Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9580
Title: İlköğretim okullarındaki yabancı dil (İngilizce) öğretmenlerinin öğretim yöntem ve tekniklerini kullanma konusundaki yeterlilikleri
Other Titles: Primary schools English teachers' proficiency of using teaching methods and techniques
Authors: Yüksel, Sedat
Uygun, M. Çağla
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı.
Keywords: İlköğretim
Yabancı dil
İngilizce
Öğretmen
Öğretim yöntem
Teknik kullanma
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uygun, M. Ç. (2004). İlköğretim okullarındaki yabancı dil (İngilizce) öğretmenlerinin öğretim yöntem ve tekniklerini kullanma konusundaki yeterlilikleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Araştırmada, ilköğretim okullarındaki yabancı dil (ingilizce) öğretmenlerinin öğretim yöntem ve tekniklerini kullanma konusundaki yeterliliklerinin tespit edilmesi amaçlanmış, bu amaca ulaşmak üzere İngilizce öğretmenlerinin kullandıkları etkinlikler tespit edilmiştir. Araştırmanın evrenini, Bursa şehir merkezindeki 94 ilköğretim okulunda görev yapan 250 İngilizce öğretmem oluşturmaktadır. Araştırmada evrenin tamamına ulaşıldığı için örnekleri alınmamıştır. Bu araştırma kapsamında, İngilizce öğretmenleri için araştırmacı tarafından geliştirilen anket formu kullanılmıştır. İngilizce öğretmenlerinin kullandıkları öğretim etkinliklerinin kıdem dereceleri ve mezun oldukları fakülte türlerine göre incelenmesinde, Kruskal Wallis, cinsiyetlerine göre incelenmesinde Mann- Whitney U testleri kullanılmıştır. Öğretmenlerin görüşlerinin kıdem ve mezun oldukları fakültelere göre farklılık göstermesi durumunda, farklılığın hangi gruptan kaynaklandığım belirlemek için de Mann- Whitney U testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; 1. İlköğretim okullarında görev yapan İngilizce öğretmenleri arasında mezun oldukları fakültelere, kıdem derecelerine ve cinsiyetlerine göre öğretim etkinliklerini kullanma sıklıkları bakımından farklılıklar bulunmuştur. 2. Eğitim Fakültelerinden mezun olan İngilizce öğretmenlerinin, Fen Edebiyat ve diğer fakültelerden mezun olan İngilizce öğretmenlerine göre daha çeşitli öğretim etkinliklerini kullandıkları ve bunları daha etkili bir biçimde kullandıkları ortaya çıkmıştır. 3. Bayan İngilizce öğretmenlerinin, erkek İngilizce öğretmenlerine göre daha çok öğretim etkinliğine yer verdiği tespit edilmiştir. 4. Kıdem dereceleri (1-10) yıl arasında olan İngilizce öğretmenlerinin, daha tecrübeli İngilizce öğretmenlerine göre daha çeşitli öğretim etkinlikleri kullandıkları ortaya çıkmıştır. Araştırma sonucunda ortaya çıkan sonuçlara dayalı olarak araştırmacı tarafından ortaya konulan önerilere yer verilmektedir.
This study evaluates sufficiency of using methods and techniques of English teachers who work in primary schools. In order to attain this goal, activities which are used by English teachers, are determined. The universal of the study includes 250 English teachers who work in 94 primary schools in the center of Bursa. Since the whole universe is reached, then sampling is not used. The material used for English teachers was survey questionnarie. English teachers views are tested using Kruskal Wallis test according to their graduations and seniority degrees. Their views are tested using Mann- Whitney U test according to their sex. And also in order to measure the difference of the views of teachers according to their graduations and seniority degrees, Mann- Whitney U test is used again. The conclusion of the study are as follows: 1. There are some differences among teachers related to their graduations, sex and seniority degrees about using teaching techniques. 2. Teachers who are graduated from Education Faculties are the most frequent users of teaching techniques of all. 3. It's determined that female teachers have practised more teaching techniques than male teachers. 4. It's found that teachers whose seniority degrees are between 1-10 years have spent more time and given more importance on teaching techniques than teachers whose seniority degrees are more than them. This study offers also suggestions to overcome the problems stated.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9580
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
147990.pdf
  Until 2099-12-31
8.68 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons