Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9470
Title: Bacille calmette-guérin (BCG) immünoterapisi alan mesane kanserli hastalarda sitokin gen polimorfizminin belirlenmesi
Other Titles: Determination of cytokine gene polymorphisms in patients with bladder cancer who received bacille calmette guérin (BCG) immunotheraphy
Authors: Göral, Güher
Baştürk, Bilkay
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı/İmmünoloji Bilim Dalı.
Keywords: Sitokin
Mesane kanseri
BCG
Polimorfizm
Cytokine
Bladder cancer
Polymorphism
Issue Date: 16-Dec-2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Baştürk, B. (2003). Bacille calmette-guérin (BCG) immünoterapisi alan mesane kanserli hastalarda sitokin gen polimorfizminin belirlenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Mesane kanseri erkekler arasında en sık görülen kanserlerden biridir. Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte hastalık ile aromatik kimyasal maddelere maruz kalma, sigara ve bilhariazis gibi kronik enfeksiyonlar arasındaki ilişki belirgindir. Mesane kanserinde trans üretral rezeksiyon (TUR) sonrasında intravezikal Bacille Calmette Guerin (BCG) uygulanması en etkili tedavi şeklidir. BCG ile üriner sistem epitel hücreleri arasındaki ilişki, tümör hücresi ile efektör hücre arasındaki ilişkiyi artıran sitokmlerin endüksiyonu gibi çeşitli immünolojik değişikliklere neden olur. İmmün ve enflamatuvar cevabın efektör fazını endükleyen sitokinlerin sentezi, başka faktörlerin yanı sıra sitokin genlerinin polimorfizmleri ile de ilişkilidir. Mesane kanseri gelişimi ile T helper 1 (Thl), Th2 veya regülatuvar tip sitokin gen polimorfizmi arasındaki ilişkinin araştırılması amacıyla yapılan bu çalışmaya, transisyonel hücreli kanser tanısı almış 60 hasta ile kontrol grubunu oluşturmak üzere 60 donör alındı. Etilendiamino tetraasetat (EDTA)'lı kan örneklerinden izole edilen genomik DNA'lann, sekans spesifik primerler kullanılarak polimeraz zincir reaksiyonu (PCR-SSP) ile sitokin genotiplendirmeleri yapıldı. Hasta ve kontrol grubunun sitokin genotiplendirmeleri karşılaştırıldığında, interferon gama (IFN-y) UTR 5644 AA, interlökin-4 (IL-4) -590 TT, IL-6 -174 G, IL- 6-565 G, -565 GG polimorfizmlerinin hastalığın oluşmasında risk faktörü olduğu; tedaviye iyi yanıt veren hasta grubu ile nüks grubu karşılaştırıldığında transforming growth faktör-beta (TGF-p) kodon 10 T, kodon 25 G ve kodon 25 GG, IL-4 -1098 GG, IL-10 -1082 GG ve IL-10 -1082 GCC polimorfizmlerinin nüks için risk faktörü olduğu saptandı.
Bladder cancer is one of the commonest cancer in males. Although the cause of bladder cancer is unknown, the disease has been strongly associated with exposure to certain aromatic chemicals, smoking and chronic infections such as bilhariasis. Application of intravesikal Bacille Calmette Guerin (BCG) installation, applied after the trans urethral resection (TUR), is the most effective treatment of bladder cancer. The interaction of BCG with urinary epithelial cells is through to result in several immunologically important changes including induction of cytokines which promote effector cell-tumor cell interaction. Cytokines participate in the induction and effector phases of the immune and inflammatory response and levels of their production are associated with polymorphisms in cytokine genes. In the present study which investigated association of bladder cancer development with gene polymorphisms in T helperl (Thl), Th2 or regulatory type cytokines, sixty patients who diagnosed transitional cell cancer and 60 donors as controls were included. Cytokine genotyping of genomic DNA, isolated from ethylenediamine tetraacetate (EDTA) blood samples was done by PCR using sequence specific primers (PCR-SSP). When the results of the patients were compared to those of healthy controls, it is found that interferon-gamma (EFN-y) UTR 5644 AA, interleukın-4 (TL-4) -590 TT, IL-6 -174 G, IL-6-565 G, -565 GG polymorphisms are risk factors for bladder cancer. When the results of the patients were compared to those of nuks group it is found that transforming growth factor-beta (TGF-P) codon 10 T, codon 25 G and codon 25 GG, IL-4 -1098 GG, IL-10 -1082 GG and IL-10 -1082 GCC polymorphisms are risk factors for nuks in bladder cancer.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9470
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
124405.pdf
  Until 2099-12-31
2.94 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons