Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/954
Title: Buğdayın üç gelişme döneminde farklı albit dozu uygulamalarının verim ve verim öğelerine etkisinin belirlenmesi
Other Titles: The determination of the effect of different albit doses on yield and yield components on three growth period ofwheat
Authors: Doğan, Ramazan
İnan, Büşra
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
Keywords: Ekmeklik Buğday
Albit dozu
Uygulama dönemleri
Verim ve verim özellikleri
Bread wheat
Application stage
Yield and yield characters
Albit dose
Issue Date: 18-Dec-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: İnan B. (2018) Buğdayın üç gelişme döneminde farklı albit dozu uygulamalarının verim ve verim öğelerine etkisinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Araştırma, Bursa ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayın (Triticum aestivum L.) üç gelişme döneminde farklı Albit dozu uygulamalarının verim ve verim öğeleri üzerine etkilerini incelemek amacıyla 2016-2017 vejetasyon döneminde Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Deneme Alanlarında yürütülmüştür. Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre üç tekrarlamalı olarak yürütülen denemede kontrol ve üç farklı Albit dozu (0, 4, 8 ve 12 cc/da) ele alınmış olup ekmeklik buğdayın üç farklı gelişme döneminde (kardeşlenme, sapa kalkma, başaklanma) uygulanmıştır. Denemede Pehlivan ekmeklik buğday çeşidi bitki materyali olarak kullanılmıştır. Araştırmada; bitki boyu, başak boyu, başak sayısı/ m2, başakçık sayısı/başak, tane sayısı/başak, tane ağırlığı/başak, bin tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı, tane verimi, ham protein oranı ve glüten oranı gibi özellikler incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; en uzun bitki boyu (88,54 cm) 4 cc/da, en uzun başak boyu 0 cc/da (8,53 cm), en yüksek başakçık sayısı (18,94 adet) 8 cc/da, en yüksek başakta tane sayısı (37,43 adet) 12cc/da, en yüksek başakta tane ağırlığı (1,97 g) 12 cc/da, en yüksek bin tane ağırlığı (50,69 g) 12 cc/da, en yüksek hektolitre ağırlığı 8 cc/da ve kardeşlenme dönemi x 8 cc/da (78,20 kg ve 78,87 kg), en fazla m2'de başak sayısı (602,52 adet) 4 cc/da, en yüksek tane verimi 4 cc/da (522,03 kg/da) ve kardeşlenme x 8 cc/da (630,33 kg/da), en fazla protein oranı 4 cc/da albit dozu uygulamalarından (%12,34) ve en yüksek gluten oranı ise 4 cc/da albit dozundan (%38,10) elde edilmiştir.Sonuç olarak tek yıllık verilere göre; buğdayda yüksek verim ve kalite açısından 4 cc/da albit dozu ve kardeşlenme dönemi Bursa ve benzer ekolojik koşullar için maliyet analizi sonuçları da dahil edilerek önerilebilir. Ancak kesin bir öneride bulunabilmemiz için araştırmanın en azından bir ve birkaç yıl daha yapılması uygun olacaktır.
This research was conducted to investigate the effects of different albit doses on the yield and yield characteristics during three different development periods of common wheat (Triticum aestivum L.) at the Agricultural Application and Research Center of Agriculture Faculty, Bursa Uludag University under Bursa ecological conditions in 2016-2017 vegetation period. Contrl and three albit dose (0, 4, 8 and 12 cc/da) was applied during different development periods of common wheat in the experiment with three replications using Randomized Complete Block Design. Pehlivan wheat variety was used as a plant material in this research. In the research, some characters such as plant height, spike length, number of spikelet/spike, the number of kernels/spike, grain weight /spike, thousand kernel weight, test weight, number of spikes/m2, grain yield, crude protein and gluten ratio were investigated. According to the results the highest plant heights (88,54 cm) were obtained from 4 cc/da, the highest spike length value (8,53 cm) from 0 cc/da, the highest number of spikelet/spike (18,94) from 8 cc/da, the highest the number of kernels /spike (37,43) from 12 cc/da, the highest grain weight/ spike (1,97 g) from 12 cc/da, the highest thousand kernel weight (50,69 g) from 12 cc/da, the highest test weight (78,20 kg and 78,87 kg) form 8 cc/da and 8 cc/da x tillering stage application, the highest number of spikes/m2 (602,52) from 4 cc/da, the highest grain yield (522,03 kg/da and 630,33 kg/da kg/da) from 4 cc/da and 8 cc/da x tillering application, the highest crude protein ratio (%12,34) from 4 cc/da albit application and the highest gluen ratio from 4cc/da albit doses application (%38,10).As a result, 4 cc/da albit dose application of tillering stage can be recommended in Bursa and similar ecological conditions, in order to obtain the highest yield and quality. However, at least one more year of research will be appropriate so that we can make a precise proposal.
URI: http://hdl.handle.net/11452/954
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
540747.pdf1.97 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons