Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9646
Title: İdiyopatik pulmoner fibrozisli hastalarda serum periostin düzeyi ile solunum fonksiyon testleri, 6 dakika yürüme testi ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Other Titles: The relationship between serum periostin levels and pulmonary function tests, six minute walk test, quality of life in idiopathic pulmonary fibrosis patients
Authors: Coşkun, Necmiye Funda
Eken, Özge Aslantekin
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: İdiyopatik pulmoner fibrozis
Periostin
Solunum fonksiyon testi
6 dakika yürüme testi
St. George‘s solunum anketi
Idiopathic pulmonary fibrosis
Periostin
Respiratory function test
6 minute walk test
St. George's respiratory questionnaire
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Eken, Ö. A. (2017). İdiyopatik pulmoner fibrozisli hastalarda serum periostin düzeyi ile solunum fonksiyon testleri, 6 dakika yürüme testi ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: İnterstisyel akciğer hastalıkları, interstisyumda farklı paternlerde inflamasyon ve fibrozis ile karakterize hastalıklardır. En sık görüleni idiyopatik pulmoner fibrozistir. Serum biyobelirteçlerinin diğer tanı yöntemlerine göre kolay, tekrarlanabilir ve daha az invaziv olması hastalıkların tanı ve tedavisinde, prognoz tayininde yer almaktadır. İPF prevelansı, insidansı ve sonuçları göz önünde bulundurulduğunda tanı ve prognoz tayininde kullanılabilecek biyobelirteçlerin bulunması ve geçerliliğinin sağlanması önemlidir. Bu çalışmada İPF hastalarında serum periostin düzeyleri ile eş zamanlı solunum fonksiyon testleri, 6 dakika yürüme testi (6DYT) ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlandı. Çalışmamız Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı polikliniğinde takip edilen 40 İPF hastası ile gerçekleştirildi. Hastaların 31'i erkek, 9'u kadın idi. İPF tanısı 25 (%62,5) hastada klinik radyolojik, 15 (%37,5) hastada ise histopatolojik ve radyolojik özellikler ile birlikte ATS/ERS/JRS/ALAT kılavuzuna uygun konuldu. Ortalama periostin düzeyi 32,9 ± 37,57 ng/ml bulundu. Periostin düzeyleri ile eş zamanlı bakılan FVC (fonksiyonel vital kapasite) % beklenen, DLCO (karbonmonoksit difüzyon kapasitesi) adj % beklenen, 6DYT mesafesi, St. George's Solunum Anketi (SGRQ) skoru arasında anlamlı korelasyon saptanmadı. SGRQ skoru ile 6DYT mesafesi, DLCO adj % beklenen değeri arasında negatif korelasyon saptandı. Yapılan çalışmalarda periostin düzeyi ile İPF hastalığının prognozu arasında korelasyon saptanmıştır. Eş zamanlı bakılan solunum fonksiyon testleri ve periostin düzeyi arasında ilişki olmadığı gösterilmiştir. 6DYT ve SGRQ skoru ile periostin düzeyleri arasındaki ilişkiyi değerlendiren çalışma bulunmamaktadır. Çalışmamızda serum periostin düzeyi ve solunum fonksiyon testleri, 6DYT ve SGRQ skoru arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır.
The Relationship Between Serum Periostin Levels and Pulmonary Function Tests, Six Minute Walk Test, Quality of Life in Idiopathic Pulmonary Fibrosis Patients Interstitial lung disease (ILD) is a group of chronic respiratory diseases characterized by inflammation and fibrosis in different patterns at the interstitium, which is the most common form of idiopathic pulmonary fibrosis (IPF). Serum biomarkers are easier to use, replicable and less invasive than other diagnostic methods, and are used in diagnosis, treatment and prognosis of diseases. Considering the prevalence, incidence, and outcomes of IPF, it is important to ensure the availability and validity of biomarkers that can be used in determining the diagnosis and prognosis.In this study, we aimed to assess the relationship between serum periostin levels, pulmonary function tests, six minute walk test (6MWT) and life quality in IPF patients. Our study was carried out with 40 IPF patients who were followed at Uludag University School of Medicine Department of Pulmonary Medicine. 31 of the patients were male and 9 were female. The diagnosis of IPF was made according to the guidelines of ATS/ERS/JRS/ALAT with 25 (62.5%) patients by radiologically and 15 (37.5%) patients with histopathological and radiological features. Mean periostin level was 32.9 ± 37.57 ng / ml. No significant correlation was found between St. George' s Respiratory Questionnaire (SGRQ) score, FVC (functional vital capacity)% predicted, DLCO (carbon monoxide diffusion capacity) adj% predicted values, 6MWT distance and periostin level which were measured at the same time.A negative correlation was found between SGRQ score and DLCO adj% predicted value, 6MWT distance. Correlations between periostin levels and the prognosis of IPF disease were established in the studies. It has been shown that there is no correlation between periostin levels and the results of the pulmonary function tests when measured and performed at the same time.There are no studies evaluating the relationship between 6DYT and SGRQ scores and periostin levels. In our study, serum periostin level, pulmonary function test results, 6DYT and SGRQ scores were not significantly correlated.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9646
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
453951.pdf875.23 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons