Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9571
Title: Müteselsil sorumluluk ve vergi hukukundaki yeri
Other Titles: Joint liability and its position in tax law
Authors: Şenyüz, Doğan
Kaplan, Recep
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.
Keywords: Sorumluluk
Müteselsil sorumluluk
Vergi
Vergi hukuku
Liability
Joint liability
Tax
Tax law
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kaplan, R. (2005). Müteselsil sorumluluk ve vergi hukukundaki yeri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Sorumluluk kavramı toplumsal yaşamın ve toplumsal yaşamı düzenleyen kurallardan oluşan hukuk sistemlerinin vazgeçilmez bir öğesidir. Kamu hukukunun bir dalı olan vergi hukukunda da sorumluluk müessesine önemli bir yer verilmiştir. Çünkü müteselsil sorumluluk müessesesi vergi alacağının güvence altına alınmasını sağlamakta ve verginin tahsilini kolaylaştırmaktadır. Ancak gerek yasalardan kaynaklanan eksiklikler gerekse vergi idaresinin takdir yetkisini aşan uygulamaları, müteselsil sorumluluk müessesinin uygulanmasında bazı güçlüklerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Yasal boşlukların vergi idaresi tarafından basit idari düzenlemelerle doldurulması vergilerin kanuniliği ilkesi ile bağdaşmamaktadır. Mevzuattaki boşluklar aynı zamanda vergisel uyuşmazlıklar ortaya çıkarmakta ve yargı organlarının iş yükünü arttırmaktadır. Vergi en önemli kamu geliri olduğu için, müteselsil sorumluluk müessesinin vergi alacağının tahsili açısından vazgeçilmez bir müessese olduğu açıktır. Ancak uygulamada oluşan sorunların giderilebilmesi için, uygun yasal zemin oluşturulmalı; vergi idaresi de yasaların çizdiği sınırlar içinde kalmalıdır. Anayasamıza göre; herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere,mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Ancak bununla birlikte yine anayasamıza göre; vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.
Liability is an indispensable element of social life and regulatory norms of legalsystems. Liability and joint liability conceptions have an important place in tax law,which is a branch of public law. Joint liability guarantees and facilitates collectingtaxes. But both legal deficiencies and maladministrations in the area of taxation causessome difficulties in the implementation of joint liability. Fulfilling the legal gaps byadministrative measures is not compatible with the principle of legality of taxes. Legaldeficiencies also causes tax disagreements and extra burdens for the judiciary. For thetax is the most important public revenue, it is obvious that joint liability has a vitalimportance for collecting taxes. At the implementation level legal measures should betaken effectively to solve practical problems and also the tax administration shouldobey the law strictly. According to our constitution; everyone is under obligation topay taxes according to his financial resources, in order to meet public expenditure. Buthowever according to our constitution again; taxes, fees, duties, and other suchfinancial impositions shall be imposed, amended, or revoked by law.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9571
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
188666.pdf1.69 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons