Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9536
Title: Dondurma fabrikası arıtma çamurunun mısır bitkisi gelişimi üzerine etkileri
Other Titles: Effect of the ice cream factory sewage sludge upon corn plant growth
Authors: Katkat, A. Vahap
Bıyıklı, Mustafa
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı.
Keywords: Arıtma çamuru
Tarımsal kullanım
Toprak özellikleri
Mısır
Sewage sludge
Agricultural use
Soil properties
Corn plant
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bıyıklı, M. (2011). Dondurma fabrikası arıtma çamurunun mısır bitkisi gelişimi üzerine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada; Natura Gıda Sanayi A.Ş. Arıtma Tesisi arıtma çamurunun tarımsal kullanım olanağı araştırılmıştır. Bu amaçla arıtma çamuru örneğinde pH, EC, organik madde, C:N oranı ve besin elementi ve kimi ağır metal analizleri yapılmıştır. Çalışma kapsamında tarla koşullarında yürütülen çalışmada arıtma çamuru artan düzeylerde (0-3-6-9 ton da-1) mısır bitkisi ekiminden önce toprağa karıştırılmıştır. Bir aylık inkübasyon süresi sonunda bitki ekimi yapılmıştır. Gelişim periyodu süresince 3 örnekleme yapılmış ve bitki hasat edilmiştir. Hasat sonrasında tekrar toprak örnekleri alınarak arıtma çamurunun ekim öncesi ve hasat sonrasında toprak özellikleri üzerinde meydana getirdiği değişimler ile mısır bitkisinin gelişim ve mineral madde içeriği üzerine etkisi belirlenmiştir.Çalışmada kullanılan arıtma çamurunun çinko içeriği yönünden yönetmelikte belirtilen sınır değeri aştığı belirlenmiştir. Toprağa artan miktarlarda uygulanan arıtma çamuru bitkinin besin elementi içeriğini arttırmış ve bitki gelişimini olumlu yönde etkilemiştir. Arıtma çamuru ekim öncesi ve hasat sonrasında toprağın pH'sını düşürmüş, EC'yi arttırmıştır. Arıtma çamuru uygulaması ile birlikte toprağın başta organik madde içeriği olmak üzere, toplam N, NH4+, NO3-, alınabilir P, K, Ca, Mg, Na ve mikroelement (Fe, Cu, Mn, Zn ve B) ve kimi ağır metal (Cd, Cr, Ni, Pb) içeriklerini arttırmıştır. Toplam N, NH4+, NO3-, Na, Ca, Mg, Cu ve Zn gibi bazı besin elementlerinin topraktaki artışları istatistiksel olarak önemli görülürken P, K, Fe, Mn, Cd, Cr, Ni ve Pb gibi bazı elementlerin topraktaki artışları istatistiksel olarak önemli görülmemiştir.
In this study; agricultural useage of Natura Food Industry Co., Ltd. treatment Plants sewage sludge was researched. For this purpose, the case of sludge pH, EC, organic matter, C: N ratio and nutrient and some heavy metal analysis have done. Within the scope of work; study carried out in field conditions, before sowing the maize, increasing levels of sewage sludge (0-3-6-9 ton da-1) were mixed with the soil. Plants were sown at the end of the one months incubation period. 3 Sampling was made during that period of development and cropharvest. Soil samples were taken again after the harvest. Changes in soil properties caused by sewage sludge before planting and after harvest and effect on corn plant growth and mineral content were determined.Zinc content of sewage sludge used in this study were identified in terms of the value exceeds the limit specified in the regulations. Increasing amounts of sewage sludge applied to soil increased the plant's nutrient content and positive effects on plant growth. Sewage sludge reduced the pH and increased the EC of the soil before planting and after harvest. Together with the application of sewage sludge, mainly to organic matter content, total N, NH4+, NO3- available P, K, Ca, Mg, Na and microelements (Fe, Cu, Mn, Zn, and B) and some heavy metals (Cd, Cr, Ni, Pb) content of the soil increased. Although some nutrient such as N, NH4+, NO3- Na, Ca, Mg, Cu and Zn in soil increased were statistically significant, some elements such as P, K, Fe, Mn, Cd, Cr, Ni and Pb weren?t increased statistically significant in soil.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9536
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307003.pdf1.89 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons