Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9603
Title: Learner autonomy and language learning portfolios: A study on the development of reading and vocabulary
Other Titles: Öğrenir otonomisi ve dil öğrenme portföyleri: Okuma ve sözcük bilgisi üzerine bir çalışma
Authors: Genç, Zübeyde Sinem
İşler, Yunus
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Learner autonomy
Portfolio
Intensive reading skills
Vocabulary development
Assessment & Evaluation
Instruction
Öğrenir otonomisi
Portföy
Yoğun okuma becerileri
Sözcük bilgisi gelişimi
Ölçme ve değerlendirme
Öğretim
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İşler, Y. (2005). Learner autonomy and language learning portfolios: A study on the development of reading and vocabulary. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: This research, which is quasi-experimental in nature, basically aims to introduce the concept of learner autonomy and an autonomous application, portfolio, in foreign language learning. Besides giving theoretical data about learner autonomy and portfolio, the researcher organized and managed a portfolio application on intensive reading skills, which is rarely encountered in the literature, from beginning to end. All the steps and procedures done in the portfolio application are explained in the study. Thus, a whole picture of a portfolio application is presented in order to provide an indepth understanding about the concept. 94 English as a Foreign Language learners in 11th grade in a high school participated in the study. In order to gather necessary information, those 94 students were divided into two groups, i.e. control and experimental, at the beginning of the study. Then both groups were given a pre-test on intensive reading. After this first step, the control group were trained reading via traditional methods while the experimental group experienced an autonomous instructional application, portfolio, in their reading sessions. Both groups had one or one-half hours reading sessions a week as a part of the general English Course which is seven hours a week. The experiment took fifteen weeks; at the end of that period both groups again were given a post-test, the identical of the pre-test. The results of the tests were analyzed and compared statistically. Analysis of the data showed that the experimental group revealed a significant progress in comparison to the control group at the end of the experiment although both groups were equal at the beginning. In addition, the effectiveness of portfolio on helping to develop vocabulary skills was investigated through the seperate vocabulary sections which were put in both the pre and the post-test. From the results, it was seen that the experimental group performed better than the control group in the post-test while both groups did performed nearly the same in the pre-test vocabulary part. It might be wrong to generalize the findings of this study since they are limited to the students who are in 11th grade. That is why this fact should be considered when the findings are evaluated.
Kısmen deneysel yapıda olan bu araştırma asıl olarak öğrenir otonomisi kavramını ve yabancı dil öğreniminde otonom bir uygulama olan “portföy”ü tanıtmayı amaçlamaktadır. Öğrenir otonomisi ve portföy ile ilgili teorik bilgi vermenin yanında; araştırmacı elini tasın altına koymuş ve kendisi yoğun okuma becerileri ile ilgili bir portföy uygulaması, literatürde az rastlanan bir uygulamadır, gerçekleştirmiştir. Portföy uygulamasının tüm basamakları ve yapılan işlemler çalışmada açıklanmaktadır. Böylelikle konu ile ilgili özlü bir anlamayı sağlayacak, portföy uygulamasının tam bir fotoğrafı ortaya konmuş olmaktadır. İngilizce’yi yabancı dil olarak öğrenen 94 lise 11. sınıf öğrencisi çalışmada yer almıştır. Gereken verilerin toplanması maksadıyla, çalışmanın başlangıcında bu 94 öğrenci iki gruba, kontrol ve deney grubu olmak üzere, ayrılmıştır. Müteakiben, her iki gruba da yoğun okuma becerileri üzerine bir ön-test uygulanmıştır. Bu ilk basamaktan sonra, kontrol grubuna okuma becerileri geleneksel metotlarla çalıştırılırken, deney grubu okuma derslerinde otonom bir öğretim uygulaması, portföyü, tecrübe etmişlerdir. Her iki gruba da haftalık yedi saat olan ingilizce derslerinin bir ya da bir-buçuk saatlik kesiti kadar yoğun okuma ders zamanı verilmiştir. Uygulama on beş hafta zaman almıştır; bu sürenin sonunda da her iki grup da , ön-testin özdesi olan bir son-teste girmişlerdir. Testlerin sonuçları analiz edilmiş ve istatistikler yardımıyla karşılaştırılmıştır. Verilerin analizi göstermiştir ki her iki grup da başlangıçta neredeyse eşit olmalarına rağmen, çalışmanın sonunda deney grubu kontrol grubu ile karşılaştırıldığı zaman yoğun okuma becerilerinde belirgin bir ilerleme kaydetmiştir. Bunlara ek olarak, portföyün sözcük bilgisi gelişimine yardımcı olmadaki etkinliği hem ön-teste hem de son-teste konulan ayrı sözcük bilgisi bölümleri vasıtasıyla incelenmiştir. Sonuçlara bakıldığında görülmüştür ki her iki grup da ön-testte neredeyse eşit performans göstermişken, son-testte deney grubu daha iyi bir performans yakalamıştır. Çalışma 11. sınıf öğrencisi olan 94 kisi ile sınırlı olduğundan bu çalışmanın sonuçlarını genellemenin yanlış olabilme ihtimali vardır. Bulgular değerlendirilirken bu gerçek göz ardı edilmemelidir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9603
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
188689.pdf4.95 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons