Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9696
Title: Doxorubicin kombinasyonu ile tedavi gören yumuşak doku sarkomlu olgularda ekokardiyografik olarak sol ventrikül fonksiyonlarının izlenmesi
Other Titles: Echocardiographic monitoring of left ventricular functions in cases with soft tissue sarcoma treated with the combination of doxorubicin
Authors: Cordan, Meltem
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi.
Keywords: Antibiyotikler-antineoplastik
Antibiotics-antineoplastic
Ekokardiyografi
Echocardiography
Ekokardiyografi-doppler
Echocardiography-doppler
Sarkom
Sarcoma
Ventriküler fonksiyon-sol
Ventricular function-left
Yumuşak doku neoplazmları
Soft tissue
Issue Date: 1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Cordan, M. (1996). Doxorubicin kombinasyonu ile tedavi gören yumuşak doku sarkomlu olgularda ekokardiyografik olarak sol ventrikül fonksiyonlarının izlenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışma, yumuşak doku sarkomtu hastalarda uygulanan doxorubicin kardiyotoksisitesinin sol ventrikül sistolik ve diyastolik fonksiyonları üzerine olan etkilerini geç ve erken dönemde Ekokardiyografı ve Doppler ekokardiyografi ile araştırmak için yapılmıştır. Çalışma Münih L.M.U. Üniversitesi Klinikum Grosshadern III Dahiliye Kliniği ile Kardiyoloji Kliniği Ekokardiyografi Laboratuvarında, 10 kadın 10 erkek toplam 20 olgu üzerinde yapılmıştır. Çalışmaya alınan olguların yaş ortalaması 49.1 ±17.7 (18-69) idi. Yüksek riskli yumuşak doku sarkomu tanısı alan 20 olguda neoadjuvant kemoterapi olarak doxorubicin total dozu 240 mg/m2 olmak üzere kombinasyon tedavisinde kullanılmıştır. Sitostatik tedavi alan hastaların tedavi öncesi, tedavi sonu ve sonrası 6.ayda olmak üzere myokard toksisitelerinin tanı ve takibi Ekokardiyografi (M- Mode ve 2D), Doppler ekokardiyografi ile yapılmıştır. Sol ventrikül sistolik fonksiyon parametreleri M-Mode ve 2D Ekokardiyografi ile, diyastolik fonksiyon parametreleri ise Doppler ekokardiyografi ile izlenmiştir. Sistolik parametrelerden LVESD, % SF ve % EFdeki değişiklikler ileri derecede anlamlı bulunmuştur. LVESD değerlerinde tedavi öncesi ve sonrası dönemler karşılaştırıldıklarında saptanan artışlar tüm bu dönemlerde istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı bulunmuştur (p<0.001) (TABLO IV, GRAFİK 2).-37- Fraksiyonel kısalmada (%SF) da Ejeksiyon Fraksiyonuna ( % EF) paralellik gösterdiği gibi tedavi öncesi ve sonrası tüm dönemlerde azalmalar saptanmış olup, istatistiksel olarak her iki parametrede bu azalmalar ileri derecede anlamlı bulunmuştur (p<0.001) (TABLO V, VI; GRAFİK 3,4). Doxorubicin^ sol ventrikülün diyastolik fonksiyonlarına olan etkisini araştırmak üzere Doppler ekokardiyografide E peak, A peak ve E/A oranlan izlenmiştir. Erken Doluş Dalgası (E peak), Atriyal kontraksiyona bağlı doluş dal gası ( A peak) ve E/A oranlarındaki değişiklikler tedavinin tüm fazlarında ileri derecede anlamlı bulunmuştur (p <0.001). (TABLO VIII, IX, X, GRAFİK 5,6,7). Doxorubicin alan hastaların myokard toksisitesini erken ve geç dönemde teşhis ve takiplerinde Ekokardiyografi.Doppler Ekökardiyografinin öncelikle tercih edilen bir metod olacağı kanısına varılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9696
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
048849.pdf
  Until 2099-12-31
2.57 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons