (P<0.05) in responsing to trainers command. Average time of completing running - track, between breeds and sexes were significantly different (P< 0.01).
URI: http://hdl.handle.net/11452/9705
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
048774.pdf
  Until 2099-12-31
5.72 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons