Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9491
Title: Karma yemlere katılan narasin ile zeolitin etkileşiminin etlik piliçlerin besi performansı, ince bağırsak ağırlığı ve tibial diskondroplazi üzerine etkileri
Other Titles: The Effect of interaction between narasin and zeolite supplemented to mixed feed on fattening performance intestinal track weightand tibial dyschondroplasia of broiler chickens
Authors: Eren, Mustafa
Gezen, Şerife Şule
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Broyler
Nİkarbazin
Zeolit
Narasin
Broiler
Zeolite
Nicarbazin
Issue Date: 21-Nov-2000
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gezen, Ş. Ş. (2000). Karma yemlere katılan narasin ile zeolitin etkileşiminin etlik piliçlerin besi performansı, ince bağırsak ağırlığı ve tibial diskondroplazi üzerine etkileri. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın amacı, karma yemlere katılan narasın ile zeolitin etkileşiminin, etlik piliçlerin canlı ağırlık kazancı, yem tüketimi, yemden yararlanma oram, karkas randımanı, ince bağırsak (g/100 g canlı ağırlık) ve iç organ ağırlıkları (karaciğer, taşlık, kalp - g/100 g canlı ağırlık), kan serumu sodyum (Na), potasyum (K), klor (Cl) konsantrasyonları, altlık rutubeti, kemik külü ve tibial diskondroplazi (TD) üzerine etkisinin belirlenmesidir; Denemede toplam 312 adet bir günlük yaşta Avian Farms broyler erkek civciv kullanılmış ve civcivler 4 ana gruba ayrılmıştır. Ayrıca her grup, her biri 13 adet civciv içeren 6 replikasyon grubuna ayrılmıştır. Deneme süresince Grup 1, Grup 2, Grup 3 ve Grup 4' ün izokalorik ve izomtrojenik yemlerine sırasıyla, 70 mg/kg narasin, 70 mg/kg narasin + % 2 zeolit, 125 mg/kg nikarbazin, 125 mg/kg nikarbazin + % 2 zeolit katılmıştır. Denemenin 21. gününde zeolit gruplarının yemden yararlanma oranlan narasinin tek başına kullanıldığı gruba göre daha iyi olmuştur (PO.05). Ayrıca, narasin + zeolit grubunun ince bağırsak ağırlığı, nikarbazin ve nikarbazin + zeolit grubundan önemli düzeyde düşük bulunmuştur (P<0.01). Denemenin üçüncü haftasında narasin grubunun kan serumu Cl konsantrasyonu, nikarbazin ve nikarbazin + zeolit gruplarına göre önemli düzeyde yükselmiştir (P<0.001). Ayrıca, nikarbazin + zeolit grubunun kan serumu Cl konsantrasyonu narasin + zeolit grubuna göre önemli düzeyde düşük bulunmuştur (P<0.001). Bunun yanı sıra denemenin altıncı haftasında narasin grubunun kan serumu Na konsantrasyonu hem nikarbazin hem de nikarbazin + zeolit grubundan (P0.001), K konsantrasyonu ise sadece nikarbazin içeren gruptan düşük (P0.05) bulunmuştur. Narasin ve nikarbazin gruplarıyla karşılaştırıldığında, broyler yemlerine zeolit katkısı (% 2), 21. günde tibial diskondroplazi görülme sıklığı ve şiddetini azaltmıştır. Denemenin 40. gününde narasin grubunun canlı ağırlık kazancı (PO.05), besi sonu canlı ağırlığı (PO.01) ve sıcak karkas ağırlığı (PO.05), nikarbazin + zeolit grubundan yüksek bulunmuştur. Deneme sonunda narasin ve nikarbazin gruplarının altlık rutubetinin, narasin + zeolit grubundan önemli düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır (PO.001). Araştırmada belirlenen diğer parametreler arasındaki farkların istatistüd önem taşımadığı belirlenmiştir. Sonuç olarak, broyler yemlerine zeolit katkısı 21. gün tibial diskondroplazi görülme sıklığını azaltmıştır, ayrıca zeolitin narasin ile birlikte kullanımı ince bağırsak ağırlığını azaltmış ve deneme sonunda altlık rutubetini düşürmüştür. Bu sonuçlar, yemlerde zeolit ile birlikte narasin kullanımının broylerlerde yararlı etkileri olabileceği kanısını uyandırmaktadır.
The aim of this study was to determine the effects of interaction between narasın and zeolite supplemented to the feeds on body weight gain, feed consumption, feed conversion rate, carcass dressing percentage, intestinal track weight (g/100 g body weight) and organ weights ( liver, gizzard, heart - g/100 g body weight ), blood serum sodium (Na), potassium (K), chlorine (CI) concentrations, litter moisture, bone ash and tibial dyschondroplasia (TD) of broiler chickens. In the experiment, a total of 312 one day old male broiler chicks (Avian Farms) were used and divided into main four groups. Also, each group was divided again into 6 replicate groups each containing 13 chicks. During the experiment, isocaloric and isonitrogenk feeds of Group 1, Group 2, Group 3 and Group 4 were supplemented with 70 mg/kg narasin, 70 mg/kg narasin + 2 % zeolite, 125 mg/kg nicarbazin, 125 mg/kg nicarbazin + 2 % zeolite, respectively. For the first 21 days, feed conversion rates were better in zeolite added groups compared to only narasin added group (PO.05). In addition, intestinal track weight of narasin + zeolite group was found significantly less (PO.01) than nicarbazin and nicarbazin + zeolite groups. In third week of the experiment, blood serum CI concentration of narasin group was higher than nicarbazin and nicarbazin + zeolite groups (PO.001). Also, blood serum CI concentration of nicarbazin + zeolite was found significantly less than narasin + zeolite group (PO.001). Moreover, in the sixth week of the experiment we have observed that the level of blood serum Na concentration in narasin group was significantly lower than both of nicarbazin and nicarbazin + zeolit groups (PO.001), as for the level of K concentration was lower only in nicarbazin containing group (P<0.05). Zeolit supplementation (2 %) to the broiler feeds resulted in a reduction of incidence and severity of tibial dyschondroplasia, compared with narasin and nicarbazin groups at 21 days of age. Body weight gain (PO.05), final body weight (PO.01) and hot carcass weight (PO.05) of VIoarasin group was found higher than nicarbazin + zeolite group at 40 days of age. Litter moisture of narasın and nicarbazin groups were determined significantly higher than narasin + zeolit group at the end of the trial (PO.001). Statistically, no significant differents were noted between other parameters. As a result, zeolite supplementation to broiler feeds decrased the incidence of tibial dyschondroplasia at 21 days old, and also, utilisation of narasin with zeolite reduced intestinal track weight and decreased litter moisture. These results suggested that combined use of narasin and zeolit in feeds might have beneficial influence on broilers.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9491
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
103313.pdf
  Until 2099-12-31
4.24 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons