Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/9607
Başlık: Farelerde granülosit-makrofaj koloni stimüle edici faktör ve kalsitriol uygulanması ile elde edilen makrofaj aktivasyonunun BCG immünizasyonuna olan etkisi
Diğer Başlıklar: Effect of macrophage activation on BCG immunization by administration of granulocyte-macrophage colony stimulating factor and calcitriol in mice
Yazarlar: Karadağ, Mehmet
Durak, Ömer
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Granülosit makrofaj koloni stimülan faktör
Granulocyte macrophage colony stimulating factor
Kalsitriol
Calcitriol
Makrofaj aktivasyonu
Macrophage activation
Mycobacterium bovis
Yayın Tarihi: 1996
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Durak, Ö. (1996). Farelerde granülosit-makrofaj koloni stimüle edici faktör ve kalsitriol uygulanması ile elde edilen makrofaj aktivasyonunun BCG immünizasyonuna olan etkisi . Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: İmmün yetmezlik varlığında tüberkülozun seyrindeki farklılığın temel nedeni T helper hücrelerinin fonksiyonel kusuru sonucu sitokin salınımındaki yetersizliktir. Bu koşullarda makrofaj cevabı oluşmamaktadır. Bir çok araştırmacı sitokin replasmanı ile AIDS’teki immun defektin kapatılması ile ilgilenmektedir. Biz de invitro koşullarda makrofaj aktivasyonunun elde edilip edilemeyeceğini izlemeyi amaçladık. Ayrıca reenfeksiyon tipi tüberküloz modelinde aktive olmuş makrofajlann tüberküloz basiline ait antijenleri lenfositlere tanıtıma devam edip etmediği hakkında klasik bir bilgi mevcut değildir. Çalışmamızda aslında nonspesifik bir reaksiyon olan makrofaj aktivasyonunun BCG immünizasyonuna engel olup olmadığım sınadık. 40 adet Balb/c ırkından fare üzerinde yaptığımız çalışmada, makrofaj aktivasyonunun en önemli sitokini olan gama interferonunun hücre içi habercisi olduğu düşünülen kalsitriolü ve yine makrofaj aktivasyonunda ikinci derecede önemili sitokin olarak kabul edilen granülosit - makrofaj koloni stimülan faktörü kullandık. Deney hayvanlan yüksek, orta ve düşük doz sitokin uygulanan 3 adet çalışma ve bir adette kontrol grubu olmak üzere toplam 4 eşit gruba rastgele ayrıldı. Çalışma gruplarına sırasıyla granülosit - makrofaj koloni stimülan faktör (80 mcg/kg/gün, 40 mcg/kg/gün, 10 mcg/kg/gün) ve kalsitriol (0.8 mcg/kg/gün, 0.4 mcg/kg/gün, 0.1 mcg/kg/gün) uyguladık. Bu şekilde geçici makrofaj aktivasyonu elde etmeyi amaçladık. Birinci haftanın sonunda her grubu ikiye ayırarak yanm ve tam doz BCG immünizasyonu (0.05mg ve 0.025mg) yaptık. Altı hafta sonra immünitenin oluşup oluşmadığım PPD reaksiyonu ile tetkik ettik. Yapılan ölçümler sonucunda BCG doz farklığının veya sitokin uygulamasının gruplar arasında farklılığa neden olmadığı tespit edildi.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9607
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
049198.pdf
  A kadar 2099-12-31
4.23 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons