Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9592
Title: İşletmeleri amaçlarına ulaştırmada iş süreçleri sisteminin oluşturulması ve bir geliştirme önerisi
Other Titles: Establishing a system of business processes for achieving purposes of business and a develepment proposal
Authors: Efil, İsmail
Atalar, Mehmet Emin
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimleri Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
Keywords: Sistem
İşletme yönetim sistemi
İş süreçleri
Süreç yönetimi
Sistem yaklaşımı
System
Business process
Process management
Systems approach
Business management system
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Atalar, M. E. (2006). İşletmeleri amaçlarına ulaştırmada iş süreçleri sisteminin oluşturulması ve bir geliştirme önerisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bireyler amaçlarına ulaşabilmek için bazen sadece kendi gayretleri ile,dönüşüm unsurlarını kullanarak, girdileri bir değer katmak suretiyle çıktılaradönüştürebildiği gibi çoğu zamanda bu amaçlarına ulaşabilmek için başka bireylerlebirlikte hareket etmeye muhtaçtırlar. şletme amaçlarına bireylerin birbiriyle bağlantısıve etkileşimi olmayan, düzensiz ve dağınık faaliyetlerle kısacası ?şans eseri? ulaşabilirmi? Cevabımız hayır ise, düzenli yaklaşımı sağlayarak çıkar sahiplerinin amaçlarınısürekli gerçekleştirecek bir yapıya ihtiyacımız vardır. Bir işletmenin amacınaulaşacağından emin olmamız için ihtiyaç duyduğumuz şey ? şletme YönetimSistemi?dir.Tezin birinci bölümünde sistem yaklaşımı ve işletme sistemi tanımlanaraksistem analizi temelleri ve örnekleri ile birlikte ele alınmıştır.Süreç, kaynakların yardımıyla, girdileri bir değer katarak çıktılara dönüştürenfaaliyetler takımıdır. Tezin ikinci bölümünde süreç yönetimi ve süreçleriniyileştirilmesinin organizasyonu üzerinde durularak süreç yaklaşımı verilmeyeçalışılmıştır. şle ilgili bir amaca ulaşmak için yerine getirilen sıralı faaliyetler takımıolan iş süreçlerine de değinilmiştir. Yine bu bölümde işletme sistemini oluşturanişletme iş süreçleri ve jenerik iş süreçleri tanımlanarak örneklerle açıklanmıştır.Üçüncü bölümde ise işletmeyi oluşturan jenerik iş süreçlerinin neler olduğutanımlanmış, işletmelerin ihtiyaç duyduğu etkin yönetimin sistematiğinin ortayakonmasına gayret gösterilmiş, işletme yönetim sistemi modellenmiş ve unsurları ilebirlikte bir teknik spesifikasyon önerisi haline getirilmiştir. Ayrıca işletmelerin tümsüreçlerini kapsayan bir yönetim sistemine ihtiyacı olup olmadığının tespiti ile birliktebugüne kadar uygulayageldikleri fonksiyonel yönetim sistemlerinden elde ettiklerifaydaların ve karşılaşılan güçlüklerin belirlenmesi amacıyla anket düzenlenmiştir.Tezdeki işletme yönetim sistemi teknik spesifikasyonunun bir standard halinedönüşmesi ve işletmelerin yönetim sisteminin oluşturulmasına katkıda bulunmasıumulmaktadır.
People sometimes transform inputs into outputs of added value using resourcesby their own efforts. However they at most times need to cooperate to each other. Canorganizations reach their purposes by unrelated and non-interacting, random actions i.e. by chance. If no, a coherent systematic structure is needed to achieve the purposesof interested parties. This structure for achieving the organizational purposes is their "Business Management System". At first chapter the system approach and the organization system is definedand the fundemantals of system analysis are discussed with an example.The process is a set of actions that transforms inputs into outputs of addedvalue. At chapter two, the process management and organization of processimprovement is structured. Business process is a set of actions to achieve definedbusiness purposes. At this chapter also, the business processes and generic business processes that form organization system are defined. At chapter three, the processes that structure our business management systemare discussed. The business management system is modelled by giving technicalspecification, a standard proposal for the management system of organizations. A sample survey is also made to assess the need for such formal business managementsystem and the benefits gained from the existing functional management systemstandards.I tried to make a contribution to the management system of the organizations, and expect it to be regarded as a management system standard of enterprises.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9592
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
186413.pdf1.26 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons