Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9641
Title: Kronik ürtiker ve/veya anjioödemli hastalarda hastalık şiddeti ile yaşam kalitesinin UAS7, AAS7, CU-Q2oL, AE-Q2oL anketleri ile değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of severity of disease and quality of life measurements in chronic urticaria and angioedema with UAS7, AAS7, CU-Q2oL,AE-Q2oL surveys
Authors: Başkan, Emel Bülbül
Düğer, Emel Erünal
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı.
Keywords: Yaşam kalitesi
Hastalık şiddeti
CU-Q2oL
Quality of life
Severity of disease
CU-Q2oL
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Düğer, E. E. (2017). Kronik ürtiker ve/veya anjioödemli hastalarda hastalık şiddeti ile yaşam kalitesinin UAS7, AAS7, CU-Q2oL, AE-Q2oL anketleri ile değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Kronik ürtiker ve anjioödem semptomları (kaşıntı, kabarıklıklar, şişmeler) iş performansını, sosyal ilişkileri, kişisel bakımdan uykuya, günlük aktiviteleri geniş bir yelpazede etkiler. Kronik ürtiker şiddeti ve yaşam kalitesinde neden olduğu bozulma şimdiye kadar çeşitli semptom derecelendirme skalaları ile değerlendirilmiştir. Son yıllarda ürtiker ve anjioödemi olan hastalar için hastalık şiddetini belirlemede UAS7 ve AAS7 skalaları ve yaşam kalitesini değerlendirmede CU-Q2oL ve AE-Q2oL anketleri geliştirilmiş ve kullanımı kabul görmüştür. Biz de çalışmamızda bu anketleri kullanarak kronik ürtikerde hastalık şiddeti ve yaşam kalitesini değerlendirmeyi amaçladık. Çalışmamıza 34'ü kadın 16'sı erkek 50 hasta dahil edildi. Hastaların 18'inde sadece ürtiker, 32'sinde ürtiker ile birlikte anjioödem mevcuttu. Yaş, cinsiyet, medeni hal, eğitim düzeyi, ürtikere anjioödem eşlik edip etmemesi, hastalık süresi ve OSDT (otolog serum deri testi) pozitifliği değişkenlerinin yaşam kalite anketleri alt başlıkları üzerine etkileri araştırıldı. Kadın cinsiyette CU-Q2oL anketi alt başlıklarından kısıtlamalar/dış görünüm, AE-Q2oL anketi alt başlıklarından yorgunluk/ruh hali, utanma/korkular ve fonksiyonellik alt başlıkları daha fazla etkilenmişti. Çalışmamızda literatüre benzer şekilde kronik ürtiker yaşam kalite anketi alt başlıklarından en fazla uyku ve mental durumun, en az şişliklerin etkilendiğini saptadık. Biz de çalışmamızda literatürdeki bir çok çalışmaya benzer şekilde kadınların erkeklere göre kronik ürtiker ve anjioödemden daha fazla etkilendiğini saptadık. Kadınlar başta olmak üzere kronik ürtiker hastalarının tümünde uyku problemlerinin ve psikolojik sorunların değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yaşam kalitesindeki etkilenmenin ölçülmesinin hastalık şiddetini değerlendirmede önemli olduğunu düşünüyoruz.
Symptoms of chronic urticaria and angioedema (pruritus, wheals, swelling) influence work performance, social relationships, personal care, sleep, daily activities in a wide spectrum. Severity of chronic urticaria and deterioration in the quality of life has been assessed with various symptom grading scales up to now. In recent years, UAS7, AAS7 scales and CU-Q2oL, AE-Q2oL questionnaires have been developed and accepted for assessing the disease severity and quality of life for patients with urticaria and angioedema patients. We aimed to asses the disease severity and quality of life with these scales in chronic urticaria patients. Fifty patients including 34 female and 16 male enrolled 18 patients presented with only chronic urticaria and 32 patients had both urticaria and angioedema. The effects of age, gender, marital status, educational level, duration of illness and ASST (autologous serum skin test) positivity on quality of life questionnaires were investigated. Women were more effected in the CU-Q2oL subdomains of limits/looks and AE-Q2oL subdomains of fatigue/mood, fear/shame and functioning. Sleep and mental status were the most affected and swelling was the least affected subdomain in our patients. These findings were similar to those in literature, women were more affected by the disease than men. We think that sleep problems and psychological problems should be evaluated in all chronic urticaria patients, especially in women. We conclude that it is important to measure the influences on the quality of life to determine the disease severity.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9641
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
453947.pdf808.1 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons