Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/966
Title: Tagetes erecta L. (kadife çiçeği)'nin kimyasal yapısı ve antioksidan kapasitesi
Other Titles: Chemical constituents and antioxidant capacity of Tagetes erecta L.
Authors: Bayizit, Arzu Akpınar
Özkan, Yasemin
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Kadife
Antioksidan aktivite
Toplam fenolik madde
Kimyasal bileşenler
Marigold
Antioxidant activity
Total phenolic content
Chemical compounds
Issue Date: 26-Nov-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Özkan Y. (2018) Tagetes erecta L. (kadife çiçeği)'nin kimyasal yapısı ve antioksidan kapasitesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Kadife çiçeği (Tagetes erecta), Asteraceae familyasının Tagetes cinsine ait yıllık otsu bir bitkidir. Eski zamanlardan beri insanların, fonksiyonel gıdalara önem vermesi ile özellikle Uzakdoğu ülkelerinde günlük diyette tercih edilen bir bitki olmuştur. Kadife çiçeği, sağlık amaçlı kullanılmasının yanı sıra tekstil ve gıda sanayisinde de kullanılmaktadır. Mevcut çalışmanın amacı, Tagetes erecta türünün "Bali yellow", "Bali orange" ve "Marvel yellow" ve "Marvel orange" çeşitlerine ait çiçeklerin taç yapraklarının toplam kurumadde, kül, protein, yağ, indirgen şeker ve titreedilebilir asitlik değerleri ile renk ve rehidrasyon özelliklerini belirlemektir. Etanol (3:7, 5:5, 7:3, 8:1, v/v) ve metanol ekstraksiyonları gibi farklı çözgen ile farklı sıcaklıklarda (oda sıcaklığı, 25°C, 30°C, 35°C ve 40°C) toplam fenolik madde miktarının ve toplam antioksidan kapasitesini değişimi de incelenmiştir. Çalışmada antioksidan kapasite DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil) yöntemi ile toplam fenolik madde ise Folin-Ciocalteu deneyi ile belirlenmiştir. Taç yaprak örneklerinde en yüksek antioksidan aktivite DPPH metodu ile "Marvel yellow" çeşidinde 4,96928 mg TE g-1 olarak belirlenmiştir. 8:1 etanol-su ekstraksiyon ortamının ve 30ºC ile 35ºC sıcaklık tüm çeşitler için en yüksek antioksidan aktivite değerlerini vermiştir. Folin-Ciocalteu metodu ile en yüksek fenolik madde miktarı "Marvel yellow" çeşidinde 62,8498 mg GAE g-1 olarak belirlenmiştir. Etanol-su karışmlarında 5:5 ya da 7:3, v/v 40ºC sıcaklığın çeşitler için en yüksek fenolik madde miktarını verdiği saptanmıştır. Bu sonuçlara göre, kadife çiçeği taç yapraklarının yüksek fenolik içeriğine paralel olarak ekstraktlarının önemli antioksidan aktiviteye sahip olduğu da belirlenmiştir.
Marigold (Tagetes erecta) is an herbaceous plant belonging to the genus Tagetes of the family Asteraceae. Since ancient times, people have preferred functional foods, especially in Far East countries, in their daily diet. Marigold is used in the textile and food industry as well as for health purposes. The aim of the present study was to determine the dry matter, ash, protein, fat, reducing sugar and titritable acidity values of four different Marigold varieties (Bali yellow, Bali Orange, Marvel Yellowi Marvel orange) with colour values and rehydration properties. Effect of different solvents (such as pure ethanol, EtOH:water mixtures (8:1, 3:7, 5:5, 7:3, v/v) and Methanol-HCl (100:2, v/v) and temperatures (namely room temperature, 25°C, 30°C, 35°C and 40oC) were evaluated for total phenolic content, total antioxidant capacity and inhibition. The antioxidant capacity was determined by DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) method and phenolic content was evaluated by Folin-Ciocalteu assay The highest antioxidant activity was determined in the Marvel yellow variety by DPPH method (4,96928 mg TE g-1), and the highest amount of phenolic compounds in Marvel yellow with 62,8498 mg GAE g-1. It was found that 8:1 ethanol-water mixture and 30ºC to 35ºC extraction temperature showed the highest antioxidant activity for all varieties. In case of EtOH:water mixtures 5:5, v/v and 7:3, v/v 40ºC extraction temperature resulted in the highest amount of phenolic compounds for all the flowers. According to these results, it could be concluded that the extracts of the marigold petals have a high phenolic content and a significant potential of antioxidant activity.
URI: http://hdl.handle.net/11452/966
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
540419.pdf3.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons