Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9549
Title: Subakromiyal sıkışma sendromu olan hastalarda omuz ultrasonografi bulguları ile fonksiyonel durumunun karşılaştırılması
Other Titles: Ultrasonographic findings and their correlation with functional status in patients with subacromial impingement syndrome
Authors: Alp, Alev
Coşgun, Şeyma
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Subakromiyal sıkışma sendromu
Ultrasonografi
Fonksiyonel durum
Ağrı
Subacromial impingement syndrome
Ultrasonography
Functional status
Pain
Issue Date: 2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Coşgun, Ş. (2016). Subakromiyal sıkışma sendromu olan hastalarda omuz ultrasonografi bulguları ile fonksiyonel durumunun karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmanın amacı subakromiyal sıkışma sendromu olan hastalar ile sağlıklı kontrollerin omuz ultrasonografi bulgularının karşılaştırılması ve subakromiyal sıkışma sendromu olgularında ultrasonografi bulguları ile ağrı ve fonksiyonel durum arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışmaya; anamnez ve fizik muayene ile subakromiyal sıkışma sendromu tanısı konulan 40 hasta ve omuz ağrısı şikayeti olmayan 25 sağlıklı kadın gönüllü alındı. Ultrasonografi ile biseps uzun başı tendonu etrafında sıvı artışı, akromiyoklavikular eklem dejenerasyonu ve subakromiyal subdeltoid bursit olup olmadığı incelendi; akromiyohumeral mesafe ve supraspinatus kas kalınlık ölçümleri yapıldı. Subakromiyal sıkışma sendromu olgularında ağrı şiddeti Vizüel Analog Skala (VAS), omuz ağrılarının günlük yaşam aktivitelerine etkisi Kol, Omuz, El Sorunları Anketi [The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH)] ile değerlendirildi. Subakromiyal sıkışma sendromu ve kontrol grubunun ultrasonografi bulgularının karşılaştırılmasında sadece biseps tenosinoviti varlığı açısından anlamlı farklılık saptandı. SSS olgularında ultrasonografi ile elde edilen veriler ile ağrı ve fonksiyonel durum arasında ilişki bulunmadı. Asemptomatik bireylerde de patolojik bulguların görülebilmesi ve ultrasonografi verileri ile hasta şikayetleri arasında ilişki saptanmaması sebebiyle, ultrasonografi bulgularının değil hasta semptomlarının tedavi edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.
Ultrasonographic Findings and Their Correlation with Functional Status in Patients with Subacromial Impingement Syndrome The aim of the present study is to compare the ultrasonographic findings in patients with subacromial impingement syndrome with control healthy patients and evaluate the relation between sonographic findings and pain-functional status. 40 patiens with a diagnosis of subacromial impingement syndrome based on patient history and physical examination, and 25 control patients with no complain of shoulder pain were included in the study. Ultrasonography was performed to evaluate the presence of biceps tendon sheath effusion, acromioclavicular joint degeneration and subacromialsubdeltoid bursitis. In addition, acromiohumeral distance and supraspinatus muscle thickness were measured. In patients with subacromial impingement syndrome, pain and effect of shoulder pain on daily living were evaluated with Visual Analog Scale (VAS) and The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH), respectively. Biceps tenosynovitis was the only sonographic feature with a statistically significant difference between subacromial impingement syndrome patients and control patients. No correlation was found between the sonographic findings in subacromial impingement syndrome with pain and functional status. Since asymptomatic patients may have pathological findings and no correlation between ultrasonographic features and patient symptoms were found, patients symptoms rather than the sonographic findings should be the initial target of therapy.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9549
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
453936.pdf1.3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons