Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9480
Title: İnguinal herni onarımında analjezi amacıyla iliohipogastrik/ilioinguinal sinir bloğu: Anatomik işaret noktaları tekniği ile ultrason eşliğinde bloğun karşılaştırılması
Other Titles: Iliohypogastric/ilioinguinal nerve block in the inguinal hernia repair for postoperative analgesia: Comparison of the anatomical landmark technique and ultrasound guidance technique
Authors: Türker, Gürkan
Demirci, Abdurrahman
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Keywords: İnguinal herniorafi
İliohipogastrik/ilioinguinal sinir bloğu
Postoperatif ağrı
Levobupivakain
Inguinal herniorrhaphy
Iliohypogastric/ilioinguinal nerve block
Postoperative pain
Levobupivacaine
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Demirci, A. (2013). İnguinal herni onarımında analjezi amacıyla iliohipogastrik/ilioinguinal sinir bloğu: Anatomik işaret noktaları tekniği ile ultrason eşliğinde bloğun karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmamızda erişkin inguinal herniorafi olgularında postoperatif analjezi amacıyla ultrasonografi (US) eşliğinde ve anatomik işaret noktaları tekniği kullanılarak yapılan iliohipogastrik/ilioinguinal (İH/İİ) sinir bloğunun etkinliğini karşılaştırmayı amaçladık.Etik Kurul onayı ve yazılı bilgilendirme sonrası, inguinal herni cerrahisi planlanan, 40 ASA I-II olgu çalışmaya alındı. Olgular rastgele iki eşit gruba ayrıldı (n=20 her grupta): Grup AN'ye anatomik işaret noktaları tekniğiyle; Grup US'ye ultrasonografi eşliğinde İH/İİ sinir bloğu için 20 ml % 0.5 levobupivakain uygulandı. Postoperatif ağrının şiddeti vizüel analog skala (VAS) kullanılarak derlenme ünitesinde 0. ve 30. dakikalarda; 2., 4., 8., 12., 18. ve 24. saatlerde cerrahi klinikte değerlendirildi ve kaydedildi. Postoperatif izlemde ağrı şiddetine ek olarak; ilk mobilizasyon zamanı, taburcu olma zamanı ve postoperatif analjezi memnuniyeti skoru (0: kötü, 1: orta, 2: iyi, 3: çok iyi, 4: mükemmel), opioidlere bağlı sık görülen yan etkiler (bulantı-kusma, alerji, konstipasyon) ve bloğa bağlı komplikasyonlar (enfeksiyon, hematom, femoral sinir paralizisi) değerlendirilerek kaydedildi.İki grup arasında VAS-İ karşılaştırıldığında, derlenme odasında ve klinik tüm izlem zamanlarında VAS-İ değerleri Grup US'de, Grup AN'den istatistiksel olarak anlamlı düşük bulundu ( p 0.01 ve p 0.001). İki grup arasında VAS-H karşılaştırıldığında, derlenme odasında ve klinik tüm izlem zamanlarında Grup US'de, Grup AN'den istatistiksel olarak anlamlı düşük bulundu (tüm zamanlarda p 0.001). Grup US'da taburculuk ve ilk mobilizasyon zamanları daha kısa (p 0.05 ve p 0.001), analjezi memnuniyet skorları daha yüksek idi (p 0.001). Postoperatif izlem sırasında olguların hiç birinde tedavi gerektiren opioidlere ait yan etki veya bloğa bağlı komplikasyon görülmemiştir.Sonuç olarak çalışmamızda, erişkin inguinal herniorafilerde US eşliğinde İİ/İH sinir bloğunun anatomik işaret noktaları ile İİ/İH sinir bloğuna göre; postoperatif dönemde daha etkin bir analjezi ve daha yüksek analjezi memnuniyeti sağladığı belirlenmiştir. Diğer taraftan US ile anatomik yapıların gözlenmesinin blok başarısını arttırabileceği ve bloğa bağlı komplikasyonları en aza indirebileceği öne sürülebilir
The purpose of our study is to compare the efficacy of Iliohypogastric/Ilioinguinal (IH/II) nerve blocks performed with the ultrasound guidance and the anatomical landmark technique for postoperative analgesia in cases of adult inguinal herniorrhaphy.After obtaining Ethics Committees approval and written informed consents, 40 patients of ASA I-II, who underwent elective unilateral inguinal herniorrhaphy were enrolled in this study. Patients were randomized into two groups (n=20 in each group): in Group AN (anatomical landmark technique), in Group US (ultrasound guided technique), than both for groups IH/II nevre block was performed with 20 ml % 0.5 levobupivacaine. Postoperative pain scores were assessed and recorded by visual analog scale (VAS) for 0 to 30 minutes periods in post-anesthesia care unit and also in the surgical clinic for 2, 4, 8, 12 and 24 hourly periods. In addition of pain score in postoperative assessment, first mobilization time, hospital discharge time, score of postoperative analgesia satisfaction (0: poor, 1: moderate, 2: good, 3: very good, 4: excellent), opioid side effects (nausea-vomit, allergy, constipation) and complications related to block (infection, hematoma, transient femoral nerve paralyses) were assessed and recorded.When VAS-R was compared between the two groups, VAS-R values of the group US in the recovery room and all the clinical follow-up points were statistically less significant than the group AN (p 0.01 and p 0.001). When VAS-H was compared between the two groups, VAS-H values of the group US in the recovery room and all the clinical follow-up points were statistically less significant than the group AN (p 0.001 in all times). In the US group the discharge and first mobilization times were significantly shorter (p 0.05 and p 0.001). In the US group the analgesia satisfaction scores were significantly higher (p 0.001). In none of the patients requiring treatment for postoperative opioids related side effects and block induced complications were observed during the postoperative follow-up period.In conclusion, it was determined in our study that US guided IH/II nerve block in adult inguinal herniorrhaphies provides a more effective analgesia and higher satisfaction of analgesia compared to the IH/II nerve block with the anatomical landmark technique. On the other hand, it may be suggested that the observation of anatomical structures with the US may increase the success of the block, and minimize the block-related complications.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9480
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
324420.pdf312.91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons