Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9644
Title: İdyopatik granülomatöz mastit'te azathioprine tedavisinin cerrahi tedaviyle karşılaştırılması
Other Titles: Comparing azathioprine treatment with surgerical treatment at idiopatic granulomatous mastitis
Authors: Gökgöz, Mustafa Şehsuvar
Türkan, Halil
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.
Keywords: Genel cerrahi
General surgery
Azatioprin
Granülasyon dokusu
Mastit
Meme hastalıkları
Azathioprine
Granulation tissue
Mastitis
Breast diseases
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Türkan, H. (2017). İdyopatik granülomatöz mastit'te azathioprine tedavisinin cerrahi tedaviyle karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: İdiopatik granülomatöz mastit (İGM) kronik kendini sınırlayan benign bir hastalık tablosu olup, tedavisinde kabul edilmiş ortak bir protokol yoktur. Genellikle seçilen tedavi yöntemi hastada saptanan klinik bulgular doğrultusunda şekillenmiştir. Tedavisiz izlemden hastalıklı meme dokusunun geniş cerrahi rezeksiyonuna kadar uzanan radikal tedavi seçenekleri denenmiştir. Bizim çalışmamızda medikal tedavinin (azathioprine) cerrahi tedavi ile karşılaştırılması amaçlanmıştır. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Meme cerrahisi biriminde Ocak 2008 ile Nisan 2016 tarihleri arasında klinik olarak granülomatöz mastit düşünülüp histopatolojik olarak granülomatöz mastit tanısı doğrulanan 99 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar iki ana gruba ayrıldı. Çalışmanın istatiksel analizinde, sürekli değişkenlerin normal dağılıma uygunluğu Shapiro Wilk testi ile incelendi. Normallik testi sonucuna göre gruplar arasında yapılan karşılaştırmalarda Kruskal Wallis ve Mann Whitney U testleri kullanıldı. Kategorik değişkenler gruplar arasında, ki-kare testi, Fisher'in kesin kikare testi ya da Fisher-Freeman-Halton testleri kullanılarak karşılaştırıldı. Birinci grup ameliyat edilmeden azathioprine ile tedavi edilen yirmialtı hastadan, diğer grup ise; cerrahi uygulanan yetmişüç hastadan oluşmaktaydı. Ameliyat olmayan grupta medyan yaş 34.50 (25:56) iken ameliyat olan grupta medyan yaş 34 (20:64) idi. Hastalarımızın tamamını kadın hastalar oluşturmakta ve bunların 96' sı evli, 3 hasta evlenmemiş idi. Bu iki grup tedavi süreleri ve nüks değişkenine göre karşılaştırıldığında tedavi süresi ameliyat olmayan grupta anlamlı olarak fazla bulunmuş (p<0.001), nüks görülme sıklığı açısından anlamlı farklılık saptanmamıştır. Hastalığın cerrahi tedavisinde apse drenajının yeterli olmadığı, hatta uygun olmayan girişimler sonucunda nükslerin izlendiği, bu hastalarda lezyonun salim sınırlarla çıkarılmasıyla nüks oranlarının azaltılacağı saptanmıştır. Bizim çalışmamızda ise dış merkezde ameliyat öyküsü olmayan 80 hastanın % 23.80'inde (n=19), dış merkezde 1 kez abse drenajı uygulandıktan sonra merkezimize başvuran 12 hastanın %58.30'unda (n=7) ve dış merkezde birden fazla kez abse drenajı yapılan 7 hastanın %14.1'inde (n=1) merkezimizde uygulanan tedaviler sonrası hastalığın nüks ettiği görüldü. Dış merkezde 1 kez abse drenajı yapılan hastaların cerrahi müdahale yapılmayanlara göre nüks görülme oranları daha yüksek olup istatistiksel anlamlı farklılık saptanmıştır (p=0.033). Bunun yanında dış merkezde bir kez abse drenajı yapılanlar ile birden fazla kez drenaj yapılanların nüks görülme oranları analiz edildiğinde iki grup arasında anlamlı farklılık saptanmadı. Sonuç olarak çalışmamıza göre hastalığın medikal olarak tedavi edilebileceği, cerrahiye kıyasla tedavi sürecinin medikal tedavide daha uzun olduğu ancak nüks oranları arasında fark olmadığı görüldü. Cerrahi tedavide ise uygun olmayan girişimlerle (abse drenajı) nükslerin kaçınılmaz olduğu kanaatine vardık.
There is no consensus on the treatment of the IGM. It is a chronic and self limiting bening disease and the management of the disase is based on the clinical syptoms of the patients. Treatment modalities differs among patients from follow-up to surgical resection of the tissue. In this study, we compared azathioprine treatment to surgical treatment. İn this study, between january 2008 and april 2016 at uludağ university medicine faculty deparmant of general surgery, unit of breast surgery; 99 patients who show signs of granulomatous mastitis and proved histopatological methods were enrolled. They were allocated in two groups. First group contains 26 patients treated with azathioprine and undergone no surgery while second group contains 73 patients are surgically treated. Median age of were 34.50 (25:56) and 34 (20:64), respectively. All the patients were female and 96 people were married while 3 people were unmarried. At the statistical analysis of study, convenience of continous variables to normal distributions were investigated with Shapiro Wilk Test. Kruskal Wallis and Mann Whitney U tests are used for comparison of groups according to test of normality results. Categorical variables between groups are compared by chi-square test, Fisher's exact test or Fisher-FreemanHalton test. Duration of treatment was longer at the group treated without surgery and there were no significant difference according to relapce frequency. It is showed that drainage of abscess is not sufficient,even though improper surgeries could increase the rate of relapce while safe resections could reduce. İn our study, relapces are seen at % 23.80 (n=19) of 80 patients with no surgery, %58.30 (n=7) of 12 patients with abscess drainage for once, %14.1 (n=1) of 7 patients with abscess drainge for more then once. According to relapce rate, statistical difference were found between groups. Relapce rate were higher at the group with drainage of abscess for once than the group with no surgery. There were no significant diffrence for relapce rate between the group drainage of abscess for once and the group drainage of abscess more than once. In our study, we conclude that medical therapy is effective for disease treatment but long term therapy is necessary.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9644
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
453949.pdf1.68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons