Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9598
Title: İlköğretim 6. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan olaya dayalı türlerdeki unsurların öğrencilerin yazılı anlatımlarına aktarımı
Other Titles: The use of the elements in event-based genres in elementary education 6th grade Turkish textbooks in students' writing
Authors: Şahin, Hatice
Köse, Elif
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı.
Keywords: Anlatım
Primary education schools
Expression
Ders kitapları
Textbooks
Hikaye
Story
Kitaplar
Books
Masallar
Tales
Tiyatro
Theatre
Türkçe dersi
Turkish lesson
Yazma öğretimi
Writing training
Yazılı anlatım
Written expression
Örnekleme yöntemleri
Sampling methods
Öğretim programları
Teaching curriculums
İlköğretim
Primary education
İlköğretim okulları
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Köse, E. (2010). İlköğretim 6. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan olaya dayalı türlerdeki unsurların öğrencilerin yazılı anlatımlarına aktarımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin olaya dayalı türlerdeki unsurları yazılı anlatımlarına aktarmadaki düzeylerini belirlemek amaçlanmıştır.Bu amaçla, M.E.B. 6-8. sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programı (2006) kapsamında 6. sınıfta yer verilmesi gereken türlerden olaya dayalı olanlar (hikâye, masal, fabl, tiyatro) saptanmış; bu türlerde bulunan unsurlar gerekli kaynak taraması ve uzman görüşleri sonucu belirlenmiştir. Her bir türün özelliklerine göre belirlenen bu unsurlar, üç farklı ilköğretim okulundaki 6. sınıf öğrencilerinin kompozisyonlarındaki kullanım düzeyinin tespit edilmesi için puanlama ölçeklerine dönüştürülmüştür. Kişisel bilgi formu uygulanarak öğrencilerin ebeveynlerinin eğitim durumu ve mesleği, ailenin aylık geliri, kardeş sayısı, süreli yayın alımı gibi kişisel bilgilerine de başvurulmuş, olaya dayalı türleri anlama ve yazılı anlatımlarına aktarma başarılarının bu değişkenler açısından anlamlı farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır.İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin hikâye, masal, fabl ve tiyatro kompozisyonlarında temel unsurlar açısından çeşitli eksiklikler saptanmıştır. Bağımsız değişkenler açısından ise anlamlı farklılık gösteren başlıca değişken cinsiyet olmuştur. Kız öğrenciler, hikâyenin giriş bölümünü oluşturmada, masallardaki kişilerin fiziki, ruhi portrelerini oluşturmada, masaldaki yer unsuru kullanımı açısından, tiyatrolardaki asıl kişilerin tanıtılmasında ve ana fikir unsurunu tiyatro kompozisyonlarında bulundurmada erkeklerden daha başarılı bulunmuştur.Yazma eğitimi sürecinde olaya dayalı türlerdeki örnekler mümkün olduğunca çoğaltılmalı, öğrencilerin farklı metin örnekleriyle karşılaşmaları sağlanmalıdır. Bu örnekler öğrencilerin gelişim dönemi göz önünde bulundurularak ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda olmalı, metin seçimine bu noktada dikkat edilmelidir.
The present study aims to determine the levels at which elementary education 6th grade students can use the elements in event-based genres in their writing.In order to do this, the event-based genres (story, tale, fable, theatre play) to be taught to 6th grade students according to the Ministry of Education's Curriculum of Turkish for 6th, 7th and 8th grades were determined and the elements they involve were specified as based on related literature review and expert views. In consideration of the elements of every genre determined, scoring scales were created to measure the extent to which 6th grade students in three different elementary schools can use those elements in their compositions. Giving personal information forms, the educational statuses, jobs and annual incomes of the students parents, the number of the sisters and brothers they had, the periodicals they followed and some more personal information were elicited from the students to investigate if such variables affect their level of success in understanding event-based genres and benefiting from them in writing.In the elementary education 6th grade students compositions on stories, tales, fables and theatre plays, some deficiencies in terms of basic elements were determined. Gender was the main variable showing significant difference in terms of the independent variables. The female students were more successful than males in constituting the introduction parts in stories, giving the physical and spiritual portraits of characters in tales, using the elements of setting in tales and introducing the major characters and main ideas in theatre plays.In teaching writing, examples from event-based genres should be as many as possible and students should be exposed to different types of texts. Furthermore, these texts should be in accord with students developmental stages and their needs and interests.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9598
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
311097.pdf74.25 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons