Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/961
Title: İshalli ve sağlıklı kuzularda pasif transfer durumu, serum growth hormon ve insulin like growth faktör -1 düzeyi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of the relationship between passive transfer status, serum growth hormone and insulin like growth factor -1 levels in diarrheic and healthy lambs
Authors: Temizel, Ethem Mutlu
Kavukcu, Fatih
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Kuzu
Neonatal
Diyare
IGF-1
GH
Kriptosporidiozis
Lamb
Neonatal
Diarrhea
IGF-1
GH
Cryptosporidium
Issue Date: 26-Dec-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kavukcu, F. (2018). İshalli ve sağlıklı kuzularda pasif transfer durumu, serum growth hormon ve insulin like growth faktör -1 düzeyi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Sunulan çalışmada, neonatal periyot ve sonrasındaki erken dönemde (Insulin-like Growth Factor-I) IGF-1 ve (Growth Hormone) GH değişimlerinin irdelenmesi, pasif transfer yetmezliğinin (PTY) tespitinde kullanılacak pratik testlerin IGF-1 ve GH değerleri arasındaki ilişkilerinin belirlenmesi amacıyla yapıldı. Çalışma, Bursa'nın Karacabey ilçesinde özel bir koyun çiftliğinde gerçekleştirildi. Çalışma materyalini, 15 ishalli, 15 sağlıklı olmak üzere toplam 30 adet kıvırcık ırkı kuzu oluşturdu. İshalli ve sağlıklı kuzuların oluşturduğu gruplarda, sağlıklı grupta 8 erkek ve 7 dişi, ishalli grupta 7 erkek ve 8 dişi kuzu, ikizlik-tek oranları her iki grupta eşit olacak şekilde dağıtıldı. Hayvanlar, kolostrum alımını takiben doğum anı, 7., 14., 21., 35., 49. ve 63. günlerde klinik durumları takip edilerek, canlı ağırlık ölçümleri yapıldı, ayrıca serumluk ve EDTA'lık kan örnekleriyle, dışkı örnekleri alındı. Alınan kan örneklerinden IGF-1 ve GH düzeyleri ELISA yöntemiyle, (Gamma Glutamyl Transferase) GGT reflotron cihazıyla kuru sistemde, (Gluteraldehit Koagülasyon Testi) GKT süresi ise taze hazırlanan GKT solüsyonu ile manuel olarak ve Total Protein düzeyleri ise Refraktometre ile manuel olarak ölçüldü. Sunulan çalışmada, özellikle doğum zamanı, 49. ve 63. günlerde canlı ağırlık düzeyleri arasında istatistiki olarak anlamlı farklılık olduğu saptandı (p<0.05). Hayvanların hepsinde Kriptosporidiozis. pozitif olarak tespit edildi. IGF-1 için (p<0,05; 0,01) her kan alma döneminde ve GH için ise 14. ve 63. günlerde ishalli grupta sağlıklı gruba göre daha yüksek düzeyde tespit edilmiştir. Sonuç olarak, çalışmanın verileri doğrultusunda literatürdeki bazı bulguların aksine intestinal hasar meydana getirebilen Kriptosporidiozis ile ilişkili olarak IGF-1 ve GH düzeylerinde artış olabileceği ortaya konmuştur.
In this study, it was aimed to determine the usefulness of practical tests for the follow-up of sufficient colostrum intake in lambs, and also to investigate the Insulin Like Growth Factor-I (IGF)-19 and Growth Hormone (GH) changes in the neonatal period and in the early period, and to determine the relationship between the IGF-1 and GH values along with passive transfer tests. The study was carried out in a private sheep farm in Karacabey district of Bursa. The study material contained 15 healthy lambs and 15 diarrheic lambs of 'Kıvırcık' breed. In groups with diarrhea and healthy lambs, 8 male-7 females in healthy group, 7 male and 8 female lambs in diarrhea group were distributed to be equal in both groups. The animals were followed on the 7th, 14th, 21st, 35th, 49th and 63st days prior the colostrum intake by monitoring their clinical conditions and by taking the live weight measurements, serum and EDTA blood samples and stool samples were also obtained on stated days. IGF-1, GH levels were measured by ELISA method, Gamma-Glutamyl Transferase (GGT) enzyme was measured using 'Reflotron', Gluteraldehyte Coagulation Test (GKT) was measured manually with freshly prepared GKT solution and Total Protein levels were measured manually with refractometer. In the present study, it was found that there was a statistically significant difference between body weight levels, especially at the time of birth, on the 49th and 63th days (P <0.05). Cryptosporidium spp. antigen was detected on all diarrheic lambs. Although there was no statistically significant difference detected in the plasma levels of IGF-1 and GH levels in animals in healthy and diarrheic groups, IGF-1 levels in diarrheic animals were significantly higher than healthy ones (p <0.05, 0.01). In the present study, it was found that there was a positive correlation between GH and IGF-1 on the 7 th, 14 th, 49 th and 63 th days in healthy lambs who did not have diarrhea. It was determined that there was a positive correlation between the lambs forming the diarrhea group only on the 7th and 35th days. GH did not show a significant correlation with the parameters used to demonstrate passive transfer failure; only healthy lambs showed a positive correlation with GGT on day 7 after the intake of colostrum with healthy lambs.
URI: http://hdl.handle.net/11452/961
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
535898.pdf1.03 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons