Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9534
Title: Firmalarda organizasyonel ağ analizi ve bir uygulama
Other Titles: Organizational network analysis in firms and an application
Authors: Gürsakal, Necmi
Tüzüntürk, Selim
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Ekonometri Anabilim Dalı/İstatistik Bilim Dalı.
Keywords: Olasılık dağılımı
Kuvvet-yasası olasılık dağılımı
Organizasyonel ağ analizi
Performans
Sosyal sermaye
İkili lojistik regresyon modeli
Probability distribution
Power-law probability distribution
Organizational network analysis
Performance
Social capital
Binary logistic regression model
Issue Date: 23-Dec-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tüzüntürk, S. (2011). Firmalarda organizasyonel ağ analizi ve bir uygulama. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu tezin asıl amacı, Bursa'da 1987'de kurulmuş olan orta büyüklükteki bir tekstil firması içindeki sosyal ağların analiz edilmesidir. Bu amaçla, üç aşamalı bir çalışma yürütülmüştür. Birinci kısımda, ağların derece dağılımlarının bir kuvvet yasası dağılımına uyup uymadığının test edilmesi amacıyla, tekstil firmasının ağ topolojileri Maksimum Olabilirlik Tahmin Yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuçlar, bütün firmanın, üç üretim bölümünün ve idari birimin kuvvet yasası olasılık dağılımına uyduğunu göstermektedir. Çalışmanın ikinci kısmında, tekstil firmasındaki ağlar Organizasyonel Ağ Analizi Yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuçlara göre, üretim bölümlerinin (boyama, dokuma ve konfeksiyon) yöneticileri problem çözme ve iş ile ilgili bilgi dağılımı anlamında idari birim ve üst yönetimle doğrudan iletişime sahip değildir. Bunun yanında, bölümler içinde, bazı çalışanlar arasında doğrudan bağlantı eksikliği de vardır. Bu yapısal problemlerin çözümünde yöneticilere bu bölümler ve birimler arasında doğrudan bağlantı ve bilgi paylaşımının sağlanması için üç üretim bölümünün ve idari birimlerin birbirine yeteri kadar yakın yeniden konumlandırılması önerilmiştir. Üst yönetim yakın zamanda bütün birimleri boyahane bölümü yanına taşımayı planladıklarını beyan etmiştir. Üçüncü kısımda, çalışanların bireysel performans dereceleri ve onların sosyal sermayeleri arasındaki ilişki analiz edilmiş ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. İkili lojistik regresyon modelinin analizinde -eğitim düzeyi, yaş, hizmet süresi ve iş derecesi gibi- ikincil açıklayıcı değişkenler de kullanılmıştır. Çalışanların performans dereceleri ve bütün ikincil açıklayıcı değişkenler arasındaki ilişkiler (eğitim düzeyi, hizmet süresi ve iş derecesi) -yaş hariç- istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.
The main aim of this thesis was to analyze social networks within a medium size textile firm established in 1987 in Bursa. With this purpose, a three-phase study was conducted. In the first part, the network topologies of the textile firm have been analyzed by using Maximum Likelihood Estimation Method with the purpose of testing whether or not the degree distributions of networks followed a power law probability distribution. The results showed that the degree distribution of the whole firm, three production departments and administrative unit follows a power law probability distribution. In the second part of the study, the networks in the textile firm have been analyzed by using Organizational Network Analysis Methods. According to the results, the managers of production departments (dyeing, weaving and ready-made) dont have direct communication with administrative unit and top management as a means of problem solving and distribution of work-related information. Besides that, there was also a lack of direct connection among some workers within the departments. The suggestion given to the managers for solving those structural problems was relocating the three production departments and the administrative units close enough to each other so that direct communication and information sharing among those departments and the units are possible. The top management has declared that they have planned to move all units to a building near by the dyeing department soon. In the third part, the relationship between workers individual performance ratings and their social capitals has been analyzed, and a statistically significant relationship has been found. The secondary explanatory variables -such as education level, age, length of service and job grade- were also used in the analysis of binary logistic regression model. It was found that the relationships between workers? performance ratings and all secondary explanatory variables (education level, length of service and job grade)-except age- were statistically significant.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9534
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
306607.pdf10.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons