Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/9656
Başlık: Tekstil atık sularında foto-oksidasyon sonucu oluşan organik bileşiklerin incelenmesi ve metal komplekslerinin atomik absorpsiyon spektrometresi ile fraksiyonlama şemasının geliştirilmesi
Diğer Başlıklar: Investigation of photo-oxidation products of organic compounds in textile waste water and evaluation of fractionation scheme for its metal complexes by atomic absorption spectrometry
Yazarlar: Güçer, Şeref
Aksu, Songül Karaaslan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Tekstil atık suyu
Foto-oksidasyon
Organik bileşikler
AAS
Fraksiyon
Textile waste water
Photo-oxidation
Organic compounds
Fractionation
Yayın Tarihi: 18-Tem-2003
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Aksu, S. K. (2003). Tekstil atık sularında foto-oksidasyon sonucu oluşan organik bileşiklerin incelenmesi ve metal komplekslerinin atomik absorpsiyon spektrometresi ile fraksiyonlama şemasının geliştirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Tekstil atık sulanma biyolojik işlemler kullanılarak arıtılmasında bazen, arıtım yöntemi yetersiz kalabilmektedir. Foto-oksidasyon ön basamağının eklenmesi durumunda ise biyolojik arıtma veriminin artırılabileceği, toksik özellik gösteren bileşenlerin giderilmesi ile mümkün olabilir. Çalışmamızın amacı, tekstil atık sularında toksik özellik gösteren bazı boyar maddelerin foto kimyasal ön işlemle giderilmesinin araştırılması, KOI ve BOI ölçümleri oranlarından biyolojik parçalanabilirliklerini incelenmesi ve foto kimyasal bozunma sırasında bazı metallerin etkilerinin araştırılması üzerinde odaklanılmış olup fraksiyonlama çalışmalarının yapılmasıdır. Bu amaçla önce model boyar maddelerle daha sonra tekstil atık su örneklerinde fotokimyasal parçalanma ürünlerinin HPLC, GC-MS ile organik içeriği belirlenirken, metal kompleksleri AAS ile saptanarak toksisite açısından bu bileşenlerin dağılımlarının BOİ parametresi ile irdelenmektedir.
Biological treatment of textile wastewater is not sufficient for some types of dyes. It is possible to increase the efficiency of removal of toxic compounds by adding photo-oxidation pre-treatment step to biological treatment. The aim of this study is to investigate the removal of toxic azo dyes from textile wastewater and biological degradability of these dyes by measuring COD, BOD and the effects of some metals during photo-oxidation process. Therefore a photo-oxidation degradation products of model dyes was identified by HPLC, GC-MS and the metal spices by AAS. Distribution of azo dye components was evaluated using BOD parameter. After the procedure was modelled, the same investigation was performed on textile waste water samples.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9656
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
139938.pdf
  A kadar 2099-12-31
25.81 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons