Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9520
Title: İngilizce gramer öğretiminde bilgisayar destekli öğretim yönteminin öğrenci başarısına olan etkisi
Other Titles: The effect of computer assisted language learning method on the student achievement in teaching English grammar
Authors: Dirik, M. Zahit
Yarar, Gökhan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı.
Keywords: Eğitim ve öğretim
Education and training
Gramer
Grammar
İngilizce
English
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yarar, G. (2005). İngilizce gramer öğretiminde bilgisayar destekli öğretim yönteminin öğrenci başarısına olan etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bilişim alanındaki gelişmelere paralel olarak eğitim-öğretim alanında da farklı birçok çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Özellikle bilgisayar teknolojisindeki hızlı gelişmeler eğitim sistemine Bilgisayar Destekli Öğretim yaklaşımım kazandırmıştır. En az bir yabancı dili iyi bilmenin zorunlu hale geldiği günümüzde ise İngilizce öğretiminde çağdaş bir yaklaşım olan Bilgisayar Destekli Öğretim’in kullanılması gerekmektedir. Bu araştırma, İngilizce gramer öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretim yönteminin öğrenci başarısına olan etkisini araştırmayı amaçlamaktadır. Araştırma 2004-2005 öğretim yılının birinci yarıyılında Hürriyet Başöğretmen İlköğretim Okulu 8-A ve 8-B sınıflarında eğitim ve öğrenimlerine devam toplam 58 öğrenciyle beraber yürütülmüştür. Araştırmanın uygulama safhasında English Plus (New generation) Türkçe destekli İngilizce eğitim yazılımı kullanılmıştır. Araştırma için gerekli verileri elde etmek amacıyla uzman görüşüne başvurularak Present Perfect Tense konusunda 40 soruluk bir ölçme aracı hazırlanmıştır. Hazırlanan bu ölçme aracı deney ve kontrol gruplarına ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Verilerin analizi sırasında eşleştirilmiş (paired) t testi, Shapiro-Wilk testi ve Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Yapılan istatistiksel uygulamalar neticesinde, İngilizce’nin gramer yapıların öğretmede BDÖ yönteminin etkili olduğu belirlenmiştir. Ancak cinsiyet değişken açısından yapılan değerlendirmelerde ise bir farklılık bulunamamıştır. Araştırma sonucunda, ortaya çıkan bulgulara bağı olarak araştırmacı tarafından ortaya konulan önerilere yer verilmektedir.
Along with the developments in information technology, various studies have been conducted in the field of education. Especially, rapid developments in Computer technology has contributed to the formation of Computer Assisted Language Learning (CALL) in the educational system. Parallel to the growing interest in acquiring Computer Assisted Language Learning (CALL), as a contemporary approach, has gained a vital role in English Language Teaching (ELT). The objective of this study is to search the effect of Computer Assisted Language Learning (CALL) on the students’ achievement in learning English grammar. The study was conducted during the 2004-2005 academic year with the participation of 58 students from Hürriyet Başöğretmen Primary School. During the practice phase of this study English Plus (New Generation) course software was used. Tn order to gather the necessary data for the study, a multiple choice test was prepared after Consulting some specialists. This test was then applied to the experimental group and the control group as a pretest and posttest. For the statistical analysis of the data, paired t-test, Shapiro-Wilk and Whitney-U were used. Tn the light of these data, it is stated that in teaching English grammar Computer Assisted Language Learning (CALL) is effective. However, in terms of variability in gender, there is no difference between these groups. In the conclusion of the study, suggestions were made according to the findings of the research.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9520
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
160859.pdf
  Until 2099-12-31
9.24 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons