Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9538
Title: Uluabat Gölü'nün hidrodinamik modellemesi
Other Titles: Hydrodynamic modelling of Lake Uluabat
Authors: Karaer, Feza
Sarmaşık, Seher Sonay
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Uluabat Gölü
Batimetri
Pürüzlülük
Hidrodinamik modelleme
Lake Uluabat
Bathymetry
Roughness
Hydrodynamic modelling
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sarmaşık, S. S. (2012). Uluabat Gölü'nün hidrodinamik modellemesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Çalışma kapsamında, Delft3-D modelinde kullanılacak hidrodinamik ve meteorolojik parametreler belirlenmiş, mevcut hidrodinamik veriler DSİ ve EİEİ'den temin edilirken, meteorolojik veriler DMİ'den alınmıştır. Gölü besleyen ve gölün boşalımını sağlayan akarsular ve gölde belirlenen örnekleme noktalarında farklı analizler yapılmıştır. Gölün mevcut batimetrik haritasının güncellenmesi amacıyla arazi ölçümlerine çıkılmış, DSİ tarafından 1995 yılında hazırlanan batimetri haritası ile güncel ölçümler kıyaslanarak gölün alan-hacim değerlerindeki değişim belirlenmiştir. Mayıs 2008 Mayıs 2009 tarihleri arasındaki örnekleme periyodu sonunda model çalışmaları dört dönemde incelenmiş, dönemler için hassasiyet analizi uygulanarak taban pürüzlülüğünün göldeki hidrodinamik koşullar üzerindeki etkisi incelenmiştir.Yapılan duyarlılık analizi sonucunda gölün taban pürüzlülüğünün vejetasyona göre göl suyunun derinliğinde bir değişime neden olmadığı, ancak akım hızı etkilediği gözlenmiştir. Çalışmada rüzgarın göl yüzeyinde oluşturduğu akıntılar ve gölde neden olduğu çevrimler görülmüştür. Bu durumun gölde tam karışım sağladığı ve sediment tabakasını süspanse hale getirerek göldeki bulanıklığa neden olduğu sonucuna varılmıştır.
The hydrodynamic and the meteorological parameters going to be used in Delft3D model are determined, available meteorological data was provided by DSI and EİEİ whereas DMI delivered the meteorological data. Analysis was conducted in sampling points within the lake and streams feeding and discharging the lake. In order to update the existing bathymetry map, field study was conducted and the changing in the area and volume values of the lake was determined with the comparison of existing bathymetry map prepared by DSİ in 1995 and current measurements. At the end of the sampling period between May 2008 and May 2009 model studies were examined within four periods, the hydrodynamic conditions in the lake was investigated by applying the sensitivity analysis on the effect of roughness in these periods.As a result of the sensitivity analysis according to vegetation on the lake roughness change is not caused by changes in the depth of the lake water, but the flow rate was affected. In addition circulations and currents caused by the effect of the wind on the lake surface were observed. Further this situation, provide complete mixture for the lake and cause the turbidity in lake by resuspension of sediment layer.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9538
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307005.pdf12.27 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons