Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9544
Title: Örgütlerde işgörenlerin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetine ilişkin algılarının örgütsel bağlılıkları üzerine etkisi: bursa ili tekstil işletmelerinde bir araştırma
Other Titles: The effects of employees’ perceptions about corporate social responsibility activities on organizational commitments of employees: A research on textile organizations in Bursa
Authors: Eryılmaz, Mehmet
Arslanboğa, Aslı
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
Keywords: Kurumsal sosyal sorumluluk
Örgütsel bağlılık
Corporate social responsibility
Organizational commitment
Issue Date: 19-Jul-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Arslanboğa, A. (2016). Örgütlerde işgörenlerin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetine ilişkin algılarının örgütsel bağlılıkları üzerine etkisi: bursa ili tekstil işletmelerinde bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Kurumsal sosyal sorumluluk, kurumların gönüllü olarak topluma ve çevrelerine yaptığı faydalı çalışmalardır. Örgütsel bağlılık, çalışan amaç ve hedefleri ile kurum amaç ve hedeflerinin uyumlu olması ve çalışanın şirkete sadakati olarak değerlendirilmektedir. Bu araştırma; çalışanların işletmelerinin KSS faaliyetlerine ilişkin algılamaları ile örgütlerine olan bağlılıkları arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Amaç doğrultusunda hazırlanan anket, Bursa’da faaliyet gösteren beş tekstil işletmesinin beyaz ve mavi yakalı çalışanlarına uygulanmıştır. Anket sonuçları bilgisayar ortamında SPSS 13.0 istatiksel programında analiz edilmiştir. Anket sorularının güvenilirliğinin belirlenmesinde Cronbach’s Alpha katsayısından; çalışanların örgütsel bağlılık düzeylerinin ve KSS algılamalarının belirlenmesinde minimum, maksimum, aritmetik ortalama, standart sapma istatistiklerinden; çalışanların KSS algılamaları ve örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesinde regresyon analizinden faydalanılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda; KSS faaliyetleri ile işgörenlerin örgütsel bağlılıkları arasında ilişki tespit edilmiştir ve çalışanların KSS algılamaları yükseldikçe örgütlerine olan bağlılıklarının arttığı sonucuna varılmıştır.
Corporate Social Responsibility (CSR), is profitable implementations which are made by organizations as voluntary to society and their environment. Organizational commitment is compatibility between organization’s goals and objectives and employee’s goals and objectives and also loyalty of employee to organization.This research to define the relationship between empolyees’ comprehension of CSR and the commitment to their organizations. The questionnaire prepared for this aim is applied to white and blue collar employees of a company located in Bursa. The results of the questionnaire is analysed through SPSS 13.0 statistic programme. The reliability of the questions which are stated in the questionnaire is determined by using Cronbach’s Alpha coefficient, minimum, maximum, arithmatic average, standard deviation statics are used to define organizational commitment level and the CSR comprehension of the employees. Regresyon analysis is used to define the relationship between the comprehension of CSR and the organizational commitment level. According to conclusion of the study, a relationship between CSR activities and organizational commitment is determined. It is also observed that as the comprehension of CSR develops, the organizational commitment of the employees develops as well.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9544
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
451143.pdf2.42 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons