Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9656
Title: Tekstil atık sularında foto-oksidasyon sonucu oluşan organik bileşiklerin incelenmesi ve metal komplekslerinin atomik absorpsiyon spektrometresi ile fraksiyonlama şemasının geliştirilmesi
Other Titles: Investigation of photo-oxidation products of organic compounds in textile waste water and evaluation of fractionation scheme for its metal complexes by atomic absorption spectrometry
Authors: Güçer, Şeref
Aksu, Songül Karaaslan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
Keywords: Tekstil atık suyu
Foto-oksidasyon
Organik bileşikler
AAS
Fraksiyon
Textile waste water
Photo-oxidation
Organic compounds
Fractionation
Issue Date: 18-Jul-2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aksu, S. K. (2003). Tekstil atık sularında foto-oksidasyon sonucu oluşan organik bileşiklerin incelenmesi ve metal komplekslerinin atomik absorpsiyon spektrometresi ile fraksiyonlama şemasının geliştirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Tekstil atık sulanma biyolojik işlemler kullanılarak arıtılmasında bazen, arıtım yöntemi yetersiz kalabilmektedir. Foto-oksidasyon ön basamağının eklenmesi durumunda ise biyolojik arıtma veriminin artırılabileceği, toksik özellik gösteren bileşenlerin giderilmesi ile mümkün olabilir. Çalışmamızın amacı, tekstil atık sularında toksik özellik gösteren bazı boyar maddelerin foto kimyasal ön işlemle giderilmesinin araştırılması, KOI ve BOI ölçümleri oranlarından biyolojik parçalanabilirliklerini incelenmesi ve foto kimyasal bozunma sırasında bazı metallerin etkilerinin araştırılması üzerinde odaklanılmış olup fraksiyonlama çalışmalarının yapılmasıdır. Bu amaçla önce model boyar maddelerle daha sonra tekstil atık su örneklerinde fotokimyasal parçalanma ürünlerinin HPLC, GC-MS ile organik içeriği belirlenirken, metal kompleksleri AAS ile saptanarak toksisite açısından bu bileşenlerin dağılımlarının BOİ parametresi ile irdelenmektedir.
Biological treatment of textile wastewater is not sufficient for some types of dyes. It is possible to increase the efficiency of removal of toxic compounds by adding photo-oxidation pre-treatment step to biological treatment. The aim of this study is to investigate the removal of toxic azo dyes from textile wastewater and biological degradability of these dyes by measuring COD, BOD and the effects of some metals during photo-oxidation process. Therefore a photo-oxidation degradation products of model dyes was identified by HPLC, GC-MS and the metal spices by AAS. Distribution of azo dye components was evaluated using BOD parameter. After the procedure was modelled, the same investigation was performed on textile waste water samples.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9656
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
139938.pdf
  Until 2099-12-31
25.81 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons