Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9493
Title: Total parenteral nütrisyon alan çocuklarda, üç farklı lipid emülsiyonunun klinik, biyokimyasal ve immunolojik etkilerinin karşılaştırılması
Other Titles: The comparison of the clinical, biochemical and immunological effects of three lipid emulsions in children receiving total parenteral nutrition
Authors: Özkan, Tanju Başarır
Çakır, Salih Çağrı
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: İntravenöz lipid emülsiyonları
Omega-3 yağ asidi
Parenteral nütrisyon
Zeytin yağı
Soya yağı
Intravenous lipid emulsions
Soybean oil
Parenteral nutrition
Omega-3 fatty acid
Olive oil
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çakır, S. Ç. (2005). Total parenteral nütrisyon alan çocuklarda, üç farklı lipid emülsiyonunun klinik, biyokimyasal ve immunolojik etkilerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Amaç: Bu çalışmanın amacı, total parenteral nütrisyon uygulanan çocuklarda, zeytin yağı, soya yağı ve omega-3 yağ asidinin, klinik, biyokimyasal ve immunolojik etkilerini karşılaştırmaktır. Gereç ve yöntemler: Çalışmaya 30 çocuk alındı. Her grupta 10 çocuk olacak şekilde, randomize olarak 3 gruba ayrıldı. A grubu zeytin yağı esaslı lipid emülsiyonu, B grubu soya yağı esaslı lipid emülsiyonu, C grubu soya yağı esaslı lipid emülsiyonu ve omega-3 yag asidi solüsyonu aldı. Başlangıç ve 7. günde değerlendirmeler yapıldı. Bulgular: Çalışmaya alınan tüm hastaların 17'si erkek (%56,7), 13'ü kız (%43,3) ve yas ortalamaları 36,31±8,3 ay (yas aralıgı 2-144 ay) idi. Hastaların 24'ü (%80) sepsis, 3'ü (%10) koma, 3'ü (%10) malabsorbsiyon sendromu tanısıyla izleniyordu. Klinik açıdan, üç grupta istatistiksel olarak anlamlı ağırlık artısı saptanırken orta kol çevresinde değişim olmadı. Üç grupta da prealbumin seviyesi istatistiksel olarak anlamlı düzeyde arttı. A grubunda, total kolesterol ve trigliserid düzeyleri, B grubunda ise trigliserid düzeyi istatistiksel olarak anlamlı artış gösterdi. C grubunda ise kan lipid seviyelerinde anlamlı değişim saptanmadı. Hemogram, karaciğer fonksiyon testleri, sitokin seviyeleri, lenfosit alt grup dağılımı, immunglobulin düzeyleri ve total antioksidan kapasitesi ölçümlerinde etkilenme olmadı. Sonuç: Sonuç olarak yoğun bakım hastalarına uygulanan TPN tedavisinde, üç lipid emülsiyonu da kısa süreli kullanımda, klinik ve biyokimyasal açıdan yararlıdır. Kısa süreli de olsa, lipid emülsiyonu kullanımı sırasında, karaciğer fonksiyonları ve kan lipid seviyeleri yakın takip edilmelidir. Lipid emülsiyonlarının, sitokin üretimi ve antioksidan koruma üzerine etkileri, daha fazla hasta sayısı üzerinde ve farklı yöntemler kullanılarak araştırılmalıdır.
Objective: The aim of this study was to compare clinical, biochemical and immunological effects of olive oil, soybean oil and omega-3 fatty acid in children receiving total parenteral nutrition. Materials and methods: Thirty children were included to the study. They were randomly assigned to three groups, each containing 10 children. Group A received olive oil lipid emulsion, group B received soybean oil lipid emulsion, group C received soybean oil and omega-3 fatty acid solution. Assessment were performed in the beginning and in 7th day of the treatment. Results: Of all the patients included to the study 17 were boy (56,7%), 13 were girl (43,3%) and mean age were 36.31±8.3 months (ranged between 2-144 months). 24 (80%) of the patients were followed with the diagnosis of sepsis, 3 (10%) of coma and another 3 (10%) of malabsorption syndrome. While the weight gain were statistically significant in three of the groups clinically, the mid arm circumference were not changed. Prealbumin level were increased in a statistically significant manner in all three groups. In group A, total cholesterol and triglyceride levels, in group B, triglyceride levels were demonstrated a significant increasement, statistically. The serum lipid levels showed unsignificant change in group C. The hemogram, liver function tests, cytokine levels, lymphocyte subset distribution, immunglobulin levels and the measurement of total antioxidant capacity were not influenced. Conclusions: As a result, in total parenteral nutrition applied to the intensive care patients, all three lipid emulsions are clinically and biochemically useful in short term application. Even its short-term application, the liver function tests and serum lipid levels should be closely followed up. The effects of lipid emulsions on cytokine production and antioxidant protection should be further investigated with more patient and different methods.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9493
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
104621.pdf589.6 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons