Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9618
Title: Program geliştirme sürecinde öğretmen yeterlikleri bakımından müfredat laboratuvar okulları (MLO) modeli uygulamalarının değerlendirilmesi 'Balıkesir ili örneği'
Other Titles: The Study application of curriculum laboratory schools (CLS) model in terms of teacher capabities in the process of curriculum evaluation patners is Balıkesir study
Authors: Dirik, Zahit
Akca, Elif Semercioğlu
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı.
Keywords: Müfredat laboratuvar okulları
Teacher proficiency
Curriculum laboratory schools
Program değerlendirme
Program evaluation
Program geliştirme
Program development
Öğretmen yeterliliği
Issue Date: 2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akca, E. S. (2001). Program geliştirme sürecinde öğretmen yeterlikleri bakımından müfredat laboratuvar okulları (MLO) modeli uygulamalarının değerlendirilmesi 'Balıkesir ili örneği'. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Araştırmada, program geliştirme sürecinde öğretmen yeterlikleri bakımından Müfredat Laboratuar Okulları (MLO) Modeli uygulamaları değerlendirilmektedir. Araştırmaya Balıkesir ilindeki 12 Müfredat Laboratuar Okulu' nda (MLO) görev yapan tüm yönetici ve öğretmenler katılmışlardır. Bu araştırmada okul yöneticisi ve öğretmenlerin görüşlerini almak için anket yöntemi kullanılmıştır. Yöneticilerle öğretmen görüşleri arasındaki farkın anlamını bulmak için "Mann- Whitney U" testi yapılmıştır. Araştırmada anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; Ankete katılanların yaklaşık % 62 'sinin program geliştirme ile ilgili herhangi bir çalışmaya katılmadıkları görülmektedir. Bu da öğretmenlerin program geliştirme çalışmalarına katılımlarının düşük olduğunu göstermektedir. Yönetici ve öğretmenlerin; Program geliştirme çalışmalarına en fazla, taslak programların denenmesi çalışmaları ve ihtiyaç belirleme, çalışmalarına katıldıkları görülmektedir. Okullarda uygulamaya konulan taslak programların geliştirilmesi ile ilgili olarak en çok öğretmenlerin ve daha sonrada yöneticilerin görüşlerinin alındığı görülmektedir. Yöneticiler ve öğretmenler geliştirilen programlarla ilgili yeterince HİE, kurs, seminer almadıkları görülmektedir. Program geliştirme ile ilgili verilen HİE, kurs yada seminerlerin yetersiz görülmesinin sebebini, sürenin kısa olması ve katılanların istekli olmaması olarak belirtmişlerdir. Yöneticiler ve öğretmenler, öğretmen kılavuz kitaplarının öğretmenlere rehberlik edecek nitelikte olmadığı ve Yöneticilerin ve öğretmenlerin yüzde 66 'sının, program geliştirmeye yönelik HİE, kurs seminer almak istediklerini belirtmektedirler. Yöneticiler ve öğretmenler, Müfredat Laboratuar Okullarına öğretmen ataması yapılırken hiçbir ölçütün dikkate alınmadığı görüşündedirler. Öğretmenlerin kendi alanları veya mesleki geliştirilmesine yönelik okul-üniversite işbirliği çalışmalarının çok az düzeyde yapıldığı söylenebilir. Öğretmenlerin, ders alanları, öğrenme öğretme süreçlerinin yönetimi ve öğrencilere rehberlik konusunda yöneticiler ile öğretmen görüşleri arasında anlamlı bir fark görülmemiştir. Öğretmenlerin, kişilik özellikleri ve mesleki özellikler konusunda, yöneticiler ile öğretmen görüşleri arasında anlamlı bir fark görülmüştür.
The study evaluates application of Curriculum Laboratory Schools (CLS) Model in terms of teacher capabilities in the process of curriculum evaluation. All the administrators and teachers of 12 CLS in Balıkesir have been involved in the study. The oppinionnairre has been used in order to ask the opinions of the administrators and teachers. To find out the significence of the difference between the opinions of the administrators and teachers "Mann- Whitney U" test has been applied. The significance level of the study is presumed as 0.05. At the end of the study; it is seen 62% of the people participated in the research have not attended any study about curriculum development. This shows that the participation level of the teachers in curriculum development is low. In curriculum development studies, it is found out that administrators and teachers mostly participate in testing of the model programs and needs assessment studies. It is seen that mostly administrators and then teachers opinions are applied about improvement of the model programs carried out at schools. It is seen that administrators and teachers do not take enough In-service training and seminars. The reasons for why the In-service training and seminars on curriculum development are inadequate have been stated lack of interest of the participants and short of the training time. The administrators and the teachers have stated that teachers' guidebooks are not adequate to guide them and 66% of the administrators and teachers do not want to attend In-service training courses and seminars. Administrators and teachers think that there are no pre-required qualifications for the teachers whom have been attended to CLS. It can be stated that there is quite few school-university cooperation studies for the teachers to improve themselves in the field of study and profession. There is not any statistically significant difference between the opinions of the administrators and the teachers about the study fields, management of teaching and learning process and guiding of pupils. It is observed that there is a statistically significant difference between the opinions of the administrators and the teachers about teachers' characteristic virtues professional qualifications.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9618
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
108999.pdf
  Until 2099-12-31
4.25 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons