Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9678
Title: İlköğretim 6., 7., 8. sınıf öğrencilerinin çoklu zeka kuramına göre sahip oldukları zeka alanları ve akademik başarılarının karşılaştırılması
Other Titles: Comparing the academic achievements and the intelligence domains of the 6th, 7th and 8th grade students have at the primary school according to the multiple intelligence theory
Authors: Korkmaz, Nimet Haşıl
Akar, Kemal
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
Keywords: Çoklu zekâ kuramı
Akademik başarı
Multiple intelligence theory
Academic achievements
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akar, K. (2006). İlköğretim 6., 7., 8. sınıf öğrencilerinin çoklu zeka kuramına göre sahip oldukları zeka alanları ve akademik başarılarının karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Gardner tarafından 1983 yılında ortaya konan çoklu zekâ kuramına göre, insan zekâsı tek bir faktörle açıklanamayacak kadar çok sayıda yeteneğin bileşiminden oluşmaktadır. İnsan zekâsının geçmişte uygulanan IQ testleriyle objektif olarak ölçülemeyeceğini savunan bu kurama göre, insanlar farklı alanlarda yeteneklere, potansiyellere sahiptirler. Bireylerin sahip olduğu bu yetenekleri “Zekâ alanları” olarak tanımlayan Gardner’a göre, 8 farklı zekâ alanı bulunmaktadır. Bu kurama göre bireylerin sahip oldukları ”çoklu” zekâ alanları, “geliştirilebilir, iyileştirilebilir” özelliktedirler. Batıda son yıllarda öğrencilerin çoklu zekâ alanlarına uygun olarak hazırlanmış öğretim ortamlarının olumlu yöndeki etkilerini gösteren sayısız araştırma bulunmaktadır. ilköğretim 6.7.8 sınıf öğrencilerinin çoklu zekâ kuramına göre sahip oldukları zekâ alanları ve akademik başarılarının karşılaştırılması ve ilköğretim öğrencilerinin çoklu zekâ kuramına dayalı profillerinin ortaya konması amacı ile yapılan araştırmaya 2004–2005 Eğitim-Öğretim yılında örneklem İlköğretim Okulu’nda öğrenim gören 6.7.8 sınıflardan 975 öğrenci dahil edilmiştir. % 53,1’ini kız, % 46,9’unu erkeklerin oluşturduğu öğrencilerin, sınıfları, cinsiyetleri, baskın çoklu zekâ alanları 2004–2005 Eğitim-Öğretim yılına ait yılsonu notları ve akademik ortalamaları değerlendirildi. Öğrencilerin baskın çoklu zekâ alanlarının belirlenmesinde, 2552 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Tebligler Dergisinde yer alan “Sınıf Gözlem Formu’ kullanılmıştır. Araştırmada, akademik başarı bağımlı değişken olarak ele alındığında Çoklu Zekâ boyutlarından Mantıksal-Matematiksel zekâ alanı ile anlamlı ilişki bulunmuştur. (p<0.01).
According to the Multiple Intelligence Theory pronounced by Howard Gardner in 1983 , the human intelligence consists of a range of components and cannot be explained with only one description . This theory suggested that as humans we have many different abilities and we cannot consider the humans’ intelligences according to the old Intelligence Quality Achievement Tests (IQ) objectively. Gardner introduced these intelligences as ‘Multiple Intelligence Domains’ and according to his theory, there are eight kinds of intelligences. These intelligence domains can be developed and improved in this theory. In recent years, endless researches have showed that the education programmes composed with Multiple Intelligence Theory have many positive effects on the students. The research carried out to compare the academic achievements and the intelligence domains of the 6th , 7th and 8th grade pupils according to the Multiple Intelligence Theory and to expose the intelligence profiles of the primary level students based on the Multiple Intelligence Theory 975 students who have been educated at 6th,7th and 8th grades in Sample Primary School in 2004-2005 Academic Year has involved in the study. In this research , the grades , genders , the dominant intelligences , marks and arithmetical averages in 2004-2005 academic year of the student groups in the rate of % 53,1 female and % 46,9 male were evaluated. ‘Class Observation Form’ exists in the Announcement Bulletin of the Ministry of Education numbered 2552 was used to determine the dominant intelligence domains of the students. If we consider the academic achievement as dependent variable in this research, there has been a logical relationship between Logical / Mathematical intelligence and the Multiple Intelligence Theory (p<0.01).
URI: http://hdl.handle.net/11452/9678
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
192108.pdf610.85 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons